Zrážková daň z príjmov v praxi

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia
Školenie je venované problematike dani z príjmov vyberanej zrážkou. Daň vyberaná zrážkou je relatívne komplikovaná časť právnej úpravy, pretože sa netýka iba Slovenska a legislatívy platnej na Slovensku, ale často je vecou posúdenia zdrojovosti príjmov a úpravy vyplývajúcej zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Či už ide o výplatu podielov na zisku, prenájom hnuteľných vecí, autorské honoráre, plnenia prijaté poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a mnoho ďalších plnení.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 18 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 06.10.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1)  Úvod do problematiky zrážkovej dane z príjmov

 • princíp fungovania zrážkovej dane
 • vplyv daňovej rezidencie na inštitút zrážkovej dane
 • sadzby dane uplatňované pri zrážkovej dani
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a ich vplyv na zrážkovú daň

2)  Zrážková daň z príjmov uplatňovaná voči nerezidentom Slovenskej republiky v príkladoch

 • príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako jeden z predpokladov vykonania zrážky dane z príjmov
 • existencia (a vznik) stálej prevádzkarne ako jednej z výnimiek, pri ktorej sa neuplatňuje zrážková daň
 • zrážková daň zo služieb prijatých od nerezidenta Slovenskej republiky
 • zrážková daň pri „zahraničných“ umelcoch
 • zrážková daň z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu
 • zrážková daň z nájomného a iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky
 • zrážková daň z podielov na zisku vyplácaných nerezidentom Slovenskej republiky
 • zrážková daň z príjmov z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
 • zrážková daň z vyplatenia oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev
 • zrážková daň z úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a z derivátov podľa osobitného predpisu
 • vybrané príjmy (plnenia) vyplácané právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov alebo stálej prevádzkarni tejto právnickej osoby umiestnenej na území iného členského štátu Európskej únie, ktoré je možné oslobodiť od dane

3)   Zrážková daň z príjmov uplatňovaná voči rezidentom i nerezidentom Slovenskej republiky v príkladoch

 • zdaňovanie úrokov, výhier alebo iných výnosov plynúcich z vkladov na vkladných knižkách zrážkovou daňou
 • zdaňovanie výnosov z majetku v podielovom fonde a príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) zrážkovou daňou
 • zdaňovanie peňažných výhier v lotériách a iných podobných hrách, peňažných výhier z reklamných súťaží a žrebovaní, peňažných cien z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží zrážkovou daňou
 • zdaňovanie príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv zrážkovou daňou
 • zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a príjmov podľa § 6 ods. 4 ZDP zrážkovou daňou
 • zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa zrážkovou daňou
 • zdaňovanie príjmov za výkup odpadu zrážkovou daňou
 • zdaňovanie podielov na zisku zrážkovou daňou
 • zdaňovanie vyplatených oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločnosti alebo družstiev
 • ostatné druhy príjmov zdaňované zrážkovou daňou

4)  Určenie základu dane pri príjmoch zdaňovaných zrážkovou daňou

5)  Ostatné dôležité informácie týkajúce sa zrážkovej dane

 • v ktorých prípadoch je možné považovať vybranú zrážkovú daň za preddavok na daň
 • povinnosť vykonať zrážku dane a sankcie vyplývajúce z nedodržania tejto povinnosti
 • podávanie oznámení o zrazení a odvedení dane

6)  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…