Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ProFuturion accounting s.r.o. pre užívateľov internetovej stránky www.martintuzinsky.sk

 

Článok I.

Výklad pojmov

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

 • VOP – všeobecné obchodné podmienky
 • Poskytovateľ / Prevádzkovateľ (na účely ochrany osobných údajov) – spoločnosť ProFuturion accounting s.r.o., so sídlom Betliarska 22, 851 07 Bratislava, IČO: 36 777 307, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 45950/B ktorá je poskytovateľom produktov a služieb prostredníctvom webového portálu www.martintuzinsky.sk.

kontaktné údaje poskytovateľa:

tel. č.: 0949 500 370 (Mgr. Petra Vašková)

emailová adresa: vzdelavanie@profuturion.sk, osobneudaje@profuturion.sk

 • Užívateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá užíva, využíva alebo žiada produkty a služby poskytované poskytovateľom. Užívateľom sa rozumie neregistrovaný užívateľ alebo registrovaný užívateľ s plateným prístupom.
 • Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Registrovaný užívateľ – užívateľ, ktorý má prístup k verejne prístupnému obsahu portálu, ktorého technická podstata potrebu registrácie vyžaduje, a ktorý užíva prípadne nakupuje on-line produkty a služby, produkty a služby poskytnuté poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto VOP.
 • Neregistrovaný užívateľ – užívateľ, ktorý má prístup k verejne prístupnému obsah portálu, ktorého technická podstata potrebu registrácie nevyžaduje.
 • Reklamačný poriadok – podmienky reklamácie vád zo strany užívateľa a spôsob vybavenia reklamácie zo strany poskytovateľa, ktorý je prístupný na portáli www.martintuzinsky.sk.
 • Portál – webový portál www.martintuzinsky.sk, ktorého obsah tvorí obsah poskytovateľa a tretích osôb. Obsah portálu tvoria najmä odborné články, legislatívne úpravy v oblasti daní, účtovníctva a personalistiky, formuláre, tlačivá, vzorové právne a daňové, účtovné a personálne dokumenty, rôzne funkcionality ako napr. daňová, účtovná, mzdová kalkulačka, videoškolenia, tematicky usporiadané odborné materiály a ponuky ďalších produktov, služieb, školení alebo konferencií poskytovaných poskytovateľom.
 • Produkty a služby – on-line produkty a služby, tlačené produkty, školenia, konferencie a video školenia.
 • On-line produkty a služby – produkty a služby poskytované zo strany poskytovateľa prostredníctvom portálu, ktorých bližšia špecifikácia je prístupná na portáli www.martintuzinsky.sk.
 • Tlačené produkty – tlačené produkty poskytované zo strany poskytovateľa najmä prostredníctvom portálu, ktorých bližšia špecifikácia je prístupná na portáli www.martintuzinsky.sk. Tlačenými produktmi sa rozumejú najmä informačné materiály, tlačivá, formuláre, vzorové zmluvy a právne podania a ďalšie. Tlačené produkty môžu byť užívateľovi dodané aj na inom trvanlivom nosiči ako elektronický tlačený produkt.
 • Školenia a konferencie, video školenia – služby poskytované zo strany poskytovateľa, ktorých bližšia špecifikácia je prístupná na portáli www.martintuzinsky.sk.
 • Paušálny poplatok – poplatok, ktorý hradí registrovaný užívateľ vo výške uvedenej v cenníku poskytovateľa. Paušálny poplatok je rozdelený podľa balíkov (verzií prístupov) PREMIUM a BASIC. Po zaplatení paušálneho poplatku má registrovaný užívateľ prístup k on-line produktom a službám, k tlačeným produktom, školeniam, konferenciám a video školeniam, a to v závislosti od predplatenej formy PREMIUM a BASIC.
 • Cena produktov alebo služieb poskytovateľa – je uvedená v cenníku poskytovateľa, prípadne priamo v ponuke konkrétneho produktu alebo služby. Cena produktu alebo služby je užívateľovi vždy oznámená dopredu v presnej a konečnej výške. K cene produktu bude pripočítaná DPH vo výške podľa aktuálnych platných právnych predpisov. Prípadné osobitné náklady spojené s využívaním produktov alebo služieb budú užívateľovi vopred v zrozumiteľnej forme oznámené.
 • Cenník poskytovateľa – dokument vydávaný jednostranne poskytovateľom, zverejnený na portáli profuturion.sk, v ktorom je určená výška odplaty za služby alebo produkty poskytované poskytovateľom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo za niektoré služby alebo produkty uviesť cenu priamo pri ponuke konkrétneho produktu alebo služby, tieto služby alebo produkty nemusia byť zahrnuté priamo v cenníku. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby v súlade s týmito VOP.
 • Obsah portálu – textový obsah, vizualizácia, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, dizajn, ochranná známka, všetky vyobrazenia, všetky databázy tvoriace obsah portálu.
 • Trvanlivý nosič – prostriedok, ktorý umožňuje zákazníkovi alebo poskytovateľovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
 • Daňové tajomstvo – informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní.
 • Daňový subjekt – osoba, ktorá je ako daňový subjekt vymedzená všeobecne záväznými právnymi predpismi, na účely týchto VOP sa za daňový subjekt považuje užívateľ.

 

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

1./ Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP vydáva poskytovateľ s cieľom úpravy podmienok a pravidiel využívania produktov a služieb prostredníctvom portálu. Tieto VOP sú záväzné pre poskytovateľa a všetkých užívateľov (registrovaných i neregistrovaných) v rozsahu v akom sa na nich ustanovenia týchto VOP vzťahujú.
 2. Užívateľ je povinný oboznámiť sa s VOP a vyjadriť s nimi súhlas. V prípade registrovaného užívateľa je súhlas s VOP vyjadrený v rámci registrácie, ak tieto VOP neustanovujú inak. Neregistrovaný užívateľ svoj súhlas s VOP vyjadruje používaním portálu. Tá osoba, ktorá nesúhlasí s VOP je povinná sa zdržať používania obsahu portálu, a to aj užívania voľne prístupného obsahu bez potreby registrácie.
 3. Poskytovateľ poskytuje užívateľom on-line služby, on-line produkty, tlačené  produkty, školenia a konferencie a video školenia na základe zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom a týchto VOP. Video školenia môže poskytovateľ sprístupniť aj prostredníctvom partnerskej internetovej stránky www.jednoduche.sk.
 4. Obsah portálu je chránený právami duševného vlastníctva, autorskými právami, rovnako aj právami na ochranu obchodných mien a ochranných známok. Poskytovateľ je jediným výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k obsahu portálu, pričom je oprávnený udeľovať súhlas s používaním práv duševného vlastníctva súvisiacich s obsahom portálu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. V prípade ak je časť obsahu portálu vytvorená treťou osobou, táto uložením obsahu na portál udeľuje bezvýhradný súhlas s použitím tohto obsahu poskytovateľom, a za týmto účelom udeľuje poskytovateľovi bezodplatnú, výhradnú a časovo neobmedzenú licenciu na používanie tohto obsahu a s tým spojené majetkové práva.
 5. V prípade použitia obsahu portálu, ktoroukoľvek osobou odlišnou od poskytovateľa na iných webových portáloch bez písomného súhlasu poskytovateľa, takéto konanie napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu v zmysle ust. § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V takomto prípade vzniká poskytovateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu bola takýmto konaním spôsobená, prípadne má poskytovateľ nárok na uplatnenie ďalších práv, ktoré mu vyplývajú z Autorského zákona a iných právnych predpisov. Uvedené sa nevzťahuje na spoločnosť jednoduche.sk, s. r. o., IČO: 50 717 502.
 6. V prípade použitia obsahu portálu na iných webových portáloch bez písomného súhlasu poskytovateľa, má poskytovateľ oprávnenie požadovať zničenie všetkých prevzatých a vytlačených materiálov, ktoré boli použité a vytvorené inými webovými portálmi a to na náklady a zodpovednosť osoby, ktorá neoprávnene použila obsah portálu.
 7. Uzatvorením akejkoľvek zmluvy podľa týchto VOP medzi poskytovateľom a užívateľom sa stávajú tieto VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú v celom rozsahu záväzné pre zmluvné strany, a to vždy v ich aktuálnom znení.

2./ Registrácia  a platobné podmienky

 1. Prístup k portálu majú registrovaní a neregistrovaní užívatelia. Neregistrovaný užívateľ má prístup k verejne prístupnému obsah portálu, ktorého technická podstata potrebu registrácie nevyžaduje.
 2. Registrácia nového užívateľa sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického formulára Registrácia užívateľa, ktorý je súčasťou obsahu portálu. Do elektronického formulára Registrácia užívateľa, zadá nový užívateľ požadované informácie, následne vyjadrí svoj súhlas s VOP zaškrtnutím ikony súhlasu s VOP, na základe čoho odošle svoju registráciu poskytovateľovi. Súhlas s VOP je podmienkou uzatvorenia zmluvného vzťahu s poskytovateľom.
 3. Registrácia užívateľa sa považuje za formu objednávky, resp. žiadosti o poskytnutie produktov alebo služieb prostredníctvom zmluvy o poskytovaní užívacích práv alebo kúpnej zmluvy (ďalej ako „objednávka“).
 4. Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých pri registrácii. V prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodné údaje uvedené pri registrácii a užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti užívateľa podľa tohto bodu poskytovateľovi.
 5. Odoslaná objednávka je pre užívateľa záväzná a považuje sa za návrh na uzatvorenie zmluvy. O potvrdení prijatia objednávky a jej akceptácii, zašle poskytovateľ registrovanému užívateľovi potvrdzujúci e-mail spolu so znením zmluvy o poskytnutí užívacích práv/prípadne kúpnej zmluvy. Zmluva podľa týchto VOP sa považuje za uzatvorenú okamihom odoslania akceptácie objednávky užívateľa poskytovateľom a v prípade, ak užívateľ zvolí platbu za služby alebo produkty poskytovateľa prostredníctvom elektronického platobného systému umiestneného na portáli profuturion.sk, považuje sa zmluva podľa týchto VOP za uzavretú okamihom prijatia platby na účet poskytovateľa.
 6. Ak pri zaslaní objednávky užívateľ nezvolí spôsob platby cez elektronický platobný systém, poskytovateľ po prijatí objednávky vystaví užívateľovi zálohovú faktúru na sumu zodpovedajúcu cene za dodanie alebo poskytnutie on-line služby, on-line produktu, tlačeného  produktu, školenia alebo konferencie alebo video školenia podľa aktuálneho cenníka. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytovanie on-line produktov a služieb, tlačených produktov, školení a konferencií alebo video školení včas, a to najneskôr k dátumu splatnosti uvedenom na príslušnej zálohovej faktúre. Po úhrade vyfakturovanej čiastky zašle poskytovateľ užívateľovi riadnu faktúru v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, a to elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Súhlas so zaslaním riadnej faktúry v elektronickej podobe môže užívateľ odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa.
 7. V prípade, ak užívateľ zvolí spôsob platby cez elektronický platobný systém umiestnený na portáli poskytovateľa profuturion.sk., odplata za službu alebo produkt sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej sumy odplaty na účet poskytovateľa. V tomto prípade poskytovateľ vystaví a zašle užívateľovi už len riadnu faktúru a zabezpečí dodanie zaplatenej služby alebo produktu.
 8. Za deň zaplatenia / platby ceny sa rozumie ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na bankový účet poskytovateľa. Za účet poskytovateľa sa na účely týchto VOP považuje aj účet zriadený poskytovateľovi u dodávateľa elektronického platobného systému.
 9. Medzi platobné možnosti patrí platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.
 10. V prípade ak odplata za službu alebo produkt uvedená na zálohovej faktúre, resp. podľa cenníka poskytovateľa nebude pripísaná na bankový účet poskytovateľa riadne a včas, objednávka užívateľa, resp. už uzatvorená zmluva sa k prvému dňu omeškania so zaplatením v celom rozsahu ruší. Poskytovateľ nie je povinný dodať žiadnu objednanú službu alebo produkt až kým zaň nie je riadne zaplatená odplata.
 11. Registrovaný užívateľ je oprávnený objednať/ zakúpiť si produkty alebo služby, ktoré nespadajú do rozsahu ním predplatených služieb prostredníctvom osobitnej objednávky, ktorej súčasťou je vždy aktuálne znenie VOP poskytovateľa. Na postup vybavenia tejto objednávky, platobné a dodacie podmienky sa primerane použijú písm. e) až i) tohto článku 2 VOP.Ak v prípade žiadosti alebo iných dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovanej služby alebo produktu, v dôsledku čoho bude nevýšená cena, zaväzuje sa túto zvýšenú cenu, vrátane nákladov, ktoré poskytovateľovi s takouto zmenou vznikli, užívateľ platiť odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa. 

3./ Práva a povinnosti užívateľa a poskytovateľa

 1. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude portál meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať jeho dobré meno alebo dobré meno poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať či narušovať prevádzku portálu, ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia portálu a poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch (popr. ich prihlasovacie mená alebo heslá). V prípade porušenia tejto povinnosti je poskytovateľ oprávnený od zmluvy uzatvorenej s užívateľom odstúpiť v súlade s čl. IV. bod 3. týchto VOP. Užívateľ sa rovnako zaväzuje dodržiavať práva a chrániť oprávnené záujmy poskytovateľa a tretích osôb. Užívateľ je povinný nevyužiť obsah portálu poskytovaný poskytovateľom k akýmkoľvek nezákonným činnostiam alebo k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, neukladať v rámci použitia služby obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito VOP, obchodnými zvyklosťami či dobrými mravmi. V prípade porušenia týchto povinností si poskytovateľ vyhradzuje právo na odstránenie obsahu zverejneného užívateľom, k okamžitému zastaveniu poskytovania on-line produktov a služieb, alebo k zablokovaniu prístupu tohto užívateľa k obsahu portálu. V prípade, ak by zo strany poskytovateľa došlo k zablokovaniu prístupu k obsahu portálu, končí týmto automaticky zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom.
 2. Užívateľ nedisponuje oprávnením na poskytovanie, postúpenie, prenajímanie, požičiavanie, ani na iné poskytovanie povolenia na prístup k obsahu portálu tretím osobám, či už úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne, a to bez predchádzajúce písomného súhlasu poskytovateľa. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a / alebo registračné údaje (vrátane hesiel) pre prístup ku svojmu kontu pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.
 3. Tieto VOP ďalej obsahujú jednotlivé podmienky poskytovania produktov a služieb zo strany poskytovateľa pre užívateľa, pričom tieto sa ďalej rozdeľujú nasledovne:
 4. On –line produkty a služby
 5. Tlačené produkty
 6. Praktické pomôcky alebo formuláre na stiahnutie
 7. Školenia a konferencie alebo video školenia.
 8. Poskytovateľ zabezpečí dodanie objednaného produktu alebo služby v nasledovných lehotách:
 9. On – line produkty a služby – objednaný prístup (BASIC/PREMIUM) bude aktivovaný v lehote do 48 hodín odo dňa prijatia úhrady paušálneho poplatku v plnej výške na účet poskytovateľa.
 10. Tlačené produkty, praktické pomôcky alebo formuláre na stiahnutie – budú užívateľovi poskytnuté do 48 hodín od prijatia úhrady kúpnej ceny tlačeného produktu v plnej výške na účet poskytovateľa.
 11. Školenia a konferencie – budú poskytnuté v termíne uskutočnenia daného školenia alebo konferencie uvedenom v pozvánke.
 12. Video školenia – budú užívateľovi poskytnuté do 48 hodín od prijatia úhrady ceny video školenia v plnej výške na účet poskytovateľa.

 

Článok III.

Osobitné ustanovenia

V súvislosti s jednotlivými podmienkami poskytovania produktov a služieb zo strany poskytovateľa pre užívateľa, uvedenými v časti A, B a C tohto článku III. sa primerane použijú ustanovenia Článku I. Článku II. a Článku IV. týchto VOP.

 

A. On – line produkty a on-line služby 

1./ Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa on-line produkty a on-line služby, ktorých je prevádzkovateľom.
 2. Užívateľmi on-line produktov a on-line služieb sú registrovaní užívatelia a neregistrovaní užívatelia. Registrovaní užívatelia majú prístup k on-line produktom a on-line službám na základe zmluvy o poskytnutí užívacích práv uzatvorenej medzi užívateľom a poskytovateľom, a to v rozsahu vybraného zaplateného paušálneho poplatku za predplatený balík BASIC alebo PREMIUM. Neregistrovaní užívatelia majú prístup k on-line produktom a službám v takom rozsahu, v akom  technická podstata on-line produktu a on-line služby registráciu nevyžaduje.
 3. Poskytovateľ poskytuje on-line produkty a on-line služby registrovaným užívateľom na základe zmluvy o poskytnutí užívacích práv. 

2./ Predmet zmluvy o poskytnutí užívacích práv

 1. Predmetom zmluvy o poskytnutí užívacích práv je odplatné poskytnutie on-line produktov v rozsahu podľa príslušného balíka, ktorými sa rozumejú odborné články, znenia právnych predpisov, návody, príručky, vzorové zmluvy a podania, praktické pomôcky ako je napr. interaktívna tabuľka na výpočet základu dane on-line produkty aktuálne umiestnené na portáli a on-line služby. 

3./ Cena on-line produktov a on-line služieb  

 1. On-line produkty a on-line služby sú poskytované v dvoch užívateľských balíkoch BASIC a PREMIUM, ktoré sa obsahovo líšia rozsahom funkcionalít a zahrnutých on-line produktov a on-line služieb. Výška paušálneho poplatku (BASIC/PREMIUM) v závislosti od typu užívateľského balíka za poskytovanie on-line produktov a on-line služieb je stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa, ktorý je sprístupnený na internetovom portáli www.martintuzinsky.sk.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť cenník, štruktúru, a rovnako aj výšku paušálneho poplatku v súlade s článku IV. bod 2. týchto VOP. 

4./ Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je oboznámený s tým, že portál je možné označiť za miesto, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú rovnaké alebo podobné profesijné potreby, otázky a skúsenosti. Užívateľ je rovnako oboznámený s tým, že pre portál platia tieto VOP ako všeobecné pravidlá správania sa v súvislosti s portálom.
 2. Tento portál, jeho obsah a služby je oprávnený používať len ten užívateľ, ktorý pri ich užívaní dodržiava tieto VOP a všeobecne záväzné právne predpisy.
 3. Užívateľ je oboznámený, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
 4. i) pri používaní portálu sú uplatňované rovnaké pravidlá, či už morálne, etické alebo aj právne, ktoré sú rovnako uplatňované pri akejkoľvek inej forme verejného a verejne prístupného stretávania sa v rámci určitej spoločnosti,
 5. ii) plne zodpovedá za celý obsah, ktorý užívateľ sprístupnil na portáli v súvislosti s použitím určitej on-line služby (najmä zverejňovanie článkov). Obsah registrovaného užívateľa (najmä články), ktoré užívateľ sprístupnil na portáli, musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi, pričom nemôže zasahovať do práv poskytovateľa, ale ani do práv tretích osôb, iii) obsah portálu je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu registrovaného užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu,
 1. iv) poskytovateľ je oprávnený prestať prevádzkovať portál úplne, o tejto skutočnosti je však prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť užívateľovi, a to elektronicky prostredníctvom portálu, minimálne 30 dní pred skončením prevádzkovania portálu, pričom užívateľ je oprávnený od zmluvy o poskytnutí užívacích práv odstúpiť v zmysle čl. IV. bod 3. týchto VOP,
 2. v) bude dodržiavať podmienky zmluvného vzťahu s poskytovateľom, tieto VOP, právne predpisy a pokyny poskytovateľa.
 3. Registrovaný užívateľ okamihom umiestnenia obsahu (príspevku či osobného profilu) na komunitnom portáli v rámci blogu alebo diskusie alebo adresára poskytuje poskytovateľovi oprávnenie na jeho používanie; ak bude obsah registrovaného užívateľa (príspevok alebo osobný profil) autorským dielom, či iným predmetom ochrany právami duševného vlastníctva, dojednávajú strany pre tento prípad, že registrovaný užívateľ poskytuje poskytovateľovi nevýhradnú bezodplatnú oprávňujúcu licenciu na použitie takéhoto obsahu (príspevku či osobného profilu) všetkými spôsobmi v neobmedzenom rozsahu na dobu trvania majetkových autorských práv, resp. dobu ochrany, v pôvodnej i pretvorenej podobe (spracovanej, upravenej alebo inak upravenej, v spojení alebo v súbore s inými dielami alebo prvkami) s právom poskytovať sublicencie, či postupovať licenciu tretím osobám. Registrovaný užívateľ tak súhlasí so spracovaním, úpravami alebo zmenami obsahu (príspevku či osobného profilu), spojením alebo zaradením obsahu (príspevku či osobného profilu) do súboru s inými dielami alebo prvkami. Poskytovateľ nie je povinný k využitiu licencie a je oprávnený príspevok alebo osobný profil aj odstrániť, ako uvádza vo VOP. Uvedené ustanovenie platí primerane pre použitie osobnostných atribútov registrovaného užívateľa, ak je fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby pre použitie názvu (obchodnej firmy) a ďalších identifikačných údajov a informácií.
 4. Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa on-line produkty a služby v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si dodržiavanie VOP užívateľom; užívateľ je povinný strpieť výkon práva kontroly zo strany poskytovateľa.
 5. Registrovaný užívateľ je ďalej povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania on-line produktov a on-line služieb podľa týchto VOP a bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich poskytovanie poskytovateľom v súlade s reklamačných poriadkom. Poskytovateľ odstráni tieto vady poskytovania on-line produktov a služieb v súlade s jednotlivými ustanoveniami reklamačného poriadku. 

5./ Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť používať on-line produkty a on-line služby portálu, a to buď bezplatne alebo za odplatu.
 2. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť používať on-line produkty a služby bezodplatne v takom rozsahu, v akom z hľadiska technickej podstaty používania on-line produktov a on-line služieb registrácia nie je potrebná. V ostatných prípadoch poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť používať on-line produkty a on-line služby za odplatu – paušálny poplatok, a to registrovanému užívateľovi v rozsahu zakúpeného balíka BASIC alebo PREMIUM.
 3. Poskytovateľ zásadne nezodpovedá za obsah registrovaného užívateľa, ale s ohľadom na svoje zákonné povinnosti ustanovené príslušnými právnymi predpismi je oprávnený obsah portálu (najmä články, diskusie a užívateľov) monitorovať a akékoľvek príspevky či informácie (najmä porušujúce VOP, právne predpisy alebo dobré mravy) odstrániť.
 4. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line produktov a služieb, z dôvodu nutnej správy, údržby, opravy. V takomto prípade je poskytovateľ povinný o takomto obmedzení, prerušení alebo zastavení poskytovania on-line produktov a služieb elektronicky upovedomiť užívateľa, a to prostredníctvom portálu, a to na dobu nevyhnutnú na realizovanie nutnej správy, údržby alebo opravy.
 5. Poskytovateľ má právo na odstránenie obsahu registrovaného užívateľa, rovnako má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k takýmto on-line produktom a službám v takom prípade, ak dôjde zo strany užívateľa k preukázanému zneužitiu používania on-line produktov a služieb alebo  ak dôjde k podstatnému porušeniu povinností užívateľa daných týmito VOP alebo právnymi predpismi. V prípade ak poskytovateľ zablokuje prístup užívateľa k on-line produktom a službám, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom založený zmluvou o poskytnutí užívacích práv.
 6. V prípade ak registrovaný užívateľ poruší VOP je poskytovateľ oprávnený okamžite prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line produktov a on-line služieb, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 7. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na portáli reklamu, a to aj kontextovo cielenú.
 8. Poskytovateľ je oprávnený akokoľvek aj bez súhlasu užívateľa zasahovať do celého obsahu portálu. 

6./ Daňové tajomstvo

 1. Užívateľ bez výhrad súhlasí s tým, že poskytovateľovi bude plne prístupný obsah údajov a dokumentov uložených užívateľom v systéme, v rámci funkcionalít portálu, vrátane údajov získaných zo serverov a staníc užívateľa, za účelom zistenia programového vybavenia užívateľa. Za týmto účelom užívateľ udeľuje poskytovateľovi výslovný súhlas s tým, aby sa poskytovateľ oboznamoval taktiež s údajmi tvoriacimi daňové tajomstvo užívateľa, či prípadne tretích osôb, ktorých údaje budú do systému prevádzkovaného na portáli užívateľom uložené alebo akýmkoľvek iným spôsobom sprístupnené. Poskytovateľ sa zaväzuje o všetkých takto získaných údajoch zachovávať mlčanlivosť a nesprístupniť ich tretím stranám, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať daňové tajomstvo o všetkých sprístupnených alebo inak poskytnutých informáciách zo strany užívateľa, ktoré sú predmetom daňového tajomstva daňového subjektu v pozícii užívateľa, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Poskytovateľ poruší daňové tajomstvo v prípade ak oznámi alebo sprístupní daňové tajomstvo osobe, ktorá nemá oprávnenie oboznamovať sa s daňovým tajomstvom. Osobou, ktorá je oprávnená oboznamovať sa s daňovým tajomstvom je osoba správcu dane a ďalšie osoby uvedené v ust. § 11 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia uvedená vo verejnom zozname alebo verejnom registri.
 5. Za porušenie daňového tajomstva zo strany poskytovateľa sa nepovažuje také konanie, na základe ktorého poskytovateľ oznámi alebo sprístupní daňové tajomstvo správcovi dane alebo oprávneným subjektom uvedeným v § 11 ods. 6 zákona č. . 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7./ Doba trvania zmluvy o užívacích právach

 1. Zmluva o poskytnutí užívacích práv uzatvorená medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom na základe ktorej poskytovateľ poskytuje registrovanému užívateľovi on-line produkty a on-line služby, sa uzatvára na dobu neurčitú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí užívacích práv medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom písomne, budú mať ustanovenia, ktoré si dojednajú v tejto písomnej zmluve prednosť pred podmienkami týchto VOP.
 3. Zmluva o poskytnutí užívacích práv uzatvorená medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom zaniká spôsobom uvedeným týmito VOP, zaniká najmä uplynutím času, na ktorý bola zmluva dojednaná, ak bola dojednaná na dobu určitú, písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany prípadne spôsobom uvedeným v bode 5./ písm. e) tejto časti A VOP.
 4. Ak je zmluva o poskytnutí užívacích práv uzatvorená na základe dohody medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom na dobu určitú, zašle poskytovateľ registrovanému užívateľovi 30 dní pred skončením zmluvného vzťahu prednostne elektronicky alebo písomne na adresu uvedenú registrovaným užívateľom upozornenie o skončení zmluvného vzťahu spolu so zálohovou faktúrou s určenou lehotou splatnosti. V prípade ak užívateľ zaplatí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, medzi zmluvnými stranami dôjde k predĺženiu zmluvného vzťahu o dobu, na ktorú bol zmluvný vzťah na základe zmluvy medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom pôvodne dohodnutý. Zaplatením zálohovej faktúry registrovaný užívateľ vyjadrí svoj súhlas s VOP aktuálnymi v čase uhradenia zálohovej faktúry, pričom predĺžením zmluvného vzťahu sa stávajú tieto VOP v aktuálnom znení jeho neoddeliteľnou súčasťou.

 

B. Tlačené produkty

1./ Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľ poskytuje pre registrovaného užívateľa tlačené produkty, resp. balík tlačených produktov.

2./ Predmet kúpnej zmluvy

 1. Poskytovateľ na základe objednávky užívateľa poskytuje za odplatu tlačené produkty registrovaným užívateľom na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. 

3./ Cena tlačených produktov  a platobné podmienky

 1. Cena tlačených produktov je stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa, ktorý je sprístupnený na internetovom portáli www.martintuzinsky.sk, prípadne za cenu uvedenú priamo pri ponuke konkrétneho tlačeného produktu.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť cenník, štruktúru, a rovnako aj výšku ceny tlačeného produktu v súlade s článku IV. bod 2. týchto VOP. 

4./ Práva a povinnosti užívateľa

 1. Registrovaný užívateľ je oboznámený, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
 2. i) bude odoberať ním objednaný tlačený produkt, resp. balík tlačených produktov, dodávaný zo strany poskytovateľa, a to v dohodnutom množstve;
 3. ii) bude informovať poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia s realizáciou predaja tlačených produktov, v prípade ak je registrovaným užívateľom právnická osoba informuje poskytovateľa o zmene obchodného mena, sídla a miesta podnikania, právnej formy podnikania, zmenu identifikačného čísla, ukončenie výkonu podnikateľskej činnosti, v prípade ak je užívateľom fyzická osoba informuje poskytovateľa o zmene bydliska, čísla telefonického kontaktu a/alebo e-mailu;

iii) v prípade ak zo strany poskytovateľa nedôjde k dodaniu tovaru zaplateného zo strany registrovaného užívateľa, registrovaný užívateľ túto skutočnosť oznámi poskytovateľovi a v prípade ak poskytovateľ nedodá tovar ani do 14 dní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti zo strany registrovaného užívateľa, má registrovaný užívateľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s čl. IV. bod 3. týchto VOP. V takomto prípade má registrovaný užívateľ nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny to však len za časť plnenia, ktorá mu na základe zrušenej zmluvy nebola poskytnutá,

 1. iv) bude dodržiavať podmienky zmluvného vzťahu s poskytovateľom, tieto VOP, právne predpisy a pokyny poskytovateľa.

5./ Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ poskytuje registrovanému užívateľovi možnosť používať za odplatu tlačené produkty.
 2. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť prístup registrovaného užívateľa k tlačenému produktu, a to najmä v takom prípade ak dôjde k zneužitiu prípade k podozreniu zo zneužitia tlačeného produktu, a to zo strany registrovaného užívateľa prípadne tretej osoby. Poskytovateľ má rovnako právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť prístup registrovaného užívateľa k tlačenému produktu v takom prípade, ak zo strany registrovaného užívateľa dôjde k podstatnému porušeniu VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých tlačených produktoch reklamu, a to aj kontextovo cielenú. 

6./ Doba trvania zmluvy  

 1. Zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom na základe ktorej poskytovateľ poskytuje registrovanému užívateľovi tlačený produkt, sa uzatvára za účelom poskytnutia jedného alebo viacerých tlačených produktov zo strany poskytovateľa pre registrovaného užívateľa.
 2. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom písomne, budú mať ustanovenia, ktoré si dojednajú v tejto písomnej zmluve prednosť pred podmienkami týchto VOP.
 3. Kúpna zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a registrovaným užívateľom zaniká spôsobom uvedeným týmito VOP, zaniká najmä uplynutím času, na ktorý bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany prípadne spôsobom uvedeným v bode 5./ písm. b) tejto časti B čl. III. VOP.

 

C. Školenia / konferencie a video školenia

1./ Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa na základe objednávky školenia,  konferencie a video školenia. Účasť na školení alebo konferencii predávanú poskytovateľom je možné objednať a zakúpiť aj neregistrovaným užívateľom/ neregistrovanou osobou.
 2. Poskytovateľ poskytuje užívateľom školenia, konferencie na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník. Video školenia poskytuje poskytovateľ na základe zmluvy o poskytnutí užívacích práv, ktorých súčasťou je udelenie licenčného oprávnenia na použitie daných video školení. 

2./ Predmet zmluvy

 1. Na základe záväznej objednávky podľa čl. II ods. 2./ písm. e) a/alebo j) týchto VOP poskytovateľ pre užívateľa zabezpečí účasť na organizovanom odbornom školení a/alebo konferencii alebo poskytne prístup k video školeniu, ktoré bude dostupné po zaplatení kúpnej ceny prostredníctvom portálu. Pred uskutočnením školenia alebo konferencie zašle poskytovateľ užívateľovi na emailovú adresu užívateľa pozvánku s bližšími informáciami o mieste, čase a programe školenia alebo konferencie.
 2. Ku vzniku kúpnej zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj zúčastnením sa užívateľa na školení a/alebo konferencii, a to na základe záväznej objednávky užívateľa. K samotnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy nie je potrebné formálne potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa, zmluva v takomto prípade vzniká poskytovateľom akceptovanou účasťou užívateľa na vybranom školení a/alebo konferencii najneskôr v deň predchádza-júci dňu konania školenia alebo konferencie.
 3. Záujemca o školenie, ktorý si neobjedná školenie a/alebo konferenciu spôsobom uvedeným v písm. a) tohto bodu alebo spôsobom uvedeným v písm. b) tohto bodu sa môže zúčastniť školenia a/alebo konferencie so súhlasom poskytovateľa pokiaľ to umožní kapacita daného školenia. V takomto prípade užívateľ uhradí cenu za účasť na školení alebo konferencii na základe riadnej faktúry vystavenej poskytovateľom po uskutočnení školenia alebo konferencie.
 4. Objednávky účasti na školení alebo konferencii (prihlášky) sú poskytovateľom evidované v poradí, v akom mu boli doručené, až do úplného obsadenia kapacity. Uzávierka objednávok účasti na školení alebo konferencii je 48 hodín pred konaním školenia alebo konferencie, ak pre konkrétny prípad nie je v oznámení o konaní školenia alebo konferencie uvedené inak. Prihlášky po tomto termíne nie je poskytovateľ oprávnený prijať. 

3./ Cena a platobné podmienky

Školenia a konferencie

 1. Cena za účasť na školení alebo konferencii bude určená podľa počtu osôb, pre ktoré sa účasť na školení alebo konferencii objednáva. Cena školenia alebo konferencie je stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa, ktorý je sprístupnený na internetovom portáli www.martintuzinsky.sk, prípadne je cena uvedená priamo v ponuke konkrétneho školenia alebo konferencie.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť cenník, štruktúru, a rovnako aj výšku ceny školenia alebo konferencie v súlade s článku IV. bod 2./ týchto VOP.

Video školenia

 1. Cena za video školenie sa určí podľa počtu požadovaných prístupov pre konkrétne požadované video školenie. Jeden prístup je pre jednu fyzickú osobu. Cena za prístup k video školeniu je stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa, ktorý je sprístupnený na internetovom portáli www.martintuzinsky.sk, prípadne je cena uvedená priamo v ponuke konkrétneho video školenia.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť cenník, štruktúru, a rovnako aj výšku cien za poskytované video školenia, v súlade s čl. IV. bod 2./ týchto VOP. 

4./ Práva a povinnosti užívateľa

 1. Užívateľ je oboznámený, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
 2. i) počas jeho účasti na školení a/alebo konferencii sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými mu zo strany poskytovateľa,
 3. ii) v súvislosti s používaním video školenia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako aj pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií,

iii) bude dodržiavať podmienky zmluvného vzťahu s poskytovateľom, tieto VOP, právne predpisy a pokyny poskytovateľa.

 1. Užívateľ sa zaväzuje úplne, správne a pravdivo vyplniť pri objednaní školenia pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávke.
 2. Účastník školenia alebo konferencie berie na vedomie, že na školení alebo konferencii je zakázané vykonávanie akýchkoľvek obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov účastníkom, a to čo i len časti školenia alebo konferencie. Každý jednotlivý účastník sa zaväzuje tento zákaz rešpektovať. Porušenie tohto zákazu niektorým účastníkom školenia alebo konferencie oprávňuje poskytovateľa vykázať účastníka z miesta konania školenia alebo konferencie a neumožniť mu ďalšiu účasť na školení alebo konferencii, a to bez akéhokoľvek nároku účastníka a/alebo užívateľa na náhradu alebo vrátenie ceny školenia alebo konferencie voči poskytovateľovi.
 3. Účastník školenia alebo konferencie berie na vedomie, že zo školenia alebo konferencie môže poskytovateľ vykonať obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam. Užívateľ/ účastník školenia zaslaním záväznej objednávky a svojou účasťou na školení alebo konferencii vyjadruje bezvýhradný súhlas s nahrávaním záznamov a to aj v prípade ním položených otázok, pripomienok, komentárov v rámci priebehu školenia alebo konferencie a súhlasí s tým, aby tieto boli zaznamenané a poskytovateľom zverejnené na portáli alebo iných partnerských stránkach/portáloch prevádzkovaných poskytovateľom. 

5./ Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi informácie týkajúce sa objednaného školenia a oboznamuje ho o zmenách súvisiacich so školením.
 2. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť prístup užívateľa k video školeniu, a to najmä v prípade nutnej správy portálu, údržby prípadne opravy, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi alebo jeho súhlasu, avšak len na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby, prípadne opravy.
 3. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo všetkých produktoch a službách reklamu, a to aj kontextovo cielenú,
 4. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie produktu video školenia a k zablokovaniu prístupu užívateľa k takýmto produktom v prípade, ak dôjde zo strany užívateľa k preukázanému zneužitiu používania produktu – video školenia ak dôjde k podstatnému porušeniu povinností užívateľa daných týmito VOP alebo právnymi predpismi. V prípade ak poskytovateľ zablokuje prístup užívateľa k produktom-video školeniam, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom založený zmluvou o poskytnutí užívacích práv.
 5. V prípade ak registrovaný užívateľ poruší VOP je poskytovateľ oprávnený okamžite prerušiť alebo zastaviť poskytovanie produktov – video školenia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý. 

6./ Zmeny v službe školenia alebo konferencie

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu školenia alebo konferencie, zmenu termínu (presun na iný termín), miesta konania alebo zrušenie školenia alebo konferencie. O týchto zmenách budú prihlásení účastníci/ užívateľ včas informovaní prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie alebo konferenciu v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
 3. Pri zrušení školenia alebo konferencie zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene miesta, termínu alebo programu má užívateľ právo v prvom rade previesť zaplatenú cenu na úhradu iného školenia alebo konferencie, alebo iného produktu poskytovaného poskytovateľom podľa dohody s poskytovateľom. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu školenia alebo lektora. Ak užívateľovi nevyhovuje poskytnutie náhrady podľa prvej vety tohto bodu, je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

7./ Odstúpenie od zmluvy a poplatky za stornovanie

 1. Užívateľ má právo pred konaním školenia alebo konferencie od zmluvy odstúpiť, a to spôsobom uvedeným v čl. IV. bod 3./ týchto VOP. Bez sankcii je oprávnený odstúpiť v lehote najneskôr 7 dní pred dňom konania školenia alebo konferencie. V tejto lehote musí byť odstúpenie poskytovateľovi už doručené. V prípade odstúpenia od zmluvy menej ako 7 dní pred konaním školenia alebo konferencie je užívateľ povinný uhradiť poskytovateľovi poplatok za stornovanie vo výške 100 % poplatku za účasť na školení alebo konferencii a to za každú osobu, ktorej účasť bola záväzne objednaná a ktorá sa školenia alebo konferencie nezúčastní. Užívateľ je povinný storno poplatok zaplatiť aj v prípade, ak ešte neuhradil cenu za účasť na školení alebo konferencii a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Po predchádzajúcej dohode s poskytovateľom sa môže na školení alebo konferencii za pôvodne objednaného účastníka zúčastniť iná osoba.
 2. V prípade ak užívateľ, prípadne osoby, v prospech ktorých bolo školenie objednané, sa nezúčastnia školenia alebo konferencie z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny, resp. jej časti za školenie alebo konferenciu. 

8./ Doba trvania zmluvy 

 1. Doba trvania zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a užívateľom na základe ktorej poskytovateľ poskytuje užívateľovi školenia alebo konferencie je vymedzená do tej doby, kým sa školenie, konferencia nevykoná.
 2. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi poskytovateľom a  užívateľom písomne, budú mať ustanovenia, ktoré si dojednajú v tejto písomnej zmluve prednosť pred podmienkami týchto VOP.
 3. Zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom a užívateľom zaniká spôsobom uvedeným týmito VOP, zaniká najmä uplynutím času, na ktorý bola zmluva dojednaná, písomnou dohodou zmluvných strán, prípadne písomným odstúpením od zmluvy zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany.
 4. V prípade ak zo strany užívateľa dôjde k porušeniu týchto VOP, takéto jeho konanie je porušením povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy a môže to byť dôvodom okamžitého prerušenia a/alebo zastavenia poskytovania školenia, konferencie alebo video školenia.

 

Článok IV.

Licenčné podmienky

1./  Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí užívacích práv podľa článku I. bod C týchto VOP  je zároveň aj uzatvorením Licenčnej zmluvy podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), na základe ktorej poskytovateľ udeľuje užívateľovi licenciu na používanie video školenia a užívateľ  potvrdením týchto VOP vyjadruje súhlas s licenčnými podmienkami uvedenými nižšie. Video školenie je audiovizuálnym dielom v zmysle Autorského zákona. Právo na používanie video školenia a ďalšie autorské práva k video školeniu sú chránené Autorským zákonom a ďalšími právnymi predpismi.

2./ Spôsob použitia diela, na ktoré sa licencia udeľuje

Licencia sa poskytuje na používanie video školenia, ktoré je predmetom Zmluvy o poskytnutí užívacích práv podľa článku I. bod C  týchto VOP.  Na základe udelenej licencie je užívateľ oprávnený inštalovať, zobrazovať, otvárať, spúšťať, vysielať či iným spôsobom používať (ďalej spolu len „používať“) video školenie, a to v takom variante, na aký mu je poskytnutá licencia.

3./ Typy licencie

Podľa typu licencie sú používateľovi udelené nasledovné práva:

 1. a) Základná licencia pre jeden počítač – Licencia oprávňuje používať video školenie na jednom počítači. Licencia neoprávňuje k používaniu video školenia súčasne na viac počítačoch. Základná licencia bude môže byť udelená:
 2. pre 1 až 5 osôb, ktoré sú oprávnené používať video školenia na jednom počítači,
 3. pre 6 až 10 osôb, ktoré sú oprávnené používať video školenia na jednom počítači.
 4. b) Základná serverová licencia – Licencia oprávňuje inštalovať jednu kópiu video školenia na server. Serverom môže byť ako počítač, ktorý je iba vyhradený pre uloženia dát zdieľaných inými počítačmi, tak aj stanica siete, ktorá súčasne plní úlohu servera. Licencia neoprávňuje k spúšťaniu video školenia – je  nutné k nej vždy obstarať potrebný počet sieťových prídavných, či nesieťových prídavných licencií.
 5. c) Sieťová prídavná licencia pre ďalšie (n) počítače – Licencia umožňuje spúšťať video školenie vo variante, ku ktorej má používateľ udelenú základnú, či základnú serverovú licenciu zo servera na ďalších (n) počítačoch, a to za predpokladu, že používateľ vlastní základnú či základnú serverovú licenciu a používa spoločné dátové úložisko.
 6. d) Nesieťová prídavná licencia pre ďalší počítač – Licencia oprávňuje používateľa k inštalácii a používaniu video školenia vo variante, na ktorý vlastní základnú či základnú serverovú licenciu na jednom ďalšom počítači, a to k buď k pripojeniu počítača k sieťovému dátovému úložisku, alebo k nesieťovému spracovaniu lokálnej kópie dát zo servera.

4./ Užívateľ je oprávnený používať video školenie len pre svoju potrebu, a to výhradne na svojich pracoviskách a na takom množstve počítačov, aké bolo dohodnuté pri poskytnutí licencie a za aké užívateľ zaplatil odmenu poskytovateľovi. Ak sa poskytovateľ nedohodol s užívateľom na konkrétnom množstve počítačov, platí, že užívateľovi bola udelená základná licencia pre jeden počítač v zmysle bodu 3./ písm. a), bod i. tohto článku VOP. Počítačom sa na účely týchto VOP rozumie osobný počítač, notebook, tablet, zariadenie typu „inteligentný telefón“.

5./ Nadobúdateľ sa zaväzuje video školenie chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok jeho poškodenie alebo znehodnotenie.

6./ Nadobúdateľ nie je oprávnený:

 1. a) dať súhlas tretej osobe na použitie video školenia v rozsahu udelenej licencie (sublicencia) bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. V prípade udelenia písomného súhlasu na použitie video školenia poskytovateľ určí presné podmienky, za akých môže tretia osoba video školenie používať,
 2. b) video školenie a ani jeho časti, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe nie je možné prenajímať, požičiavať, zdieľať alebo inak umožniť tretím osobám jeho použitie bez písomného súhlasu poskytovateľa.

7./ Nadobúdateľ je povinný informovať všetkých svojich zamestnancov, ktorí sú používateľmi video školenia o podmienkach poskytnutej licencie.

8./ Čas, na ktorý sa licencia udeľuje

Licencia sa poskytuje na dobu určitú a to po dobu trvania Zmluvy o poskytnutí užívacích práv podľa článku I. bod C týchto VOP prípadne po dobu uvedenú v cenníku poskytovateľa ktorý je sprístupnený na internetovom portáli www.martintuzinsky.sk.

9./ Rozsah udelenej licencie

Poskytovateľ udeľuje užívateľovi licenciu v obmedzenom rozsahu podľa udeleného typu licencie v zmysle bodu 3. tohto článku VOP. Licencia neoprávňuje používateľa k akémukoľvek inému nakladaniu s video školením, než ako je upravené v tomto článku VOP. Licencia užívateľa je nevýhradná, poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu ďalším osobám; nároky poskytovateľa z týchto podmienok nie sú udelením licencie tretím osobám dotknuté.

10./ Odmena za poskytnutie licencie

11./ Postúpenie a prechod licencie

 1. a) Užívateľ je oprávnený postúpiť (previesť) licenciu na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa a iba za podmienok uvedených v písomnom súhlase poskytovateľa,
 2. b) Zánikom právnej subjektivity užívateľa prechádza licencia v rozsahu a za podmienok stanovených podľa tohto článku VOP na právneho nástupcu, resp. dedičov, inak licencia zaniká.

12./ Užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v priamom či nepriamom dôsledku poskytnutia licencie nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv k video školeniu zo strany tretej osoby (zneužitie licencie). Užívateľ objektívne zodpovedá za škody spôsobené zneužitím licencie, pokiaľ zásah do autorských práv nebol zavinený poskytovateľom.

13./ Všetky práva, ktoré nie sú užívateľovi týmito licenčnými podmienkami výslovne udelené, sú vyhradené poskytovateľovi.

14./ Spätná analýza video školenia nie je povolená. Používateľ nesmie  akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre a použitých metódach, na ktorých je video školenie založené alebo ktoré obsahuje, aj keď ich získal pri oprávnenom použití video školenia. Tieto znalosti nesmú byť využité ani k zhotoveniu alebo k obchodnému využitiu iného video školeniu ani k inému jednaniu ohrozujúcemu alebo porušujúcemu autorské právo poskytovateľa. O týchto znalostiach je používateľ povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám. Užívateľ v prípade porušenia tohto bodu zodpovedá za škodu vzniknutú poskytovateľovi.

15./ Nositeľom všetkých majetkových autorských práv k video školeniu, vrátane ale bez obmedzenia na všetky zobrazenia, fotografie, animácie, videozáznamy, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, texty, aplety, ktoré sú súčasťou video školenia, ako aj tlačených aj elektronických materiálov dodávaných spolu s video školením, ako aj všetkých kópií video školenia je poskytovateľ.

16./ Udelením licencie podľa tohto článku VOP nevznikajú užívateľovi žiadne iné oprávnenia ako tie, ktoré sú výslovne v tomto článku VOP definované.

 

Článok V.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1./ Všeobecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú na ustanovenia uvedené v čl. III. časti A, B a C týchto VOP.

2./ Zmena cenníka a VOP

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený uskutočňovať zmeny cenníka a VOP. V prípade ak zo strany prevádzkovateľa dôjde k zmenám cenníka a týchto VOP je prevádzkovateľ povinný bezodkladne po vykonaní týchto zmien túto skutočnosť oznámiť užívateľom, a to elektronicky zverejnením ich aktuálneho znenia na portáli poskytovateľa alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na poslednú poskytovateľovi známu emailovú adresu užívateľa. Voľba spôsobu oznámenia zmeny je vo výlučnej dispozícii poskytovateľa. Ak užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o vykonaných zmenách výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny. Užívateľ je oprávnený od zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom z dôvodu vykonaných zmien v lehote do štrnásť (14) dní od oznámenia o vykonaných zmenách podľa tohto bodu písomne odstúpiť v súlade s bodom 3./ tohto článku.
 2. Zmeny cenníka nadobúdajú účinnosť odo dňa, kedy k zmenám zo strany poskytovateľa došlo. Prípadná zmena ceny paušálneho poplatku za balík BASIC alebo PREMIUM nemá vplyv na cenu tohto produktu počas obdobia, na ktorý bol užívateľom už zaplatený. V prípade uplatnenia predĺženia platnosti zmluvy podľa čl. III. časť A. bod 7 d) týchto VOP sa nové obdobie platí poplatok vo výške (cena) podľa cenníka aktuálneho v čase, kedy dochádza k obnoveniu/predĺženiu platnosti zmluvy. 

3./ Odstúpenie od zmluvy

Všeobecné ustanovenie

 1. Poskytovateľ a užívateľ sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy prípadne od zmluvy o poskytnutí užívacích práv, a to z dôvodov a za podmienok uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Poskytovateľ a užívateľ sú rovnako oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy prípadne od zmluvy o poskytnutí užívacích práv z dôvodov uvedených v týchto VOP, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy nastala tá skutočnosť, ktorá zakladá právo zmluvnej strany na odstúpenie od zmluvy.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluvná strana povinná zaslať druhej zmluvnej strane odstúpenie od zmluvy písomne doporučenou zásielkou, na adresu druhej zmluvnej strany, v prípade poskytovateľa na adresu uvedenú v týchto VOP a v prípade užívateľa na adresu uvedenú v zmluve. Za deň odstúpenia od zmluvy sa považuje deň, kedy bolo písomné odstúpenie od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

4./ Odstúpenie od zmluvy v prípade ak je užívateľ spotrebiteľom (platí len pre užívateľa-spotrebiteľa)

 1. Osobitne pre prípady, kedy má užívateľ postavenie spotrebiteľa, je v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o poskytnutí užívacích práv alebo od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí užívacích práv alebo kúpnej zmluvy, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty odoslané poskytovateľovi. Užívateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie na portáli poskytovateľa profuturion.sk.
 2. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov užívateľ nemôže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí užívacích práv alebo kúpnej zmluvy ak sa poskytovanie služieb alebo predaj tovaru začalo s výslovným súhlasom užívateľa a užívateľ bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby alebo predaji tovaru, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby alebo predaju tovaru. Za výslovný súhlas užívateľa s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu sa považuje prvé využitie služby on-line produktu alebo on-line služby, prvé prihlásenie do portálu, tlačeného produktu prípadne absolvovanie konferencie, školenia alebo pozretie (prehratie) video školenia. 

5./ Ochrana osobných údajov

 1. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, berie na vedomie, že predávajúci bude v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“ a predávajúci ako „prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v rozsahu podľa tohto článku spracúvať i osobné údaje o kontaktných zamestnancoch alebo iných kontaktných osobách kupujúceho pri plnení Zmluvy, ktorými sa rozumejú najmä štatutárni zástupcovia kupujúceho alebo iní zástupcovia kupujúceho (aj v prípade ak je kupujúcim právnická osoba), ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté (na účely tohto článku tiež označené ako „dotknutá osoba“), pričom sa kupujúci v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť poskytnutie všetkých informácií a poučení v zmysle tohto článku týmto osobám, za čo preberá plnú zodpovednosť. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
 3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého a/alebo prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, pracovná pozícia, emailová adresa, telefónne číslo, vlastnoručný podpis, číslo bankového účtu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa tak aj údaje v rozsahu: adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania tzv. kontaktných zamestnancov alebo iných kontaktných osôb kupujúceho v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 3 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefónne číslo (taktiež ako „osobné údaje“) aj na účely marketingu (zasielanie ponúk, marketingových správ, informácií o zľavách a pod.), to však len na základe osobitného a dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti. Na účely vykonávania marketingovej činnosti prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje dotknutej osoby poskytnúť tretím osobám, ktoré sa na marketingovej činnosti prevádzkovateľa podieľajú, t.j. ktoré túto činnosť pre prevádzkovateľa zabezpečujú alebo priamo vykonávajú, to však výlučne na účely marketingovej činnosti prevádzkovateľa.
 5. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ak tieto nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Rozhodnutia Komisie o primeranej ochrane osobných údajov vrátane zoznamu krajín, ktorým boli vydané na základe článku 25 ods. 6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, nájdete pod nasledujúcim odkazom: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm. Takýmito krajinami sú napr. Spojené štáty americké (avšak iba spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield), Švajčiarsko, Kanada, Nový Zéland.
 6. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
 7. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť Zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
 9. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
 10. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovate­ľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.
 11. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.
 12. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
 13. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 14. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  a) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 21. tohto článku
  c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne
  d) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
  ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  e) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16
  rokov.
 15. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie
  b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
  Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
  výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
  d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
  štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom
  sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 16. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.
 17. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia
  umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich
  použitia;
  c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na
  preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku
  prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
  oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 18. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 19. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 20. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 21. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo
  z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 22. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 21. bodu b) tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 23. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 24. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 25. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.
 26. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 27. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 28. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 29. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa, p. Mgr. Petru Vaškovúa to písomnou formou na adrese: ProFuturion accounting s.r.o., Betliarska 22, 851 07 Bratislava alebo elektronicky na emailovú adresu: osobneudaje@profuturion.sk.
 30. Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

6./ Reklamácia a Alternatívne riešenie sporov

Reklamácia, sťažnosť, podnety

 1. S prípadnými reklamáciami, sťažnosťami alebo inými podnetmi týkajúcimi sa produktov a/alebo služieb poskytovateľa je užívateľ oprávnený sa obrátiť priamo na poskytovateľa. Spôsob a postup uplatnenia reklamácie, ako i práva a povinnosti užívateľa a poskytovateľa v súvislosti s podávaním a vybavovaním reklamácií upravuje Reklamačný poriadok poskytovateľa, ktorého aktuálne znenie je vždy prístupné na portáli poskytovateľa www.martintuzinsky.sk a v tlačenej podobe je k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa. Reklamácie, podnety alebo sťažnosti je užívateľ oprávnený uplatniť písomne na adrese sídla poskytovateľa, ktorá je uvedená v úvodných ustanoveniach týchto VOP.

Alternatívne riešenie sporov /platí v prípade ak je užívateľ spotrebiteľom/

 1. V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má užívateľ v prípade ak je spotrebiteľom právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk),  ak poskytovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

7./ Zodpovednosti poskytovateľa za škodu a za prípadné vady produktov alebo služieb

 1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoj zmluvný záväzok vyplývajúci zo zmlúv podľa týchto VOP zodpovedá za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane v dôsledku daného porušenia záväzku.
 2. Poskytovateľ prehlasuje, že ním poskytované produkty a služby poskytuje bez právnych vád a je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva.
 3. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky a akékoľvek informácie sprístupnené na portáli, v tlačených produktoch, poskytnuté na školeniach alebo konferenciách alebo vo video školeniach  nie sú záväzné, majú len informatívny charakter a poskytovateľ nezodpovedá užívateľovi za škodu, ktorá mu vznikne tým, že postupuje podľa týchto informácií. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií sprístupnených na portáli. Vo vzťahu k zverejneným všeobecne záväzným právnym predpisom, formulárom, tlačivám a pod. uverejneným na portáli, poskytovateľ vyhlasuje a upozorňuje, že portál nie je oficiálnym publikačným miestom pre zverejňovanie týchto právnych predpisov, formulárov, tlačív alebo iných materiálov. Jediným oficiálnym publikačným prostriedkom pre zverejnenie slovenských právnych predpisov je Zbierka zákonov SR a v prípade formulárov a tlačív sú to webové sídla štátnych a iných verejnoprávnych orgánov a inštitúcií.
 4. Poskytovateľ zodpovedá užívateľovi za poskytnutie/dodanie užívateľom zaplatených produktov alebo služieb podľa týchto VOP. Poskytovateľ však nezodpovedá užívateľovi za nepretržitú a bezporuchovú prevádzku portálu a tam prístupných produktov a služieb.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť internetových stránok, na ktoré portál odkazuje (odkazy umiestnené v rámci obsahu portálu). Poskytovateľ tiež nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, na ktoré portál odkazuje.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť podporu funkčnosti portálu na niektorých platformách (internetový prehliadač, softvérové vybavenie). Za prevádzku portálu na takýchto platformách nenesie poskytovateľ zodpovednosť. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za použitie portálu na nevyhovujúcej platforme/ technickom vybavení. Vyhovujúce platformy/ technické vybavenie je uvedené v bode 8./ písm. a) tohto článku VOP.
 7. Za účelom diagnostikovania chýb a podpory užívateľ umožní pracovníkom poskytovateľa vzdialený prístup do svojho systému. V prípade, že užívateľ neumožní vzdialený prístup do svojho systému, je povinný znášať všetky náklady súvisiace s diagnostikou a/ alebo odstránením chýb alebo podporou, ak sa tieto vykonávajú iným dohodnutým spôsobom, pričom poskytovateľ v danom prípade nezodpovedá za škodu takýmto konaním užívateľovi vzniknutú.
 8. Za tvorbu, využívanie a prevádzkovanie dát užívateľa na portáli nesie zodpovednosť výhradne užívateľ. Užívateľ je zároveň povinný vykonávať bezpečnostné zálohy dát v súlade s bežnými pravidlami na nakladanie s dátami na portáli. Poskytovateľ dáta užívateľa poskytnuté do systému v rámci portálu a jeho funkcionalít nezálohuje, čo užívateľ berie na vedomie. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie dát alebo dátových štruktúr užívateľa, a to ani v prípade, že k nim došlo pri užívaní plnenia dodaného poskytovateľom, na ktoré sa zodpovednosť poskytovateľa vzťahuje.
 9. Poskytovateľ sa zbaví zodpovednosti úplne alebo čiastočne, pokiaľ sa preukáže, že škoda bola spôsobená vlastným konaním užívateľa, prípadne konaním osoby konajúcej na pokyn užívateľa, (napr. spracovanie chybných vstupných údajov, pokračovanie v práci pri zrejmých nedostatkoch portálu, atď.). Poskytovateľ nezodpovedá za škody vrátane straty údajov, ktoré užívateľovi vznikli pri používaní portálu v rozpore s týmito VOP, pokynmi poskytovateľa, s požiadavkami pre technické vybavenie potrebné pre správnu funkčnosť portálu, vplyvom chyby technického vybavenia, použitím počítača s nevyhovujúcimi technickými podmienkami pre prevádzku, vplyvom počítačových programov tretích strán alebo iným vonkajším vplyvom (napr. výkyvy napätia pri dodávke elektrického prúdu) alebo z dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa na účely týchto VOP považujú okrem ďalších aj nefunkčnosť internetového pripojenia alebo výpadok elektrického prúdu.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá za technickú alebo systémovú infraštruktúru prevádzkovanú užívateľom.
 11. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie s splnením svojich záväzkov spôsobených okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššou mocou).
 12. Zmluvné strany prehlasujú, že poskytovateľ neručí za bezpečnosť dát užívateľa a nezodpovedá za chyby portálu, ktoré preukázateľne nevzniknú jeho zásahom, alebo ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia informácií zo strany užívateľa potrebných pre riadne uvedenie portálu do prevádzky. 

8./ Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ prehlasuje, že pre bezchybné používanie on-line produktov, služieb a video školení poskytovateľa (v PC a  mobilných zariadeniach) je potrebné nasledovné technické vybavenie:
 • počítač s prístupom do siete internet s minimálnou rýchlosťou pripojenia 512 kbit/s (64 kB/s),
 • operačný systém (MS Windows 98SE/2000/XP/VISTA/7, Linux),
 • kompatibilný internetový prehliadač (Internet Explorer 7.x, Mozilla Firefox 3.x, Opera 8.x a ich novšie verzie), v ktorom musia byť povolené funkcie: javascript a cookies,
 • prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader 7.x a vyšší),
 • emailové konto.
 1. Poskytovateľ prehlasuje, že pre bezchybné používanie praktických formulárov a pomôcok (v PC a  mobilných zariadeniach) je potrebné nasledovné technické vybavenie:
 • počítač s prístupom do siete internet s minimálnou rýchlosťou pripojenia 512 kbit/s (64 kB/s),
 • operačný systém (MS Windows 98SE/2000/XP/VISTA/7, Linux),
 • kompatibilný internetový prehliadač (Internet Explorer 7.x, Mozilla Firefox 3.x, Opera 8.x a ich novšie verzie), v ktorom musia byť povolené funkcie: javascript a cookies,
 • prehliadač dokumentov PDF (Acrobat Reader 7.x a vyšší),
 • kancelársky balík, avšak výlučne od spoločnosti Microsoft s obchodným označením MS OFFICE (Word / Excel),
 • emailové konto.
 1. Užívateľ prijatím týchto VOP dáva poskytovateľovi súhlas k zasielaniu obchodných a reklamných oznámení, ponúk služieb, produktov, informácií o novinkách na adresu užívateľa, ako aj na všetky jeho elektronické adresy až do okamihu, kedy užívateľ svoj súhlas písomne odvolá.
 2. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania on-line produktov a on-line služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania on-line produktu alebo on-line služby v súlade s VOP.
 3. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené zmluvou a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.
 4. Odchylné dojednania zmluvy písomne uzavretej medzi poskytovateľom a užívateľom majú prednosť pred znením VOP. V prípade, že vznikne rozpor medzi zmluvou a VOP, prednostne sa použijú ustanovenia zmluvy.
 5. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa. Prevod práv a povinností užívateľov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.
 6. Neplatnosť niektorého ustanovenia VOP nemá za následok neplatnosť celých VOP, okrem prípadu, ak ide o skutočnosť, s ktorou spája zákon takéto účinky. Zmluvné strany pre taký prípad dojednali, že neplatné ustanovenie bude nahradené iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmyslu ustanovenia pôvodného, neplatného.
 7. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 8. Aktuálne VOP sú zverejnené na portáli poskytovateľa: www.martintuzinsky.sk a rovnako sú v tlačenej podobe k dispozícii na adrese sídla poskytovateľa.
 9. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.2018.
 10. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. V prípade užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, je možné na žiadosť spotrebiteľa uskutočniť konanie o alternatívnom riešení sporu pred niektorým z orgánov alternatívneho riešenia sporu podľa tohto čl. IV. bod 6./ písm. b) týchto VOP. Možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá.

Zverejnené dňa 01.01.2019; článok V bod 5 týkajúci sa ochrany osobný údajov bol aktualizovaný dňa 24.05.2018.

Tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY vypracovala spoločnosť HRONČEK & PARTNERS s.r.o., Národná 10, 010 01 Žilina, e-mail: info@legalfirm.sk, telefón: +421 908 602 017.