Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2021 (termín 16.02.2022)

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Videoškolenie na tému „Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2021.

Termín natáčania: 16.02.2022

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Popis produktu

OBSAH  VIDEO ŠKOLENIA

Rekapitulácia zmien v účtovníctve, novinky a s tým súvisiace účtovné prípady
Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami
Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy
Interné smernice v oblasti účtovníctva
 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené
Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia
Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov
Vybrané položky účtovnej závierky
 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach
Oprava chýb minulých účtovných období
Register účtovných závierok
 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok
Vybrané problémy a účtovné prípady súvisiace s COVID-19
 • úprava podmienok (kritérií) posudzovania povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom
 • výročná správa
 • nariadenie dodatočnej likvidácie a s tým spojené účtovné / zdaňovacie obdobie
 • účtovné prípady v súvislosti s COVID-19 (dotácie na nájomné, príspevky na podporu zamestnanosti…)

Diskusia

 

Možno by sa Vám páčilo…