Výpočet základu dane 2021

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2021 s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Tabuľka je vo formáte EXCEL. 

UPOZORNENIE: tabuľka je funkčná iba v kancelárskom balíku MS Office Excel 2010 a vyššom (nie je kompatibilná s inými kancelárskymi balíkmi ako napr. Libre Office, Open Office.)

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH15,00 

Popis produktu

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2021:

 • Tradícia od roku 2015: Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Výsledkom je výpočet splatnej dane z príjmov (so zohľadnením daňovej licencie pri zápočte kladného rozdielu daňovej licencie z minulých zdaňovacích období – uvedené platí pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktoré končí v priebehu roku 2021) a výpočet preddavkov na daň z príjmov.
 • V porovnaní s minulým rokom došlo k doplneniu pripočítateľných položiek, ako aj úprave výpočtov (napr. v súvislosti s odpočtom daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období) a úprave sadzby dane pri zdaniteľných príjmoch nepresahujúcich sumu 49 790 €.

Nech sa páči, tu je krátky video návod s vysvetlením funkcionality tabuľky na výpočet základu dane (video návod je nahrávaný začiatkom roka 2020, ale je platný aj pre aktuálnu tabuľku na výpočet základu dane, resp. jej funkcionalít):

Interaktívna tabuľka na výpočet základu dane obsahuje:

 • Základné informácie o daňovníkovi za účelom určenia výšky minimálnej dane (tzv. „hypotetickej“ daňovej licencie na účely kladného zápočtu DL z minulých zdaňovacích období), výpočtu výsledku hospodárenia pred zdanením a určenia sadzby dane (15 % / 21 %) v závislosti od výšky zdaniteľných príjmov.
 • Výpočet základu dane / daňovej straty a výšky preddavkov na daň s automatickými výpočtami a možnosťou sumarizácie položiek upravujúcich základ dane,ktoré si užívateľ vyberá z predvyplneného rolovacieho zoznamu a ktoré sa automaticky spočítajú a premietnu do podkladu na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov PO.
 • Pomocné výpočty k tabuľke B daňového priznania (odpisy hmotného majetku) s určením výšky pripočítateľnej / odpočítateľnej položky k základu dane z príjmov a praktickými vysvetlivkami k obsahovej náplni jednotlivých riadkov vrátane bonusu v podobe praktického príkladu v pdf.
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom týkajúcich sa luxusných osobných automobilov (uplatňovanie daňových odpisov a nákladov na prenájom luxusných automobilov).
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom (členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva a vybrané alkoholické nápoje poskytnuté ako reklamné predmety).
 • Tabuľka so sumarizáciou položiek upravujúcich základ dane podľa jednotlivých riadkov daňového priznania, ktorá je podkladom k zostaveniu daňového priznania.
 • Sumarizácia pripočítateľných položiek z riadku 180 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Sumarizácia odpočítateľných položiek k riadku 290 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Zoznam pripočítateľných položiek k základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Zoznam odpočítateľných položiek od základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Praktické príklady na vyplnenie tabuľky B – Odpisy hmotného majetku a tabuľky I – Transakcie závislých osôb daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb v pdf formáte.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25 
  • Balíky

  Balík – Ukončenie roka 2021 a zmeny od 1.1.2022

  cena bez DPH135,00 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Vzory – formuláre k stravovaniu zamestnancov po novelách účinných od 01.01.2021 a od 01.01.2022

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH10,00