Výpočet základu dane 2021

icon
Praktické pomôcky a vzory

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2021 s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Tabuľka je vo formáte EXCEL. 

UPOZORNENIE: tabuľka je funkčná iba v kancelárskom balíku MS Office Excel 2010 a vyššom (nie je kompatibilná s inými kancelárskymi balíkmi ako napr. Libre Office, Open Office.)

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH15,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2021:

 • Tradícia od roku 2015: Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Výsledkom je výpočet splatnej dane z príjmov (so zohľadnením daňovej licencie pri zápočte kladného rozdielu daňovej licencie z minulých zdaňovacích období – uvedené platí pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktoré končí v priebehu roku 2021) a výpočet preddavkov na daň z príjmov.
 • V porovnaní s minulým rokom došlo k doplneniu pripočítateľných položiek, ako aj úprave výpočtov (napr. v súvislosti s odpočtom daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období) a úprave sadzby dane pri zdaniteľných príjmoch nepresahujúcich sumu 49 790 €.

Nech sa páči, tu je krátky video návod s vysvetlením funkcionality tabuľky na výpočet základu dane (video návod je nahrávaný začiatkom roka 2020, ale je platný aj pre aktuálnu tabuľku na výpočet základu dane, resp. jej funkcionalít):

Interaktívna tabuľka na výpočet základu dane obsahuje:

 • Základné informácie o daňovníkovi za účelom určenia výšky minimálnej dane (tzv. „hypotetickej“ daňovej licencie na účely kladného zápočtu DL z minulých zdaňovacích období), výpočtu výsledku hospodárenia pred zdanením a určenia sadzby dane (15 % / 21 %) v závislosti od výšky zdaniteľných príjmov.
 • Výpočet základu dane / daňovej straty a výšky preddavkov na daň s automatickými výpočtami a možnosťou sumarizácie položiek upravujúcich základ dane,ktoré si užívateľ vyberá z predvyplneného rolovacieho zoznamu a ktoré sa automaticky spočítajú a premietnu do podkladu na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov PO.
 • Pomocné výpočty k tabuľke B daňového priznania (odpisy hmotného majetku) s určením výšky pripočítateľnej / odpočítateľnej položky k základu dane z príjmov a praktickými vysvetlivkami k obsahovej náplni jednotlivých riadkov vrátane bonusu v podobe praktického príkladu v pdf.
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom týkajúcich sa luxusných osobných automobilov (uplatňovanie daňových odpisov a nákladov na prenájom luxusných automobilov).
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom (členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva a vybrané alkoholické nápoje poskytnuté ako reklamné predmety).
 • Tabuľka so sumarizáciou položiek upravujúcich základ dane podľa jednotlivých riadkov daňového priznania, ktorá je podkladom k zostaveniu daňového priznania.
 • Sumarizácia pripočítateľných položiek z riadku 180 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Sumarizácia odpočítateľných položiek k riadku 290 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Zoznam pripočítateľných položiek k základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Zoznam odpočítateľných položiek od základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Praktické príklady na vyplnenie tabuľky B – Odpisy hmotného majetku a tabuľky I – Transakcie závislých osôb daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb v pdf formáte.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Praktické pomôcky a vzory

  Vzory – formuláre k stravovaniu zamestnancov po novelách účinných od 01.01.2021 a od 01.01.2022

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH10,00 
  • Balíky

  Balík – Ukončenie roka 2021 a zmeny od 1.1.2022

  cena bez DPH135,00 
  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25