Účtovná závierka podnikateľského subjektu v podvojnom účtovníctve za rok 2022 z pohľadu audítora

Registrácia na školenie

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 31.01.2023
 • video záznam zo školenia,aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektorku priamo počas online školenia.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou, osobná účasť

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • občerstvenie,
 • obed,
 • tlačené študijné materiály.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: Hotel COLOR***, Pri Starom mýte 3095/1, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – hotel disponuje vlastným parkoviskom, ktoré je pre účastníkov školenia bezplatné. Vjazd na parkovisko je cez ulicu Pri Starom mýte, parkovisko sa nachádza za budovou hotela. Pri odjazde z hotela je potrebné sa preukázať parkovacím lístkom na recepcii hotela, aby Vám ho odblokovali.
 • MHD – do hotela sa viete pohodlne dostať električkou č. 4 smer Zlaté piesky. Vystúpite na zástavke Jurajov dvor.  Hotel sa nachádza cca 150m od zástavky. Alternatívne viete využiť autobus č. 65 smer Jurajov dvor/Rača-Tbiliská. Vystúpite na zástavke Jurajov dvor a hotel sa nachádza cca 200m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 10 účastníkov.

Obsah školenia:

1. Cieľ a štruktúra účtovnej závierky podnikateľa za rok 2022, účtovná závierka z hľadiska jej
používateľov , t. j. zdroj pre distribučné procesy vlastníkov, pre poskytovateľov cudzích
zdrojov; pre konkurenciu, resp. obchodných partnerov pri porovnávaní ekonomickej
a finančnej pozície v segmente, pre potenciálnych investorov a zdroj pre kalkuláciu splatnej
dane z príjmov PO.

2. Identifikácia účtovnej jednotky z hľadiska veľkostných kritérií a súvisiace nároky na postupy
účtovania a vykazovania podľa platnej legislatívy, kontrola zmeny kritérií, oceňovacích
základní, oblasti analytickej evidencie; postupy účtovania; chyby v praxi.

3. Rizikové oblasti vykazovania majetkovej a finančnej situácie podnikateľa v súvahe;
jeho výkonovej schopnosti vo výkaze ziskov a strát; neúplné alebo chybné oblasti
doplňujúcich číselných a slovných informácií v poznámkach (zvlášť veľké a malé účtovné
jednotky); praktické príklady zmien veľkostných kritérií a odporúčania.

4. Sumarizácia výnimiek a zjednodušení v účtovaní a vykazovaní mikro účtovných jednotiek,
chyby v praxi a odporúčania.

5. Zabezpečenie úplnosti bežného účtovníctva k súvahovému dňu (doúčtovanie bankových
pohybov, kurzových rozdielov, pohľadávok/záväzkov zo zmlúv; rozlíšenie účtovných dokladov
(zvlášť faktúr) na prelome rokov z titulu ich vecnej a časovej príslušnosti k účtovnému
obdobiu; názorné rozdiely medzi použitím účtov rezerv, nevyfakturovaných dodávok a účtov
časového rozlíšenia); doúčtovanie a kontrola účtovných odpisov, kalkulácia daňových
odpisov; zaúčtovanie technického zhodnotenia; rozhodnutia valného zhromaždenia alebo
jediného spoločníka ohľadom výsledku hospodárenia minulých účtovných období; kontrola
výšky rezervného fondu; kapitálové vklady; opravy zistených chýb bežného, aj
predchádzajúcich účtovných období, významnosť v rámci účtovníctva; neobvyklé položky
a ich dopad na účtovnú závierku a mnohé ďalšie praktické situácie).

6. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov podľa § 6 ods. 3, §§ 29 – 30;
fyzická, dokladová inventúra, konfirmačný proces pohľadávok, záväzkov, bankových účtov
a úverov, listy právnika ohľadom súdnych sporov a ich význam a iné súvislosti.

7. Závierkové práce komplexne a ich dopad na verný a pravdivý obraz účtovnej závierky:

7.1. Overenie bilančnej kontinuity medzi účtovnými obdobiami

Závierkové účtovné prípady
7.2. Inventarizačné rozdiely; prirodzené úbytky, manká a škody, definície, účtovanie, chyby v praxi;
7.3. Podielové cenné papiere, pôžičky krátkodobé, dlhodobé, prepojené osoby, pôžičky na strane veriteľa a dlžníka medzi prepojenými osobami;
7.4. Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti, úprava pohľadávok a záväzkov a ich správne vykázanie; pohľadávky a ich príslušenstvo;

Účtovné odhady
7.5. Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad
7.6. Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv

7.7. Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu
7.7.1. Opravné položky k dlhodobému majetku, príklady, účtovanie
7.7.2. Opravné položky k zásobám, príklady, účtovanie
7.7.3. Opravné položky k finančnému majetku (DFM, KFM)
7.7.4. Opravné položky k pohľadávkam; odpis pohľadávok; postúpenie pohľadávok;

7.8. Rezervy ako budúce záväzky, dôvody a tituly tvorby, použitie, zrušenie, členenie, príklady (na majetok, na náklady, na bonusy)
7.9. Úprava hodnoty záväzkov (doúčtovanie pokút, penále)
7.10. Kurzové rozdiely počas a na konci účtovného obdobia
7.11. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, najčastejšie situácie, príklady, najčastejšie chyby;
7.12. Úprava čistej hodnoty zákazky (§§ 30, 30d)
7.13. Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov
7.14. Odložená daň, výsledkový a súvahový princíp, vykazovanie, príklady, praktické odporúčania
7.15. Zoznam zmlúv a ich dokladová inventúra – dôvod, odporúčania
7.16. Podsúvahové účty – význam, príklady, účtovanie, podklady
7.17. Splatná daň z príjmov PO – ilustrácia úpravy účtovného výsledku hospodárenia na základ dane mimo účtovníctvo cez tlačivo daňového priznania, výpočet splatnej dane a jej zaúčtovanie opäť v účtovných knihách; časté chyby v praxi;
7.18. Upravujúce účtovné prípady
7.19. Otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky (oprava chýb)

8. Rôzne/otázky/odpovede.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje