Účtovná závierka podnikateľského subjektu v podvojnom účtovníctve za rok 2022 z pohľadu audítora

icon
Videoškolenia

Školenie na tému Účtovná závierka podnikateľského subjektu v podvojnom účtovníctve za rok 2022 prináša pohľad audítora na správne zostavenie účtovnej závierky.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA, audítorka

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 18 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 31.01.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1. Cieľ a štruktúra účtovnej závierky podnikateľa za rok 2022, účtovná závierka z hľadiska jej používateľov , t. j. zdroj pre distribučné procesy vlastníkov, pre poskytovateľov cudzích zdrojov; pre konkurenciu, resp. obchodných partnerov pri porovnávaní ekonomickej a finančnej pozície v segmente, pre potenciálnych investorov a zdroj pre kalkuláciu splatnej dane z príjmov PO.
2. Identifikácia účtovnej jednotky z hľadiska veľkostných kritérií a súvisiace nároky na postupy
účtovania a vykazovania podľa platnej legislatívy, kontrola zmeny kritérií, oceňovacích základní, oblasti analytickej evidencie; postupy účtovania; chyby v praxi.
3. Rizikové oblasti vykazovania majetkovej a finančnej situácie podnikateľa v súvahe;
jeho výkonovej schopnosti vo výkaze ziskov a strát; neúplné alebo chybné oblasti doplňujúcich číselných a slovných informácií v poznámkach (zvlášť veľké a malé účtovné jednotky); praktické príklady zmien veľkostných kritérií a odporúčania.
4. Sumarizácia výnimiek a zjednodušení v účtovaní a vykazovaní mikro účtovných jednotiek,
chyby v praxi a odporúčania.
5. Zabezpečenie úplnosti bežného účtovníctva k súvahovému dňu (doúčtovanie bankových pohybov, kurzových rozdielov, pohľadávok/záväzkov zo zmlúv; rozlíšenie účtovných dokladov (zvlášť faktúr) na prelome rokov z titulu ich vecnej a časovej príslušnosti k účtovnému obdobiu; názorné rozdiely medzi použitím účtov rezerv, nevyfakturovaných dodávok a účtov časového rozlíšenia); doúčtovanie a kontrola účtovných odpisov, kalkulácia daňových odpisov; zaúčtovanie technického zhodnotenia; rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka ohľadom výsledku hospodárenia minulých účtovných období; kontrola výšky rezervného fondu; kapitálové vklady; opravy zistených chýb bežného, aj predchádzajúcich účtovných období, významnosť v rámci účtovníctva; neobvyklé položky
a ich dopad na účtovnú závierku a mnohé ďalšie praktické situácie).
6. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov podľa § 6 ods. 3, §§ 29 – 30;
fyzická, dokladová inventúra, konfirmačný proces pohľadávok, záväzkov, bankových účtov a úverov, listy právnika ohľadom súdnych sporov a ich význam a iné súvislosti.
7. Závierkové práce komplexne a ich dopad na verný a pravdivý obraz účtovnej závierky:

7.1. Overenie bilančnej kontinuity medzi účtovnými obdobiami

Závierkové účtovné prípady
7.2. Inventarizačné rozdiely; prirodzené úbytky, manká a škody, definície, účtovanie, chyby v praxi;
7.3. Podielové cenné papiere, pôžičky krátkodobé, dlhodobé, prepojené osoby, pôžičky na strane veriteľa a dlžníka medzi prepojenými osobami;
7.4. Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti, úprava pohľadávok a záväzkov a ich správne vykázanie; pohľadávky a ich príslušenstvo;

Účtovné odhady
7.5. Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad
7.6. Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv

7.7. Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu
7.7.1. Opravné položky k dlhodobému majetku, príklady, účtovanie
7.7.2. Opravné položky k zásobám, príklady, účtovanie
7.7.3. Opravné položky k finančnému majetku (DFM, KFM)
7.7.4. Opravné položky k pohľadávkam; odpis pohľadávok; postúpenie pohľadávok;

7.8. Rezervy ako budúce záväzky, dôvody a tituly tvorby, použitie, zrušenie, členenie, príklady (na majetok, na náklady, na bonusy)
7.9. Úprava hodnoty záväzkov (doúčtovanie pokút, penále)
7.10. Kurzové rozdiely počas a na konci účtovného obdobia
7.11. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, najčastejšie situácie, príklady, najčastejšie chyby;
7.12. Úprava čistej hodnoty zákazky (§§ 30, 30d)
7.13. Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov
7.14. Odložená daň, výsledkový a súvahový princíp, vykazovanie, príklady, praktické odporúčania
7.15. Zoznam zmlúv a ich dokladová inventúra – dôvod, odporúčania
7.16. Podsúvahové účty – význam, príklady, účtovanie, podklady
7.17. Splatná daň z príjmov PO – ilustrácia úpravy účtovného výsledku hospodárenia na základ dane mimo účtovníctvo cez tlačivo daňového priznania, výpočet splatnej dane a jej zaúčtovanie opäť v účtovných knihách; časté chyby v praxi;
7.18. Upravujúce účtovné prípady
7.19. Otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky (oprava chýb)

8. Rôzne/otázky/odpovede.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Pomocníčkovia

  Set 750 lepiacich prúžkov / bločkov s textom pre účtovníka alebo office manažéra

  cena bez DPH6,25 
  • Videoškolenia

  Poznámky ako súčasť účtovnej závierky podnikateľského subjektu

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH45,00 
  • Videoškolenia

  Daň z motorových vozidiel

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH45,00