Účtovná závierka za rok 2023 a najčastejšie chyby z pohľadu audítora

icon
Ing. Mária Cvečková, CA
icon
Videoškolenia

Školenie je venované problematike zostavenia účtovnej závierky za rok 2023 z pohľadu audítora. Lektorka školenia priblíži teoretické informácie, legislatívu aj príklady z praxe.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA, audítorka

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hod. 42 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 28.11.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH55,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Cieľ a štruktúra účtovnej závierky podnikateľa za rok 2023, účtovná závierka z hľadiska jej používateľov, t. j. zdroj pre distribučné procesy vlastníkov, pre poskytovateľov cudzích zdrojov; pre konkurenciu, resp. obchodných partnerov pri porovnávaní ekonomickej a finančnej pozície v segmente, pre potenciálnych investorov a zdroj pre kalkuláciu splatnej dane z príjmov PO

2) Úplnosť a preukaznosť účtovníctva a účtovnej závierky z hľadiska zákona o účtovníctve – sumarizácia povinnosti ÚJ vrátane zverejňovania informácií

3) Aktuálne zmeny v účtovnej legislatíve a ich vplyv na prácu účtovníka

4) Identifikácia účtovnej jednotky z hľadiska veľkostných kritérií a súvisiace nároky na postupy účtovania a vykazovania podľa platnej legislatívy, kontrola zmeny kritérií, oceňovacích základní, oblasti analytickej evidencie; postupy účtovania; chyby v praxi

5) Rizikové oblasti vykazovania majetkovej a finančnej situácie podnikateľa v súvahe; jeho výkonovej schopnosti vo výkaze ziskov a strát; neúplné alebo chybné oblasti doplňujúcich číselných a slovných informácií v poznámkach (zvlášť veľké a malé účtovné jednotky); praktické príklady zmien veľkostných kritérií a odporúčania

6) Sumarizácia výnimiek a zjednodušení v účtovaní a vykazovaní mikro účtovných jednotiek, chyby v praxi a odporúčania

7) Zabezpečenie úplnosti bežného účtovníctva k súvahovému dňu (doúčtovanie bankových pohybov, kurzových rozdielov, pohľadávok/záväzkov zo zmlúv; rozlíšenie účtovných dokladov (zvlášť faktúr) na prelome rokov z titulu ich vecnej a časovej príslušnosti k účtovnému obdobiu; názorné rozdiely medzi použitím účtov rezerv, nevyfakturovaných dodávok a účtov časového rozlíšenia); doúčtovanie a kontrola účtovných odpisov, kalkulácia daňových odpisov; zaúčtovanie technického zhodnotenia; rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka ohľadom výsledku hospodárenia minulých účtovných období; kontrola výšky rezervného fondu; kapitálové vklady;  opravy zistených chýb bežného, aj predchádzajúcich účtovných období, významnosť v rámci účtovníctva; neobvyklé položky a ich dopad na účtovnú závierku a mnohé ďalšie praktické situácie)

8) Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov podľa § 6 ods. 3, §§ 29 – 30; fyzická, dokladová inventúra, konfirmačný proces pohľadávok, záväzkov, bankových účtov a úverov, listy právnika ohľadom súdnych sporov a ich význam a iné súvislosti

9) Závierkové práce komplexne a ich dopad na verný a pravdivý obraz účtovnej závierky:

Overenie bilančnej kontinuity medzi účtovnými obdobiami a závierkové účtovné prípady:

 • Inventarizačné rozdiely; prirodzené úbytky, manká a škody, definície, účtovanie, chyby v praxi;
 • Podielové cenné papiere, pôžičky krátkodobé, dlhodobé, prepojené osoby, pôžičky na strane veriteľa a dlžníka medzi prepojenými osobami;
 • Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti, úprava pohľadávok a záväzkov a ich správne vykázanie; pohľadávky a ich príslušenstvo;

Účtovné odhady

 • Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad;
 • Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv;
 • Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu:
  • Opravné položky k dlhodobému majetku, príklady, účtovanie;
  • Opravné položky k zásobám, príklady, účtovanie;
  • Opravné položky k finančnému majetku (DFM, KFM);
  • Opravné položky k pohľadávkam; odpis pohľadávok; postúpenie pohľadávok;
 • Rezervy ako budúce záväzky, dôvody a tituly tvorby, použitie, zrušenie, členenie, príklady (na majetok, na náklady, na bonusy);
 • Úprava hodnoty záväzkov (doúčtovanie pokút, penále);
 • Kurzové rozdiely počas a na konci účtovného obdobia;
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, najčastejšie situácie, príklady, najčastejšie chyby;
 • Úprava čistej hodnoty zákazky (§§ 30, 30d);
 • Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov;
 • Odložená daň, výsledkový a súvahový princíp, vykazovanie, príklady, praktické odporúčania;
 • Zoznam zmlúv a ich dokladová inventúra – dôvod, odporúčania;
 • Podsúvahové účty – význam, príklady, účtovanie, podklady;
 • Splatná daň z príjmov PO – ilustrácia úpravy účtovného výsledku hospodárenia na základ dane mimo účtovníctvo cez tlačivo daňového priznania, výpočet splatnej dane a jej zaúčtovanie opäť v účtovných knihách; časté chyby v praxi;
 • Upravujúce účtovné prípady;
 • Otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky (oprava chýb);
 • Zostavenie výkazu o peňažných tokoch – odporúčania a chyby;
 • Pohyby vo vlastnom imaní;
 • Poznámky k ÚZ – odporúčania, chyby z praxe;

10) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…