Daňová optimalizácia v roku 2023

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie je venované témam ako napríklad: čo je legálna optimalizácia a čo je nelegálne krátenie dane, porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia, daňová optimalizácia v súvislosti s predajom obchodných podielov, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia mzdových nákladov, zdaňovanie podielov na zisku, zníženie ZI, daňová optimalizácia v súvislosti s nehnuteľnosťami, občianske združenia a nechýbajú ani tipy a triky legálnej daňovej optimalizácie.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 11 hod. 55 min.,
 • podrobné spracované študijné materiály na stiahnutie,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 09.10. – 10.10.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH132,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Legálna daňová optimalizácia vs. nelegálne krátenie dane

 • Legálna daňová optimalizácia a daňová kreativita
 • Nelegálne krátenie dane a zneužitie práva s cieľom dosiahnutia neoprávnených daňových výhod (krátenie tržieb a nepriznanie / zatajovanie príjmov, fiktívne náklady, fakturácia do „vlastnej“ s. r. o., umelé konštrukcie…)
 • Zastreté právne úkony (simulované / disimulované právne úkony) v zmluvných vzťahoch a ich dôsledky pri daňových kontrolách
 • Daňová optimalizácia vs. daňová kontrola
 • Úloha konateľa pri daňovej kontrole a správanie konateľa predchádzajúce daňovú kontrolu resp. minimalizujúce daňové doruby (napr. dostatočné preverenie obchodných partnerov a indície smerujúce k jeho nedôveryhodnosti, argumentačné minimum, dôkazy smerujúce k preukaznosti daňového výdavku alebo nárokovateľnosti odpočtu DPH)
 • Trestno-právna rovina konania konateľov a najčastejšie trestné činy, ktorých sa konatelia dopúšťajú najmä v daňovej oblasti

Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia

 • Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO
 • Daňovo-odvodové zaťaženie v s.r.o.
 • Rôzne modelové situácie a praktické príklady porovnania daňovo-odvodového zaťaženia SZČO a s.r.o.
 • Odmena konateľa ako nástroj daňovo-odvodovej optimalizácie s prihliadnutím na zmeny od 01.01.2023
 • Jednorazová / nepravidelná odmena konateľa ako nástroj daňovo-odvodovej optimalizácie

Zníženie daňovo-odvodového zaťaženia mzdových nákladov

 • Zamestnanecké súťaže
 • Stravné lístky a príspevky na stravovanie vo všeobecnosti ako nástroj na daňovo-odvodovú optimalizáciu nákladov
 • Využitie sociálneho fondu na také plnenia poskytované zamestnancom, ktoré nepodliehajú daniam a odvodom
 • Nepeňažné benefity zamestnancov oslobodené od dane
 • Dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca
 • Ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom pre zamestnancov
 • Ďalšie zamestnanecké benefity, ktoré sa zamestnancom nezdaňujú a nepodliehajú odvodom do poisťovní

Daňová optimalizácia v súvislosti s predajom obchodných podielov

 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u FO
 • Princíp „jedného“ obchodného podielu pri jeho predaji
 • Určenie základu dane pri predaji obchodného podielu
 • Určenie vstupnej ceny obchodného podielu a minimalizácia daňového zaťaženia cez predaj obchodného podielu
 • Podmienky oslobodenia od dane pri predaji obchodného podielu u PO
 • Porovnanie daňových dôsledkov pri individuálnom predaji majetku, pri predaji podniku (časti podniku) alebo predaji obchodného podielu v PO vlastnenej inou PO

Zdaňovanie podielov na zisku, rozdelenia zákonného rezervného fondu, zníženia základného imania, výplaty likvidačného zostatku a možnosti legálnej optimalizácie

 • Zdaňovanie príjmov z rozdelenia zisku
 • Zdaňovanie príjmov z prerozdelenia zákonného rezervného fondu
 • Proces zníženia základného imania a zdaňovanie príjmov zo zníženia základného imania
 • Peňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Nepeňažná forma likvidačného zostatku a jeho zdanenie
 • Minimalizácia daňového zaťaženia pri likvidácii spoločnosti a výplate likvidačného zostatku

Ostatné kapitálové fondy, kapitálové fondy z vkladov spoločníkov a ďalšie vybrané problémy

 • Ako „vylepšiť“ (zvýšiť) vlastné imanie spoločnosti s cieľom vyhnúť sa kríze
 • Výhody a nevýhody jednotlivých alternatív zvýšenia vlastného imania spoločnosti so zameraním na zvýšenie základného imania, tvorbu ostatných kapitálových fondov, tvorbu fondov z príspevkov spoločníkov alebo poskytnutie pôžičky)
 • Ostatné kapitálové fondy z účtovného hľadiska a z pohľadu Obchodného zákonníka
 • Tvorba kapitálových fondov z vkladov spoločníkov a na čo si dať pozor
 • Najčastejšie chyby pri tvorbe kapitálových fondov z vkladov spoločníkov
 • Zdaňovanie príjmov plynúcich z prerozdelenia kapitálových fondov
 • Špecifiká ostatných kapitálových fondov tvorených pred 01.01.2018 a dopady na ich zdaňovanie

Daňová optimalizácia v súvislosti s nehnuteľnosťami

 • Zaradiť / nezaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku FO
 • Ako preradiť nehnuteľnosť z obchodného majetku FO do jej osobného vlastníctva bez platenia daní
 • Prenájom nehnuteľnosti a daňová optimalizácia u FO
 • Oslobodenie od dane z príjmov FO pri predaji nehnuteľnosti
 • Aké výdavky si môže uplatniť pri predaji nehnuteľnosti FO, ak príjem z jej predaja nie je oslobodený od dane
 • Problematika DPH v súvislosti s nehnuteľnosťami predávanými FO
 • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti FO
 • Predaj rozostavanej nehnuteľnosti PO
 • Developerská činnosť realizovaná PO na pozemku vlastnenom FO
 • Budovanie inžinierskych sietí občianskym združením
 • Predaj nehnuteľnosti so stratou u predávajúceho, ktorým je PO

Daňová optimalizácia na úrovni DPH

 • Optimalizácia daňového zaťaženia z pohľadu DPH pri predaji nehnuteľností (uplatnenie oslobodenia od DPH, prenesenie daňovej povinnosti alebo predaj v bežnom režime DPH)
 • Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH ako nástroj daňovej optimalizácie
 • Rozdelenie činností a aktivít do rôznych entít za účelom získania určitých výhod na úrovni DPH v praktických príkladoch
 • Predaj podniku / časti podniku z pohľadu DPH a dane z príjmov (výhody / nevýhody) vs. individuálny predaj majetku
 • Spätný finančný prenájom ako transakcia nepodliehajúca DPH

Vybrané tipy a triky legálnej daňovej optimalizácie

 • Kombinácia foriem zdaňovania
 • Osobitné postavenie autorov / umelcov a definitívne zrušenie povinnosti vykonávať zrážky do umeleckých fondov s účinnosťou od 01.07.2023
 • Prechod SZČO na s.r.o.
 • Utlmenie činnosti („dožitie“) spoločnosti a presun činnosti na inú spoločnosť
 • Ďalšie drobnosti

Občianske združenie ako nástroj daňovej optimalizácie

 • Zdroje financovania občianskeho združenia (členské príspevky, podiel zaplatenej dane, dary, charitatívna reklama, dotácie, príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z podnikania)
 • Občianske združenie ako vlastník obchodného podielu v s.r.o.
 • Daňová optimalizácia v prípade občianskeho združenia z pohľadu dane z príjmov
 • Daňová optimalizácia v prípade občianskeho združenia z pohľadu DPH

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Rekapitulácia zmien v oblasti miezd v priebehu roka 2023

  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH40,00 
  • Balíky

  Balík – Ukončenie roka 2023 a zmeny od 1.1.2024

  icon
  RNDr. Jana Motyčková
  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH150,00 
  • Videoškolenia

  Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

  icon
  Ing. Mária Cvečková, CA
  cena bez DPH55,00