05.06.2023 – Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

Školenie na tému Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok sa uskutoční dňa 5. júna 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA, audítorka

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

1) Dlhodobý majetok všeobecne

 • vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, podstata účtovného a daňového pohľadu na DM
 • dlhodobý nehmotný majetok – náklady na vývoj, goodwill, oceniteľné práva – všetko podstatné (zhrnutie obstarania, ocenenia, odpisovania)
 • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
 • praktické príklady

2) Obstarávanie a oceňovanie

 • spôsoby obstarania majetku a následne jeho ocenenie ku dňu obstarania a k súvahovému dňu
 • súčasti obstarávacej majetku, technické zhodnotenie, technická rekultivácia

3) Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

 • odpisový plán, účtovné odpisy, ich význam a rozdiel oproti chápaniu daňového odpisu, princípy (§ 28 ZoÚ, § 20 PÚ)
 • spôsob/metódy odpisovania – účtovné (lineárne, nelineárne) a daňové (odpisy – rovnomerné, zrýchlené, časové), vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane (prípadne upozornenie na odloženú daň. povinnosť)
 • možnosť alebo povinnosť prerušiť odpisovanie majetku (daňové), dôvody pre zmenu odpisovania v účtovníctve
 • zaradenie hmotného majetku pre účely odpisovania
 • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
 • znehodnotenie majetku a opravné položky

4) Špecifiká drobného majetku/drobného dlhodobého majetku spoločnosti

 • účtovanie a evidencia, zásady, interné predpisy

5) Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania

 • spôsob vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
 • rozdiely v účtovnej a daňovej zostatkovej cene

6) Inventarizácia majetku spoločnosti

 • inventarizačné rozdiely, preukaznosť účtovníctva, lehoty, interná smernica o majetku spoločnosti

7) Diskusia a vaše otázky