Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

icon
Ing. Mária Cvečková, CA
icon
Videoškolenia

Lektorka sa vo videu venuje komplexnej účtovnej problematike dlhodobého majetku. Postupne prechádza proces obstarania a ocenenia, odpisovanie, špecifiká DHM a DNM, spôsoby vyradenia, rozdiely v účtovnej a daňovej zostatkovej cene, inventarizáciu a pod. V závere lektorka odpovedá na otázky online účastníkov.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 4 hod. 20 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 05.06.2023.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH55,00 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Dlhodobý majetok všeobecne

 • vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, podstata účtovného a daňového pohľadu na DM
 • dlhodobý nehmotný majetok – náklady na vývoj, goodwill, oceniteľné práva – všetko podstatné (zhrnutie obstarania, ocenenia, odpisovania)
 • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
 • praktické príklady

2) Obstarávanie a oceňovanie

 • spôsoby obstarania majetku a následne jeho ocenenie ku dňu obstarania a k súvahovému dňu
 • súčasti obstarávacej majetku, technické zhodnotenie, technická rekultivácia

3) Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

 • odpisový plán, účtovné odpisy, ich význam a rozdiel oproti chápaniu daňového odpisu, princípy (§ 28 ZoÚ, § 20 PÚ)
 • spôsob/metódy odpisovania – účtovné (lineárne, nelineárne) a daňové (odpisy – rovnomerné, zrýchlené, časové), vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane (prípadne upozornenie na odloženú daň. povinnosť)
 • možnosť alebo povinnosť prerušiť odpisovanie majetku (daňové), dôvody pre zmenu odpisovania v účtovníctve
 • zaradenie hmotného majetku pre účely odpisovania
 • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
 • znehodnotenie majetku a opravné položky

4) Špecifiká drobného majetku/drobného dlhodobého majetku spoločnosti

 • účtovanie a evidencia, zásady, interné predpisy

5) Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania

 • spôsob vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
 • rozdiely v účtovnej a daňovej zostatkovej cene

6) Inventarizácia majetku spoločnosti

 • inventarizačné rozdiely, preukaznosť účtovníctva, lehoty, interná smernica o majetku spoločnosti

7) Diskusia a vaše otázky

Možno by sa Vám páčilo…