Najčastejšie chyby v DPH a vybrané problémy z praxe

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie je zamerané na najčastejšie problémy, s ktorými sa v praxi stretávate. Pozornosť je venovaná dôležitosti správneho určenia miesta dodania tovarov / služieb, refakturácií služieb z pohľadu DPH, najčastejším chybám pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH, nesprávne vyhotoveným faktúram a aké to môže mať následky pre dodávateľa aj odberateľa. Lektor pozornosť venuje aj najčastejším chybám, ktoré vznikajú pri zostavovaní výkazov DPH.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 7 hod. 10 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 26.10.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM v porovnaní s minulým rokom.

1) Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby

2) Miesto dodania tovaru v praktických príkladoch – vybrané príklady

 • Pohyblivá / nepohyblivá dodávka tovaru
 • Dodanie tovaru v rámci tuzemska
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu a preukazovanie oslobodenia od dane
 • Dodanie tovaru s inštaláciou / montážou
 • Dokončovacie práce na tovare pred jeho dodaním

3) Miesto dodania služby v praktických príkladoch

 • Postavenie odberateľa ako rozhodujúci faktor na určenie miesta dodania služby
 • Základné pravidlo pre určenie miesta dodania služby (§ 15 zákona o DPH)
 • Osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania služieb (§ 16 zákona o DPH)
 • Osobitné miesto dodania určitých služieb dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe (§ 16a zákona o DPH)
 • Miesto dodania služby v súvislosti s osobitnou úpravou uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (§ 65 zákona o DPH)

4) Refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH

 • Uplatňovanie princípu obstarania dodania služby vo svojom mene pre inú osobu (§ 9 ods. 4 zákona o DPH)
 • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní obstaranej služby vo svojom mene pre inú osobu (§ 19 ods. 6 zákona o DPH)
 • Chyby pri uplatňovaní režimu „refakturácie“ služieb

5) Čo je a čo nie je predmetom DPH pri dodaní služieb

 • Judikatúra ESD vo veci dodaní služieb, ktoré sú / nie sú predmetom dane z pridanej hodnoty
 • Závery vyplývajúce zo 17. zasadnutia komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.01.2023
 • Posúdenie, či predmetom dane z pridanej hodnoty sú poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácia za prestoje prepravcu, poplatok / pokuta za neskoré vrátenie prepravného kontajnera, poplatok / pokuta za nadmerné znečistenie dopravného prostriedku, poplatok za vydanie upomienky, úrok z omeškania, náhrada ušlého zisku, zmluvná pokuta / poplatok pri predčasnom ukončení od zmluvy, zákazníkom predané, ale nevyužité letenky / vstupenky, storno poplatok pri zrušení rezervácie hotelovej izby, fakturácia poškodeného tovaru prepravcovi.

6) Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Podmienky pre uplatnenie nároku na odpočet DPH
 • V akom zdaňovacom období je možný nárok na odpočet DPH

7) Nesprávne vyhotovená faktúra

 • Nesprávne vyhotovené faktúry z pohľadu dodávateľa a čo z toho vyplýva
 • Nesprávne vyhotovené faktúry z pohľadu odberateľa a čo z toho vyplýva
 • Nesprávne vyhotovené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie)

8) Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch  a ich oprava (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…)
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch a ich oprava (uvádzanie správnych dátumov, nesprávne vykazovanie transakcií v KV DPH a zámena obsahovej náplne jednotlivých častí KV DPH, opravné doklady…)
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch a ich oprava (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)

9) Vybrané problémy

 • Správne určenie základu dane
 • Správne určenie režimu DPH

10) Čo sa na nás chystá od 01.01.2024 v súvislosti s navrhovanou zmenou zákona o DPH – krátka sumarizácia navrhovaných zmien v ZDPH

11)  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Daňová optimalizácia v roku 2023

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH132,50 
  • Videoškolenia

  Jesenná škola praktického mzdára 2023

  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH82,50 
  • Balíky

  Balík – Ukončenie roka 2023 a zmeny od 1.1.2024

  icon
  RNDr. Jana Motyčková
  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  icon
  Júlia Pšenková
  cena bez DPH150,00