Krátkodobý a dlhodobý finančný majetok v účtovníctve podnikateľského subjektu

icon
Ing. Mária Cvečková, CA
icon
Videoškolenia

Školenie je venované vybraným častiam zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch; základným informáciám týkajúcich sa Burzy cenných papierov a Centrálneho depozitára CP. Lektorka školenia priblížila aj účtovanie dlhových a majetkových CPoceňovanie CP pri ich obstaraní a počas držby; vykazovanie cenných papierov v účtovnej závierke podnikateľov a nechýbali ani príklady účtovania a oceňovania akcií a dlhopisov.

Lektor: Ing. Mária Cvečková, CA, audítorka

Bližšie informácie:

  • dĺžka video školenia: 4 hod. 33 min.,
  • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
  • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
  • termín natáčania: 13.11.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH55,00 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Vybrané časti zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch („ZCP“), sústava cenných papierov podľa ZCP; základné charakteristiky z ekonomického hľadiska (základ pre účtovné posúdenie): akcie, dočasné listy, dlhopisy (obligácie), zmenky, šeky, kupóny a ďalšie, formy výskytu jednotlivých druhov cenných papierov, rôzne hľadiská členenia vybraných cenných papierov

Trh cenných papierov – základné informácie týkajúce sa Burzy cenných papierov, Centrálneho depozitára CP, Crowdfunding, garančný fond investícií, emitenti a emisia cenných papierov, obchodníci s CP

Cenné papiere v účtovníctve podnikateľov – členenie dlhodobé, krátkodobé; podielové, realizovateľné dlhové, cenné papiere na obchodovanie

Účtovanie dlhových a majetkových cenných papierov vo väzbe na oceňovanie

Oceňovanie cenných papierov pri obstaraní, počas držby, cenné papiere a podiely v cudzej mene, oceňovanie pri úbytku; cenné papiere na obchodovanie, cenné papiere držané do splatnosti

Príklady účtovania a oceňovania akcií a dlhopisov (aplikácia obstarávacej ceny, reálnej ceny, priemernej ceny, metódy FIFO, prepočet CP znejúcich na cudziu menu na menu Euro, metóda vlastného imania)

Vykazovanie cenných papierov v účtovnej závierke podnikateľov, spoločné a odlišné povinnosti jednotlivých veľkostných typov účtovných jednotiek

Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…