Daňové priznanie k DzP PO podnikateľského subjektu za rok 2023

icon
Videoškolenia

Školenie je zamerané na sumarizáciu najčastejšie sa vyskytujúcich transakcií podnikateľov (PO) a ich vplyvu na základ dane. Obsahuje množstvo praktických príkladov so zameraním na smerovanie položiek upravujúcich základ dane do príslušných riadkov daňového priznania k dani z príjmov. Súčasťou školiacich materiálov je aj prehľadná tabuľka s rekapituláciou položiek upravujúcich (zvyšujúcich / znižujúcich) základ dane s odvolávkou na príslušné ustanovenia zákona o dani z príjmov a riadku v daňovom priznaní, v ktorom sa príslušná úprava základu dane uvádza.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 51 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 30.11.2023.

cena bez DPH57,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1)  Najdôležitejšie zmeny a na čo nezabudnúť pri podávaní DP k DzP PO za rok 2023

 • upozornenie na najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa dane z príjmov PO – podnikateľských subjektov
 • zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2023 a ďalšie dôležité skutočnosti

2)  Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny rok
 • hospodársky rok
 • iné (zákonom stanovené) obdobie

3)  Lehoty na podanie daňového priznania

 • základná lehota na podanie daňového priznania
 • predĺžená lehota na podanie daňového priznania
 • podmienky a spôsob predĺženia lehoty na podanie daňového priznania

4)  Základné pojmy nevyhnutné k úprave výsledku hospodárenia na základ dane

 • daňový výdavok (náklad) / nedaňový výdavok (náklad)
 • limitovaný daňový výdavok (náklad) a daňový výdavok (náklad) uznaný až po zaplatení
 • zdaniteľný príjem (výnos)

5)  Limitované daňové výdavky

 • rekapitulácia daňových výdavkov, ktoré sú daňovo uznané len v limitovanej výške
 • pravidlá nízkej kapitalizácie (§ 21a ZDP)
 • výdavky na spotrebované pohonné látky v príkladoch

6)  Výdavky (náklady) uznané až po zaplatení

 • rekapitulácia daňových výdavkov (nákladov), ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení
 • praktické príklady

7)  Položky upravujúce základ dane v súvislosti s dlhodobým majetkom v príkladoch

 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
 • úprava vstupnej ceny dlhodobého majetku pri registrácii za platiteľa DPH a zmene účelu / rozsahu použitia majetku
 • prerušenie daňových odpisov (možnosť / povinnosť)
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • odpisovanie samostatných hnuteľných vecí v ocenení do 1 700 €
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • uplatňovanie výdavkov na prenájom luxusných automobilov
 • daňové odpisy majetku poskytnutého na prenájom
 • spätný finančný prenájom dlhodobého hmotného majetku
 • porušenie podmienok finančného prenájmu (odobratie predmetu finančného prenájmu a predčasné ukončenie lízingovej zmluvy)
 • odkúpenie majetku prenajatého formou operatívneho prenájmu
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 • inventarizačné prebytky odpisovaného majetku

8)  Položky upravujúce základ dane v súvislosti s pohľadávkami v príkladoch

 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty

9)  Položky upravujúce základ dane v súvislosti so záväzkami v príkladoch

 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • odpis záväzkov
 • rezervy (účtovné / daňové)

10)  Manká a škody v príkladoch

 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní

11)  Zásoby a vplyv na základ dane

 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • stratné v maloobchodnej predajni

12)  Odpočítateľné položky – položky znižujúce základ dane

 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy)
 • príjmy oslobodené od dane
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok

13)  Opravy chýb minulých účtovných období

14)  Vybrané problémy z praxe

 • uplatňovanie odpočtov daňových strát
 • preddavky na daň z príjmov

15)  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Vlastné imanie z právneho, účtovného a daňového hľadiska

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH57,50 
  • Videoškolenia

  Daňová optimalizácia v roku 2023

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH132,50 
  • Videoškolenia

  Najčastejšie chyby v DPH a vybrané problémy z praxe

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH57,50