Zmeny v legislatíve od 01.01.2024 (DPH, DzP, účtovníctvo)

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Lektor školenia priblíži všetky zmeny od roku 2024 v daňových a účtovných zákonoch. Školenie je venované novinkám v oblasti DPH, dani z príjmov, zmenám v účtovníctve a ďalším dôležitým zmenám.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 14 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 15.12.2023.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH60,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1)  Základné veličiny na rok 2024 a ich porovnanie s veličinami platnými v roku 2023

2)  Rekapitulácia zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré nadobudli účinnosť počas roka 2023

 • rozšírenie daňových výdavkov o daň z osobitnej stavby
 • rozšírenie daňových výdavkov (nákladov) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na o výdavky na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
 • úprava rozsahu príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v súvislosti s výnosmi z dlhopisov a pokladničných poukážok a na to nadväzujúcej dane vyberanej zrážkou
 • zmena týkajúca sa možnosti považovať daň vyberanú zrážkou za preddavok na daň u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou z výnosov z dlhopisov a postup vyplývajúci z prechodných ustanovení týkajúci sa daňového priznania podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2023
 • pravidlá vyplývajúce z prechodných ustanovení týkajúcich sa daňovníka, ktorému bolo do 31.12.2022 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa osobitného predpisu, a ktorý si môže uplatňovať úľavu na dani podľa rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci aj po 31. decembri 2022
 • zmena týkajúca sa súbehu daňového bonusu na vyživované dieťa a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • zrušenie CFC pravidiel pri zdaňovaní príjmov FO (osobitný základ dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby) a postup vyplývajúci z prechodných ustanovení

3)  Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2024, od 01.03.2024 a od 01.04.2024

 • zmeny týkajúce sa zdaňovania príjmov športovcov a športových odborníkov
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov pri nepeňažnom plnení nadobudnutom zamestnancom formou zamestnaneckých akcií / obchodného podielu
 • rozšírenie povinnosti o vedenie evidencie o finančnom majetku u daňovníka uplatňujúceho preukázateľné daňové výdavky
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov pri nepeňažnom plnení nadobudnutom daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP formou akcie / obchodného podielu v súvislosti s jeho výkonom činnosti, z ktorej dosahuje príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal,
 • uplatňovanie výdavkov pri prevode (predaji) akcií / obchodných podielov nadobudnutých formou nepeňažného plnenia u zamestnancov a daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným po uplynutí 3 rokov od jej nadobudnutia a obmedzenia vyplývajúce s prechodných ustanovení ZDP
 • nové pravidlá týkajúce sa oslobodenia od dane pri vrátení (redemácii) podielových listov
 • postup zamestnávateľa pri zrazení preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak pri príjmoch oslobodených od dane neboli splnené podmienky na oslobodenie od dane
 • zavedenie nových pravidiel o obmedzení úrokových nákladov, väzba na pravidlá nízkej kapitalizácie a pravidlá vyplývajúce z prechodných ustanovení zákona
 • zmena definície virtuálnej meny
 • zavedenie definície stablecoin-u, predaja virtuálnej meny a staking-u
 • úprava vymedzenia príjmov FO z predaja virtuálnej meny
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov dosiahnutých výmenou virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby
 • zavedenie zvýhodneného zdaňovania príjmov z predaja virtuálnej meny
 • zavedenie pravidla zahrnovania príjmu (výnosu) z virtuálnej meny nadobudnutej stakingom do základu dane
 • úprava základu dane pri príjme dosiahnutom z predaja virtuálnej meny
 • doplnenie ustanovenia upravujúceho vstupnú cenu virtuálnej meny
 • úprava vymedzenia príjmu, ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera v § 7 ods. 2 ZDP
 • úprava oslobodenia od dane pri príjmoch FO z prevodu cenných papierov
 • úprava oslobodenia od dane z príjmu (výnosu) z reklám na tzv. „charitatívne účely“
 • zmeny v ZDP v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • úprava § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu ZDP (budovy a iné stavby, ktoré sú odpisovaným hmotným majetkom) a postupy vyplývajúce z prechodných ustanovení

4)   Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty účinné od 01.01.2024 a od 01.03.2024

 • zavedenie nových pravidiel pre poskytovateľov platobných služieb
 • vymedzenie novej rozhodujúcej skutočnosti, ktorou je prechod hmotného / nehmotného majetku platiteľa, ktorý sa rozdelil odštiepením / cezhraničným odštiepením, ako dôvodu na vznik platiteľa dane a s tým spojené povinnosti
 • rozšírenie § 5 zákona o DPH o nové prípady, v ktorých sa zahraničná osoba stáva platiteľom dane a s tým spojené povinnosti zahraničnej osoby
 • úprava § 10 a § 54b zákona o DPH v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5)  Najdôležitejšie navrhované / schválené zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty účinné od 01.01.2025 (v závislosti od vývoja legislatívneho procesu v najbližších dňoch)

6)  Zmeny v zákone o správe daní účinné od 01.01.2024

 • zmena v ukladaní pokút, ktorých výšku je možné určiť v rámci ustanoveného rozpätia
 • zmena vo vyrubovaní úrokov z omeškania
 • vydanie vyrubovacieho rozkazu po doručení záverečnej správy zo spoločnej kontroly podľa osobitného predpisu

7) Stručná informácia o zákone o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom od 01.03.2024

8) Zmeny v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania pre podnikateľov od 01.01.2024 a od 01.03.2024

 • úprava pojmov v zákone o účtovníctve v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vymedzenie momentu, do ktorého je povinná viesť účtovníctvo účtovná jednotka zanikajúca premenou alebo rozdeľovaná odštiepením
 • vymedzenie povinnosti otvoriť účtovné knihy nástupníckou účtovnou jednotkou
 • vymedzenie povinnosti uzavretia účtovných kníh pri cezhraničnej zmene právnej formy pri zmene sídla do iného cieľového štátu
 • postup nástupníckej účtovnej jednotky pri premene a cezhraničnej premene, ak nástupnícka účtovná jednotka nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou
 • prípady, v ktorých je účtovná jednotka povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku, ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti zmeny právnej formy
 • oceňovanie reálnou hodnotou v prípade premeny zanikajúcej účtovnej jednotky alebo odštiepenia rozdeľovanej účtovnej jednotky
 • prechodné ustanovenia v súvislosti s účtovaním zániku bez likvidácie zlúčením, splynutím alebo rozdelením, ak bol schválený návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí a návrh projektu rozdelenia pred 01.03.2024

9) Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.03.2024

 • zmeny v Obchodnom zákonníku v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • právna úprava priemernej ceny akcie pri odkúpení akcie na žiadosť akcionára, ak spoločnosť neudelila akcionárovi súhlas na prevod akcií
 • zavedenie finančnej asistencie, v súvislosti s cieľom nadobúdať akcie spoločnosti treťou osobou

10) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…

  • Diáre

  Diár správneho účtovníka 2024

  cena bez DPH/ ks15,75 
  • Diáre

  Set správneho účtovníka 2024 (diár + kalendár)

  cena bez DPH/ ks25,00 
  • Videoškolenia

  Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2023

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH57,50