Zmeny v legislatíve od 1.1.2022 (účtovníctvo, DPH, DzP) (11.02.2022)

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Video školenie na tému „Zmeny v legislatíve od 1.1.2022 (účtovníctvo, DPH, DzP)

Dátum natáčania: 11. februára 2022

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Prehľad najdôležitejších veličín platných na rok 2022
Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01.2022 a od 01.07.2022
 • Zmeny týkajúce sa registrácie skupiny pre DPH
 • Zrušenie povinnosti správcu dane vydávať osvedčenie o registrácii pre daň vo forme „kartičiek“
 • Zavedenie osobitnej oznamovacej povinnosti týkajúcej sa oznamovania účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré budú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa ZDPH
 • Rozšírenie ručenia za DPH z predchádzajúceho stupňa
 • Zavedenie osobitného spôsobu úhrady dane
 • Úprava definície základu dane, do ktorého sa nebude zahŕňa záloh na jednorazový obal na nápoje
 • Úpravy a doplnenia týkajúce sa § 53b ZDPH (opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)
Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2022
 • Zníženie poplatkov za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pre daňovníkov, ktorí sú považovaný za vysoko spoľahlivých
 • Uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníkov
 • Zavedenie CFC pravidiel (pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti uplatňované na fyzické osoby).
 • Zdaňovanie podielových listov
 • Oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov
 • Ďalšie navrhované a schválené zmeny v zákone o dani z príjmov
Zmeny v zákone o správe daní od 01.01.2022
 • Zavedenie povinnosti predvolanej osoby predložiť s ospravedlnením dôkazy preukazujúce tieto dôvody alebo okolnosti
 • Povinnosť správcu dane sprístupniť spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti o nazretie do spisu
 • Zavedenie možnosti vypočutia svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie
 • Zverejňovanie (nových) aktualizovaných zoznamov na webovom sídle FR SR
 • Zníženie poplatkov za záväzné stanoviská vydávané FR SR
 • Úprava indexu daňovej spoľahlivosti
 • Rozhodnutie o vylúčení
Zmeny v účtovníctve a postupoch účtovania od 01.01.2021
 • Zmena obsahovej náplne účtovného dokladu
 • Zmeny týkajúce sa výročných správ
 • Register účtovných závierok, jeho obsah a osoby povinné uložiť dokumenty do registra účtovných závierok
 • Zavedenie povinnosti dodržania podmienky zákazu vrátenia vlastných zdrojov a definície spoločnosti v kríze
 • Digitalizácia účtovníctva a s tým súvisiace vymedzenie účtovného záznamu, preukázateľnosti účtovného záznamu, transformácie účtovného záznamu
 • Uchovávanie účtovných záznamov a oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu
 • Úprava deliktov a s nimi súvisiacich sankcií (pokút)
Ďalšie zmeny
 • Stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 (z pohľadu zákonníka práce, sociálneho fondu a zákona o dani z príjmov)
 • Zavedenie pojmu rodinný podnik, legislatívna úprava, podmienky a výhody s rodinnými podnikmi spojené
 • Znižovanie administratívnej záťaže
 • Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny týkajúce sa podnikateľov a účtovníkov

Možno by sa Vám páčilo…