Účtovná a daňová kontrola jednotlivých účtov hlavnej knihy a ich inventarizácia

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Videoškolenie je zamerané na priebežnú kontrolu zostatkov jednotlivých účtov, dôsledky chýb pri nesprávnom účtovaní ako aj proces inventarizácie a jej východiská. Lektor sa venuje priebežnej kontrole zostatkov jednotlivých účtov majetku a záväzkov, nákladov a výnosov.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 36 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 16.01.2024.
Spustiť videoukážku školenia

 

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Inventarizácia

 • Proces inventarizácie a základné východiská
 • Inventúrny súpis a jeho náležitosti
 • Inventarizačný zápis a jeho náležitosti
 • Vyjadrenie inventarizačnej komisie a návrh na vysporiadanie vzniknutých rozdielov
 • Vzniknuté rozdiely ako dôsledok chýb pri nesprávnom účtovaní (zlyhanie ľudského faktora alebo softvérového riešenia), prirodzené úbytky a manko do normy, manko nad normu – účtovné a daňové dôsledky

2) Priebežná kontrola zostatkov jednotlivých účtov majetku a záväzkov a najčastejšie chyby

 • Účty dlhodobého nehmotného majetku (softvér, oceniteľné práva)
 • Účty dlhodobého hmotného majetku (pozemky a stavby, samostatné hnuteľné veci)
 • Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku
 • Účty zásob (oceňovanie zásob, príjemky / výdajky zásob, materiál vs. tovar, zásoby vlastnej výroby, špecifiká účtovania zásob spôsobom B)
 • Účty finančného majetku (banka, pokladnica, ceniny, cenné papiere a podiely)
 • Pohľadávky a opravné položky k pohľadávkam
 • Záväzky
 • Zásada zákazu kompenzácie vs. vzájomné zápočty pohľadávok a špecifiká pri ich vykazovaní v účtovnej závierke
 • Účty vlastného imania a s tým súvisiace špecifiká
 • Význam analytickej evidencie
 • Účtovanie opráv na jednotlivých účtoch majetku a záväzkov

3) Priebežná kontrola stavov jednotlivých účtov nákladov a výnosov a najčastejšie chyby

 • Moment účtovania o nákladoch a výnosoch (vznik účtovného prípadu)
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní na účtoch nákladov
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní na účtoch výnosov
 • Zásada zákazu kompenzácie vs. účtovanie o nákladoch a výnosoch
 • Účtovanie opráv na jednotlivých účtoch nákladov a výnosov
 • Kedy účtovať zníženie nákladov a kedy účtovať o výnosoch (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, vrátenie peňažných prostriedkov pri reklamácii drobného majetku účtovaného do nákladov v predchádzajúcich účtovných obdobiach, vyúčtovanie správy nehnuteľností, vyúčtovanie energií z pohľadu vlastníka / prenajímateľa, nájomcu, podnájomníka…)

4) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…

  • Diáre

  Diár správneho účtovníka 2024

  cena bez DPH/ ks15,75 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Výpočet základu dane 2023

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH15,00 
  • Videoškolenia

  Zmeny v legislatíve od 01.01.2024 – DPH, DzP, účtovníctvo a ďalšie dôležité zmeny

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH60,00