Výpočet základu dane 2023

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Praktické pomôcky a vzory

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2023 s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Tabuľka je vo formáte EXCEL. 

UPOZORNENIE: tabuľka je funkčná iba v kancelárskom balíku MS Office Excel 2010 a vyššom (nie je kompatibilná s inými kancelárskymi balíkmi ako napr. LibreOffice, OpenOffice a pod.).

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH15,00 

Popis produktu

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2023:

 • Tradícia od roku 2015: Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Výsledkom je výpočet splatnej dane z príjmov (vrátane určenia sadzby dane z príjmov) a výpočet preddavkov na daň z príjmov.
 • V porovnaní s minulým rokom došlo k úprave výpočtov ( v súvislosti s odpočtom daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období), ako aj aktualizácii komentárov a popisov.

Nech sa páči, tu je krátky video návod s vysvetlením funkcionality tabuľky na výpočet základu dane (video návod je nahrávaný začiatkom roka 2020, ale je platný aj pre aktuálnu tabuľku na výpočet základu dane, resp. jej funkcionalít):

Aktuálny návod vo formáte pdf Vám bude zaslaný spolu so zakúpeným produktom (tabuľkou).

Interaktívna tabuľka na výpočet základu dane obsahuje:

 • Základné informácie o daňovníkovi za účelom výpočtu výsledku hospodárenia pred zdanením a určenia sadzby dane (15 % / 21 %) v závislosti od výšky zdaniteľných príjmov.
 • Výpočet základu dane / daňovej straty a výšky preddavkov na daň s automatickými výpočtami (vrátane odpočtu daňovej straty podľa platných pravidiel) a možnosťou sumarizácie položiek upravujúcich základ dane,ktoré si užívateľ vyberá z predvyplneného rolovacieho zoznamu a ktoré sa automaticky spočítajú a premietnu do podkladu na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov PO. Nemusíte teda rozmýšľať, ktorá položka upravujúca základ dane patrí na ktorý riadok daňového priznania, máte všetky položky upravujúce základ dane zosumarizované v prehľadnej tabuľke a sčítané podľa jednotlivých riadkov tak, aby ste mohli rovno vyplniť daňové priznanie (tzn. preniesť sumy na príslušné riady daňového priznania).
 • Pomocné výpočty k tabuľke B daňového priznania (odpisy hmotného majetku) s určením výšky pripočítateľnej / odpočítateľnej položky k základu dane z príjmov a praktickými vysvetlivkami k obsahovej náplni jednotlivých riadkov.
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom týkajúcich sa luxusných osobných automobilov (uplatňovanie daňových odpisov a nákladov na prenájom luxusných automobilov).
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom (členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva a vybrané alkoholické nápoje poskytnuté ako reklamné predmety).
 • Tabuľka so sumarizáciou položiek upravujúcich základ dane podľa jednotlivých riadkov daňového priznania, ktorá je podkladom k zostaveniu daňového priznania.
 • Sumarizácia pripočítateľných položiek z riadku 180 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Sumarizácia odpočítateľných položiek k riadku 290 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Zoznam pripočítateľných položiek k základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Zoznam odpočítateľných položiek od základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Praktické informácie k uplatňovaniu odpočtu daňových strát pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023.

Možno by sa Vám páčilo…