Daňové priznanie k DzP PO za rok 2023 – I. časť

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Školenie na tému Daňové priznanie k DzP PO za rok 2023 – I. časť sa uskutočnilo dňa 05. februára 2024 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1) Najdôležitejšie zmeny a na čo nezabudnúť pri podávaní DP k DzP PO za rok 2023

 • upozornenie na najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa dane z príjmov PO – podnikateľských subjektov
 • zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2023 a ďalšie dôležité skutočnosti

2) Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny rok
 • hospodársky rok
 • iné (zákonom stanovené) obdobie

3) Lehoty na podanie daňového priznania

 • základná lehota na podanie daňového priznania
 • predĺžená lehota na podanie daňového priznania
 • podmienky a spôsob predĺženia lehoty na podanie daňového priznania

4) Základné pojmy nevyhnutné k úprave výsledku hospodárenia na základ dane

 • daňový výdavok (náklad) / nedaňový výdavok (náklad)
 • limitovaný daňový výdavok (náklad) a daňový výdavok (náklad) uznaný až po zaplatení
 • zdaniteľný príjem (výnos)

5) Limitované daňové výdavky

 • rekapitulácia daňových výdavkov, ktoré sú daňovo uznané len v limitovanej výške
 • pravidlá nízkej kapitalizácie (§ 21a ZDP)
 • výdavky na spotrebované pohonné látky v príkladoch

6) Výdavky (náklady) uznané až po zaplatení

 • rekapitulácia daňových výdavkov (nákladov), ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení
 • praktické príklady

7) Položky upravujúce základ dane v súvislosti s dlhodobým majetkom v príkladoch

 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
 • úprava vstupnej ceny dlhodobého majetku pri registrácii za platiteľa DPH a zmene účelu / rozsahu použitia majetku
 • prerušenie daňových odpisov (možnosť / povinnosť)
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • odpisovanie samostatných hnuteľných vecí v ocenení do 1 700 €
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • uplatňovanie výdavkov na prenájom luxusných automobilov
 • daňové odpisy majetku poskytnutého na prenájom
 • spätný finančný prenájom dlhodobého hmotného majetku
 • porušenie podmienok finančného prenájmu (odobratie predmetu finančného prenájmu a predčasné ukončenie lízingovej zmluvy)
 • odkúpenie majetku prenajatého formou operatívneho prenájmu
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 • inventarizačné prebytky odpisovaného majetku

8) Položky upravujúce základ dane v súvislosti s pohľadávkami v príkladoch

 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty

9) Položky upravujúce základ dane v súvislosti so záväzkami v príkladoch

 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • odpis záväzkov
 • rezervy (účtovné / daňové)

10) Manká a škody v príkladoch

 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní

11) Zásoby a vplyv na základ dane

 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • stratné v maloobchodnej predajni

12) Odpočítateľné položky – položky znižujúce základ dane

 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy)
 • príjmy oslobodené od dane (§ 13, § 13a – 13c ZDP)
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok

13) Opravy chýb minulých účtovných období

14) Vybrané problémy z praxe

 • uplatňovanie odpočtov daňových strát
 • preddavky na daň z príjmov
 • špecifiká pri vyčíslení základu dane v komanditnej spoločnosti a verejnej obchodnej spoločnosti
 • úprava základu dane pri predaji podniku / časti podniku

15) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Daňové výdavky podnikateľa v praxi zamerané na právnické osoby

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH57,50 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Výpočet základu dane 2023

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH15,00 
  • Diáre

  Diár správneho účtovníka 2024

  cena bez DPH/ ks15,75