14.12.2023 – Daňové priznanie k DzP PO podnikateľského subjektu za rok 2023

Z dôvodu neočakávaného výpadku elektrickej energie v budove (porucha), dnešné školenie 1.12. presúvame na NÁHRADNÝ TERMÍN 14.12.2023 od 9:00 hod.

Ďakujeme Vám za pochopenie!

 

Školenie na tému Daňové priznanie k DzP PO podnikateľského subjektu za rok 2023 sa uskutoční dňa 14. decembra 2023 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

1)  Najdôležitejšie zmeny a na čo nezabudnúť pri podávaní DP k DzP PO za rok 2023

 • upozornenie na najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa dane z príjmov PO – podnikateľských subjektov
 • zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2023 a ďalšie dôležité skutočnosti

2)  Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny rok
 • hospodársky rok
 • iné (zákonom stanovené) obdobie

3)  Lehoty na podanie daňového priznania

 • základná lehota na podanie daňového priznania
 • predĺžená lehota na podanie daňového priznania
 • podmienky a spôsob predĺženia lehoty na podanie daňového priznania

4)  Základné pojmy nevyhnutné k úprave výsledku hospodárenia na základ dane

 • daňový výdavok (náklad) / nedaňový výdavok (náklad)
 • limitovaný daňový výdavok (náklad) a daňový výdavok (náklad) uznaný až po zaplatení
 • zdaniteľný príjem (výnos)

5)  Limitované daňové výdavky

 • rekapitulácia daňových výdavkov, ktoré sú daňovo uznané len v limitovanej výške
 • pravidlá nízkej kapitalizácie (§ 21a ZDP)
 • výdavky na spotrebované pohonné látky v príkladoch

6)  Výdavky (náklady) uznané až po zaplatení

 • rekapitulácia daňových výdavkov (nákladov), ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení
 • praktické príklady

7)  Položky upravujúce základ dane v súvislosti s dlhodobým majetkom v príkladoch

 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
 • úprava vstupnej ceny dlhodobého majetku pri registrácii za platiteľa DPH a zmene účelu / rozsahu použitia majetku
 • prerušenie daňových odpisov (možnosť / povinnosť)
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • odpisovanie samostatných hnuteľných vecí v ocenení do 1 700 €
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • uplatňovanie výdavkov na prenájom luxusných automobilov
 • daňové odpisy majetku poskytnutého na prenájom
 • spätný finančný prenájom dlhodobého hmotného majetku
 • porušenie podmienok finančného prenájmu (odobratie predmetu finančného prenájmu a predčasné ukončenie lízingovej zmluvy)
 • odkúpenie majetku prenajatého formou operatívneho prenájmu
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 • inventarizačné prebytky odpisovaného majetku

8)  Položky upravujúce základ dane v súvislosti s pohľadávkami v príkladoch

 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty

9)  Položky upravujúce základ dane v súvislosti so záväzkami v príkladoch

 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • odpis záväzkov
 • rezervy (účtovné / daňové)

10)  Manká a škody v príkladoch

 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní

11)  Zásoby a vplyv na základ dane

 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • stratné v maloobchodnej predajni

12)  Odpočítateľné položky – položky znižujúce základ dane

 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy)
 • príjmy oslobodené od dane
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok

13)  Opravy chýb minulých účtovných období

14)  Vybrané problémy z praxe

 • uplatňovanie odpočtov daňových strát
 • preddavky na daň z príjmov

15)  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov