Zmeny v legislatíve od 1.1.2023 (účtovníctvo, DPH, DzP)

icon
Videoškolenia

Školenie na tému Zmeny v legislatíve od 1.1.2023 prináša komplexný prehľad noviniek v daňových a účtovných zákonoch. Školenie je zamerané na novinky v oblasti DPH, dani z príjmov, zmeny v účtovníctve a ďalšie dôležité zmenám akými je napríklad predávanie tovaru / služieb cez digitálne platformy (Uber, Bolt, Airbnb, Booking, SAShE, HoppyGo…), zmeny v stravovaní zamestnancov či výmena čipových občianskych preukazov.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hod. 2 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 09.12.2022.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH62,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1. Základné veličiny na rok 2023 a ich porovnanie s veličinami platnými v roku 2022

2. Zákon o dani z príjmov

 • oslobodenie od dane príjmov z predaja nehnuteľností
 • celoeurópsky dôchodkový produkt, jeho zdaňovanie a uplatňovanie ako nezdaniteľnej časti základu dane u daňovníka
 • príspevky zamestnávateľa zamestnancom na štátom podporované nájomné bývanie z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • výška a podmienky daňového bonusu od 01.01.2023
 • zmeny vo vymedzení závislých osôb,
 • zmeny v definícii kontrolovaných transakcií,
 • zavedenie definície významnej kontrolovanej transakcie,
 • zisťovanie základu dane u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou
 • odpis pohľadávky v dôsledku jej odpustenia pri tzv. preventívnej reštrukturalizácii
 • tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkovi v preventívnom reštrukturalizačnom konaní
 • úprava zisťovania výnosov z dlhopisov
 • pravidlo o obmedzení výnosových úrokov
 • registrácia daňovníka pre daň z príjmov z úradnej moci

3. Zákon o dani z pridanej hodnoty

 • zavedenie zníženej sadzby DPH vo výške 5 %
 • zmeny v registrácii za platiteľa DPH
 • zmeny týkajúce sa sledovania obratu na účely DPH
 • zásadné zmeny v oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (§ 25a ZDPH) a oprave odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby (§ 53b ZDPH)
 • úpravy lehôt pri oneskorenej registrácii za platiteľa DPH
 • úprava povinnosti odviesť DPH pri krádeži tovaru
 • úprava definície malej zásielky tovaru neobchodného charakteru

4. Zákon o účtovníctve

 • zmena povinnosti na možnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS u vybraných obchodných spoločností
 • úprava obsahovej náplne výročnej správy
 • úprava periodicity inventarizácie dlhodobého majetku u vybraných účtovných jednotkách
 • úprava sankcií za porušenie ustanovení zákona o účtovníctve
 • správa s informáciami o dani z príjmov

5. Ostatné vybrané dôležité zmeny

 • zmeny týkajúce sa nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
 • zmeny v stravovaní zamestnancov od 01.01.2023
 • implementácia európskej smernice DAC7 do legislatívy Slovenskej republiky – cezhraničná daňová spolupráca a „bonzovanie“ používateľov predávajúcich tovar / služby cez digitálne platformy (Uber, Bolt, Airbnb, Booking, SAShE, HoppyGo…)
 • čipové občianske preukazy – výmenou občianskeho preukazu to nekončí!
 • vybrané zmeny v názoroch FR SR

6. Vybrané problémy z praxe

 • problémy pri zabezpečovaní stravovania a poskytovaní príspevkov na stravovanie zamestnancov pozadu
 • nehnuteľnosti ponúkané cez digitálne platformy (Booking, Airbnb) – prenájom alebo ubytovanie?

Možno by sa Vám páčilo…