Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2022

icon
Videoškolenia

Školenie účtovná závierka prináša praktický návod na čo nezabudnúť pri ukončení roka, ako účtovne uzavrieť rok 2022 a bezchybne zostaviť účtovnú závierku.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hod. 7 min.
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 28.11.2022
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Rekapitulácia zmien v účtovníctve, novinky a s tým súvisiace účtovné prípady
Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami
Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy
Interné smernice v oblasti účtovníctva
 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené
Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia
Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov
Vybrané položky účtovnej závierky
 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach
Oprava chýb minulých účtovných období
Register účtovných závierok
 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok
Vybrané problémy z praxe
 • úprava podmienok (kritérií) posudzovania povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom
 • účel / zámer účtovnej jednotky ako podstatné kritérium pre správne účtovanie účtovných prípadov
 • príklady správneho / nesprávneho účtovania vybraných účtovných prípadov
 • sankcie za nesprávne vedenie účtovníctva

Odpovede na otázky účastníkov online vysielania

 

Možno by sa Vám páčilo…