Zrážková daň z príjmov v praxi

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 06.10.2023,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť – Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD – na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

OBSAH školenia:

1)  Úvod do problematiky zrážkovej dane z príjmov

 • princíp fungovania zrážkovej dane
 • vplyv daňovej rezidencie na inštitút zrážkovej dane
 • sadzby dane uplatňované pri zrážkovej dani
 • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a ich vplyv na zrážkovú daň
2)  Zrážková daň z príjmov uplatňovaná voči nerezidentom Slovenskej republiky v príkladoch
 • príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako jeden z predpokladov vykonania zrážky dane z príjmov
 • existencia (a vznik) stálej prevádzkarne ako jednej z výnimiek, pri ktorej sa neuplatňuje zrážková daň
 • zrážková daň zo služieb prijatých od nerezidenta Slovenskej republiky
 • zrážková daň pri „zahraničných“ umelcoch
 • zrážková daň z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu
 • zrážková daň z nájomného a iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky
 • zrážková daň z podielov na zisku vyplácaných nerezidentom Slovenskej republiky
 • zrážková daň z príjmov z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov
 • zrážková daň z vyplatenia oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev
 • zrážková daň z úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov a pôžičiek a z derivátov podľa osobitného predpisu
 • vybrané príjmy (plnenia) vyplácané právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov alebo stálej prevádzkarni tejto právnickej osoby umiestnenej na území iného členského štátu Európskej únie, ktoré je možné oslobodiť od dane
3)   Zrážková daň z príjmov uplatňovaná voči rezidentom i nerezidentom Slovenskej republiky v príkladoch
 • zdaňovanie úrokov, výhier alebo iných výnosov plynúcich z vkladov na vkladných knižkách zrážkovou daňou
 • zdaňovanie výnosov z majetku v podielovom fonde a príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) zrážkovou daňou
 • zdaňovanie peňažných výhier v lotériách a iných podobných hrách, peňažných výhier z reklamných súťaží a žrebovaní, peňažných cien z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží zrážkovou daňou
 • zdaňovanie príjmov fondu prevádzky, údržby a opráv zrážkovou daňou
 • zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a príjmov podľa § 6 ods. 4 ZDP zrážkovou daňou
 • zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa zrážkovou daňou
 • zdaňovanie príjmov za výkup odpadu zrážkovou daňou
 • zdaňovanie podielov na zisku zrážkovou daňou
 • zdaňovanie vyplatených oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločnosti alebo družstiev
 • ostatné druhy príjmov zdaňované zrážkovou daňou

4)  Určenie základu dane pri príjmoch zdaňovaných zrážkovou daňou

5)  Ostatné dôležité informácie týkajúce sa zrážkovej dane
 • v ktorých prípadoch je možné považovať vybranú zrážkovú daň za preddavok na daň
 • povinnosť vykonať zrážku dane a sankcie vyplývajúce z nedodržania tejto povinnosti
 • podávanie oznámení o zrazení a odvedení dane

6)  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje