Účtovná závierka za rok 2023 a najčastejšie chyby z pohľadu audítora

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 28.11.2023,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektorku priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť – Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD – na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

OBSAH školenia:

1) Cieľ a štruktúra účtovnej závierky podnikateľa za rok 2023, účtovná závierka z hľadiska jej používateľov, t. j. zdroj pre distribučné procesy vlastníkov, pre poskytovateľov cudzích zdrojov; pre konkurenciu, resp. obchodných partnerov pri porovnávaní ekonomickej a finančnej pozície v segmente, pre potenciálnych investorov a zdroj pre kalkuláciu splatnej dane z príjmov PO

2) Úplnosť a preukaznosť účtovníctva a účtovnej závierky z hľadiska zákona o účtovníctve – sumarizácia povinnosti ÚJ vrátane zverejňovania informácií

3) Aktuálne zmeny v účtovnej legislatíve a ich vplyv na prácu účtovníka

4) Identifikácia účtovnej jednotky z hľadiska veľkostných kritérií a súvisiace nároky na postupy účtovania a vykazovania podľa platnej legislatívy, kontrola zmeny kritérií, oceňovacích základní, oblasti analytickej evidencie; postupy účtovania; chyby v praxi

5) Rizikové oblasti vykazovania majetkovej a finančnej situácie podnikateľa v súvahe; jeho výkonovej schopnosti vo výkaze ziskov a strát; neúplné alebo chybné oblasti doplňujúcich číselných a slovných informácií v poznámkach (zvlášť veľké a malé účtovné jednotky); praktické príklady zmien veľkostných kritérií a odporúčania

6) Sumarizácia výnimiek a zjednodušení v účtovaní a vykazovaní mikro účtovných jednotiek, chyby v praxi a odporúčania

7) Zabezpečenie úplnosti bežného účtovníctva k súvahovému dňu (doúčtovanie bankových pohybov, kurzových rozdielov, pohľadávok/záväzkov zo zmlúv; rozlíšenie účtovných dokladov (zvlášť faktúr) na prelome rokov z titulu ich vecnej a časovej príslušnosti k účtovnému obdobiu; názorné rozdiely medzi použitím účtov rezerv, nevyfakturovaných dodávok a účtov časového rozlíšenia); doúčtovanie a kontrola účtovných odpisov, kalkulácia daňových odpisov; zaúčtovanie technického zhodnotenia; rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka ohľadom výsledku hospodárenia minulých účtovných období; kontrola výšky rezervného fondu; kapitálové vklady;  opravy zistených chýb bežného, aj predchádzajúcich účtovných období, významnosť v rámci účtovníctva; neobvyklé položky a ich dopad na účtovnú závierku a mnohé ďalšie praktické situácie)

8) Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov podľa § 6 ods. 3, §§ 29 – 30; fyzická, dokladová inventúra, konfirmačný proces pohľadávok, záväzkov, bankových účtov a úverov, listy právnika ohľadom súdnych sporov a ich význam a iné súvislosti

9) Závierkové práce komplexne a ich dopad na verný a pravdivý obraz účtovnej závierky:

Overenie bilančnej kontinuity medzi účtovnými obdobiami a závierkové účtovné prípady:

 • Inventarizačné rozdiely; prirodzené úbytky, manká a škody, definície, účtovanie, chyby v praxi;
 • Podielové cenné papiere, pôžičky krátkodobé, dlhodobé, prepojené osoby, pôžičky na strane veriteľa a dlžníka medzi prepojenými osobami;
 • Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti, úprava pohľadávok a záväzkov a ich správne vykázanie; pohľadávky a ich príslušenstvo;

Účtovné odhady

 • Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad;
 • Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv;
 • Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu:
  • Opravné položky k dlhodobému majetku, príklady, účtovanie;
  • Opravné položky k zásobám, príklady, účtovanie;
  • Opravné položky k finančnému majetku (DFM, KFM);
  • Opravné položky k pohľadávkam; odpis pohľadávok; postúpenie pohľadávok;
 • Rezervy ako budúce záväzky, dôvody a tituly tvorby, použitie, zrušenie, členenie, príklady (na majetok, na náklady, na bonusy);
 • Úprava hodnoty záväzkov (doúčtovanie pokút, penále);
 • Kurzové rozdiely počas a na konci účtovného obdobia;
 • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov, najčastejšie situácie, príklady, najčastejšie chyby;
 • Úprava čistej hodnoty zákazky (§§ 30, 30d);
 • Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov;
 • Odložená daň, výsledkový a súvahový princíp, vykazovanie, príklady, praktické odporúčania;
 • Zoznam zmlúv a ich dokladová inventúra – dôvod, odporúčania;
 • Podsúvahové účty – význam, príklady, účtovanie, podklady;
 • Splatná daň z príjmov PO – ilustrácia úpravy účtovného výsledku hospodárenia na základ dane mimo účtovníctvo cez tlačivo daňového priznania, výpočet splatnej dane a jej zaúčtovanie opäť v účtovných knihách; časté chyby v praxi;
 • Upravujúce účtovné prípady;
 • Otvorenie účtovných kníh do schválenia účtovnej závierky (oprava chýb);
 • Zostavenie výkazu o peňažných tokoch – odporúčania a chyby;
 • Pohyby vo vlastnom imaní;
 • Poznámky k ÚZ – odporúčania, chyby z praxe;

10) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje