Účtovná a daňová kontrola jednotlivých účtov hlavnej knihy a ich inventarizácia

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

 

Inventarizácia
 • Proces inventarizácie a základné východiská
 • Inventúrny súpis a jeho náležitosti
 • Inventarizačný zápis a jeho náležitosti
 • Vyjadrenie inventarizačnej komisie a návrh na vysporiadanie vzniknutých rozdielov
 • Vzniknuté rozdiely ako dôsledok chýb pri nesprávnom účtovaní (zlyhanie ľudského faktora alebo softvérového riešenia), prirodzené úbytky a manko do normy, manko nad normu – účtovné a daňové dôsledky
Priebežná kontrola zostatkov jednotlivých účtov majetku a záväzkov a najčastejšie chyby
 • Účty dlhodobého nehmotného majetku (softvér, oceniteľné práva)
 • Účty dlhodobého hmotného majetku (pozemky a stavby, samostatné hnuteľné veci)
 • Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku
 • Účty zásob (oceňovanie zásob, príjemky / výdajky zásob, materiál vs. tovar, zásoby vlastnej výroby, špecifiká účtovania zásob spôsobom B)
 • Účty finančného majetku (banka, pokladnica, ceniny, cenné papiere a podiely)
 • Pohľadávky a opravné položky k pohľadávkam
 • Záväzky
 • Zásada zákazu kompenzácie vs. vzájomné zápočty pohľadávok a špecifiká pri ich vykazovaní v účtovnej závierke
 • Účty vlastného imania a s tým súvisiace špecifiká
 • Význam analytickej evidencie
 • Účtovanie opráv na jednotlivých účtoch majetku a záväzkov
 
Priebežná kontrola stavov jednotlivých účtov nákladov a výnosov a najčastejšie chyby
 • Moment účtovania o nákladoch a výnosoch (vznik účtovného prípadu)
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní na účtoch nákladov
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní na účtoch výnosov
 • Zásada zákazu kompenzácie vs. účtovanie o nákladoch a výnosoch
 • Účtovanie opráv na jednotlivých účtoch nákladov a výnosov
 • Kedy účtovať zníženie nákladov a kedy účtovať o výnosoch (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, vrátenie peňažných prostriedkov pri reklamácii drobného majetku účtovaného do nákladov v predchádzajúcich účtovných obdobiach, vyúčtovanie správy nehnuteľností, vyúčtovanie energií z pohľadu vlastníka / prenajímateľa, nájomcu, podnájomníka…)

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje