Účtovná a daňová kontrola jednotlivých účtov hlavnej knihy a ich inventarizácia

icon
Videoškolenia

Videoškolenie  prináša prehľad jednotlivých účtov hlavnej knihy, pričom prechádza najčastejšími chybami na účtoch majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Školenie pripomína priebežnú kontrolu zostatkov jednotlivých účtov, dôsledky chýb pri nesprávnom účtovaní i proces inventarizácie a jej východiská.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hodín 23 minút
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 03.11.2020
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH50,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Inventarizácia
 • Proces inventarizácie a základné východiská
 • Inventúrny súpis a jeho náležitosti
 • Inventarizačný zápis a jeho náležitosti
 • Vyjadrenie inventarizačnej komisie a návrh na vysporiadanie vzniknutých rozdielov
 • Vzniknuté rozdiely ako dôsledok chýb pri nesprávnom účtovaní (zlyhanie ľudského faktora alebo softvérového riešenia), prirodzené úbytky a manko do normy, manko nad normu – účtovné a daňové dôsledky
Priebežná kontrola zostatkov jednotlivých účtov majetku a záväzkov a najčastejšie chyby
 • Účty dlhodobého nehmotného majetku (softvér, oceniteľné práva)
 • Účty dlhodobého hmotného majetku (pozemky a stavby, samostatné hnuteľné veci)
 • Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku
 • Účty zásob (oceňovanie zásob, príjemky / výdajky zásob, materiál vs. tovar, zásoby vlastnej výroby, špecifiká účtovania zásob spôsobom B)
 • Účty finančného majetku (banka, pokladnica, ceniny, cenné papiere a podiely)
 • Pohľadávky a opravné položky k pohľadávkam
 • Záväzky
 • Zásada zákazu kompenzácie vs. vzájomné zápočty pohľadávok a špecifiká pri ich vykazovaní v účtovnej závierke
 • Účty vlastného imania a s tým súvisiace špecifiká
 • Význam analytickej evidencie
 • Účtovanie opráv na jednotlivých účtoch majetku a záväzkov
 
Priebežná kontrola stavov jednotlivých účtov nákladov a výnosov a najčastejšie chyby
 • Moment účtovania o nákladoch a výnosoch (vznik účtovného prípadu)
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní na účtoch nákladov
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní na účtoch výnosov
 • Zásada zákazu kompenzácie vs. účtovanie o nákladoch a výnosoch
 • Účtovanie opráv na jednotlivých účtoch nákladov a výnosov
 • Kedy účtovať zníženie nákladov a kedy účtovať o výnosoch (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, vrátenie peňažných prostriedkov pri reklamácii drobného majetku účtovaného do nákladov v predchádzajúcich účtovných obdobiach, vyúčtovanie správy nehnuteľností, vyúčtovanie energií z pohľadu vlastníka / prenajímateľa, nájomcu, podnájomníka…)

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Oneskorená registrácia DPH

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Predaj použitého tovaru, so zameraním najmä na ojazdené automobily

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH40,00 
  • Videoškolenia

  Predaj tovaru na diaľku z pohľadu DPH – ZMENY od 01.07.2021

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH40,00