Účtovná a daňová kontrola jednotlivých účtov hlavnej knihy a ich inventarizácia


date-icon16.01.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

Školenie bude zamerané na priebežnú kontrolu zostatkov jednotlivých účtov, dôsledky chýb pri nesprávnom účtovaní ako aj proces inventarizácie a jej východiská. Lektor sa v rámci školenia bude venovať priebežnej kontrole zostatkov jednotlivých účtov majetku a záväzkov, nákladov a výnosov.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

16.01.2024 ONLINE (09:00 - 15:30 hod.) Vypredané
16.01.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 15:30 hod.) Vypredané

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Coffee break

timer-icon14:00 - 15:30 III. blok prednášky s diskusiou

1) Inventarizácia

 • Proces inventarizácie a základné východiská
 • Inventúrny súpis a jeho náležitosti
 • Inventarizačný zápis a jeho náležitosti
 • Vyjadrenie inventarizačnej komisie a návrh na vysporiadanie vzniknutých rozdielov
 • Vzniknuté rozdiely ako dôsledok chýb pri nesprávnom účtovaní (zlyhanie ľudského faktora alebo softvérového riešenia), prirodzené úbytky a manko do normy, manko nad normu - účtovné a daňové dôsledky

2) Priebežná kontrola zostatkov jednotlivých účtov majetku a záväzkov a najčastejšie chyby

 • Účty dlhodobého nehmotného majetku (softvér, oceniteľné práva)
 • Účty dlhodobého hmotného majetku (pozemky a stavby, samostatné hnuteľné veci)
 • Oprávky a opravné položky k dlhodobému majetku
 • Účty zásob (oceňovanie zásob, príjemky / výdajky zásob, materiál vs. tovar, zásoby vlastnej výroby, špecifiká účtovania zásob spôsobom B)
 • Účty finančného majetku (banka, pokladnica, ceniny, cenné papiere a podiely)
 • Pohľadávky a opravné položky k pohľadávkam
 • Záväzky
 • Zásada zákazu kompenzácie vs. vzájomné zápočty pohľadávok a špecifiká pri ich vykazovaní v účtovnej závierke
 • Účty vlastného imania a s tým súvisiace špecifiká
 • Význam analytickej evidencie
 • Účtovanie opráv na jednotlivých účtoch majetku a záväzkov

3) Priebežná kontrola stavov jednotlivých účtov nákladov a výnosov a najčastejšie chyby

 • Moment účtovania o nákladoch a výnosoch (vznik účtovného prípadu)
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní na účtoch nákladov
 • Najčastejšie chyby pri účtovaní na účtoch výnosov
 • Zásada zákazu kompenzácie vs. účtovanie o nákladoch a výnosoch
 • Účtovanie opráv na jednotlivých účtoch nákladov a výnosov
 • Kedy účtovať zníženie nákladov a kedy účtovať o výnosoch (ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, vrátenie peňažných prostriedkov pri reklamácii drobného majetku účtovaného do nákladov v predchádzajúcich účtovných obdobiach, vyúčtovanie správy nehnuteľností, vyúčtovanie energií z pohľadu vlastníka / prenajímateľa, nájomcu, podnájomníka...)

4) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
72 € s DPH (60 € bez DPH)90 € s DPH (75 € bez DPH)
69 € s DPH (57,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK87 € s DPH (72,50 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 16.01.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje