Registrácia pre DPH po zmenách účinných od 01.01.2025 vrátane oneskorenej registrácie pre DPH


date-icon12.09.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

O školení

Dňa 24.04.2024 bola schválená relatívne rozsiahla novela zákona o DPH, ktorá sa dotkne širokého okruhu platiteľov DPH / budúcich platiteľov DPH. A medzičasom je v pláne ďalšia novelizácia zákona o DPH, ktorou dôjde najmä k rozšíreniu prípadov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť opravy odpočítanej dane, k spresneniu legálnej definície pojmu „investičný majetok“ a k úprave pravidiel v oblasti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku. Problematika bude vysvetľovaná komplexne na príkladoch z praxe a v súvislostiach, na ktoré je v praxi nutné brať ohľad.

Na školení sa môžete zúčastniť ONLINE formou / prezenčne v Bratislave v termíne 12.09.2024 alebo 26.11.2024.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

12.09.2024 ONLINE (09:00 - 14:30 hod.)
12.09.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 14:30 hod.)
26.11.2024 ONLINE (09:00 - 14:30 hod.)
26.11.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 14:30 hod.)

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 14:30 II. blok prednášky s diskusiou

1) Registrácia zdaniteľnej osoby pre DPH a proces registrácie od 01.01.2025

 • Úprava pôvodnej prahovej hodnoty obratu pre povinnú registráciu pre DPH
 • Zavedenie druhej prahovej hodnoty obratu pre povinnú registráciu pre DPH
 • Zmeny týkajúce sa vymedzenia obratu na účely
 • Rozlíšenie dvoch postavení zdaniteľnej osoby: platiteľ dane a platiteľ dane, ktorý má pridelené IČ pre DPH
 • Ostatné prípady, kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane zo zákona, ktoré sa neodvíjajú od dosiahnutého obratu
 • Lehoty na podanie žiadosti o registráciu pre daň a s tým spojené praktické problémy
 • Lehoty na registráciu pre DPH zo strany daňového úradu
 • Nadobudnutie platnosti IČ pre DPH a s tým spojené skutočnosti
 • Registrácia pre DPH podľa § 7 a 7a ZDPH
 • Registrácia pre DPH v prípade zahraničnej osoby

2) Oneskorená registrácia pre DPH od 01.01.2025

 • Práva a povinnosti vyplývajúce z oneskorenej registrácie pre DPH
 • Odpočítanie dane pri oneskorenej registrácii platiteľa

3) Zrušenie registrácie pre DPH po 31.12.2024

4) Zmena pravidiel fakturácie

 • Lehoty na vyhotovenie faktúr
 • Zníženie prahovej hodnoty v súvislosti s možnosťou vystavenia zjednodušenej faktúry

5) Odpočítanie dane

 • Úprava podmienok odpočítania DPH
 • Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

6) Zmeny v DPH týkajúce sa finančného prenájmu

 • Charakter transakcie
 • Spätný finančný prenájom

7) Zmeny týkajúce sa dovozu tovaru

 • Úprava daňovej povinnosti pri dovoze tovaru
 • Úhrada dane pri dovoze tovaru
 • Osobitný spôsob úhrady dane pri dovoze tovaru v rámci centralizovaného colného konania

8) Ďalšie novelizované časti ZDPH

 • Úprava definície dodávateľa na účely nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
 • Rozšírenie prípadov, kedy nadobudnutie tovaru z IČŠ nie je predmetom dane
 • Úprava § 16 ods. 3 ZDPH (miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb a miesto dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom)
 • Úprava podmienok, pri ktorých registrovaný sociálny podnik môže uplatňovať zníženú sadzbu DPH
 • Úprava § 32 ZDPH (oslobodenie od dane pri službách dodávaných členom)
 • Preukazovanie nároku na odpočítanie DPH pri nadobudnutí tovaru z IČŠ iným hodnoverným dokladom osvedčujúcim nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ
 • Rozšírenie povinnosti vrátiť odpočítanú daň

9) Zavedenie ďalších osobitných úprav dane

 • Osobitná úprava uplatňovania oslobodenia od dane pre malý podnik zahraničnej osoby (§ 68f)
 • Osobitná úprava uplatňovania oslobodenia od dane v inom členskom štáte pre malý podnik tuzemskej osoby (§ 68g)

10) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
69 € s DPH (57,50 € bez DPH)87 € s DPH (72,50 € bez DPH)
66 € s DPH (55 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK84 € s DPH (70 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 12.09.2024 alebo 26.11.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • videozáznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + videozáznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje