26.11.2024 – Registrácia pre DPH po zmenách účinných od 01.01.2025 vrátane oneskorenej registrácie pre DPH

icon
Online školenia

Školenie na tému Registrácia pre DPH po zmenách účinných od 01.01.2024 vrátane oneskorenej registrácie pre DPH sa uskutoční dňa 26. novembra 2024 o 9:00 hod. formou ONLINE vzdelávania.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

1) Registrácia zdaniteľnej osoby pre DPH a proces registrácie od 01.01.2025

 • Úprava pôvodnej prahovej hodnoty obratu pre povinnú registráciu pre DPH
 • Zavedenie druhej prahovej hodnoty obratu pre povinnú registráciu pre DPH
 • Zmeny týkajúce sa vymedzenia obratu na účely
 • Rozlíšenie dvoch postavení zdaniteľnej osoby: platiteľ dane a platiteľ dane, ktorý má pridelené IČ pre DPH
 • Ostatné prípady, kedy sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane zo zákona, ktoré sa neodvíjajú od dosiahnutého obratu
 • Lehoty na podanie žiadosti o registráciu pre daň a s tým spojené praktické problémy
 • Lehoty na registráciu pre DPH zo strany daňového úradu
 • Nadobudnutie platnosti IČ pre DPH a s tým spojené skutočnosti
 • Registrácia pre DPH podľa § 7 a 7a ZDPH
 • Registrácia pre DPH v prípade zahraničnej osoby

2) Oneskorená registrácia pre DPH od 01.01.2025

 • Práva a povinnosti vyplývajúce z oneskorenej registrácie pre DPH
 • Odpočítanie dane pri oneskorenej registrácii platiteľa

3) Zrušenie registrácie pre DPH po 31.12.2024

4) Zmena pravidiel fakturácie

 • Lehoty na vyhotovenie faktúr
 • Zníženie prahovej hodnoty v súvislosti s možnosťou vystavenia zjednodušenej faktúry

5) Odpočítanie dane

 • Úprava podmienok odpočítania DPH
 • Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

6) Zmeny v DPH týkajúce sa finančného prenájmu

 • Charakter transakcie
 • Spätný finančný prenájom

7) Zmeny týkajúce sa dovozu tovaru

 • Úprava daňovej povinnosti pri dovoze tovaru
 • Úhrada dane pri dovoze tovaru
 • Osobitný spôsob úhrady dane pri dovoze tovaru v rámci centralizovaného colného konania

8) Ďalšie novelizované časti ZDPH

 • Úprava definície dodávateľa na účely nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
 • Rozšírenie prípadov, kedy nadobudnutie tovaru z IČŠ nie je predmetom dane
 • Úprava § 16 ods. 3 ZDPH (miesto dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb a miesto dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom)
 • Úprava podmienok, pri ktorých registrovaný sociálny podnik môže uplatňovať zníženú sadzbu DPH
 • Úprava § 32 ZDPH (oslobodenie od dane pri službách dodávaných členom)
 • Preukazovanie nároku na odpočítanie DPH pri nadobudnutí tovaru z IČŠ iným hodnoverným dokladom osvedčujúcim nadobudnutie tovaru v tuzemsku z IČŠ
 • Rozšírenie povinnosti vrátiť odpočítanú daň

9) Zavedenie ďalších osobitných úprav dane

 • Osobitná úprava uplatňovania oslobodenia od dane pre malý podnik zahraničnej osoby (§ 68f)
 • Osobitná úprava uplatňovania oslobodenia od dane v inom členskom štáte pre malý podnik tuzemskej osoby (§ 68g)

10) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov