Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch – komplexné 2-dňové školenie

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH školenia:

Náležitosti faktúry

 • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako preukázateľnosť účtovného záznamu)
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
 • elektronické faktúry
 • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr

Skutočnosti rozhodujúce na vyhotovenie faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • osoby povinné vyhotoviť faktúru

Určenie predmetu fakturácie, postavenia odberateľa / dodávateľa a miesta dodania ako základného predpokladu na správne vyhotovenie faktúry a uplatnenie správneho režimu DPH

 • vymedzenie tovaru
 • miesto dodania tovaru
 • vymedzenie služieb
 • miesto dodania služby
 • definícia zdaniteľnej osoby
 • postavenie platiteľa DPH a osoby registrovanej pre DPH
 • problémy a príklady z praxe.

Lehoty na vyhotovenie faktúry a archivácia dokladov

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • spôsoby a formy archivácie dokladov

Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)

 • zálohové faktúry
 • vyúčtovacie faktúry
 • faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
 • faktúry za dodanie tovaru alebo služby
 • súhrnné faktúry
 • faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
 • refakturácia
 • opravné faktúry

Elektronické faktúry

 • súhlas so zasielaním elektronických faktúr
 • formáty elektronických faktúr
 • uchovávanie elektronických faktúr
 • zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr
 • problémy z praxe

Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)

 • skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
 • opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
 • lehoty na úpravu odpočítanej dane
 • zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)

Osobitné režimy fakturácie a zákonné požiadavky na uplatnenie týchto režimov fakturácie

 • dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
 • prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
 • stavebné práce
 • použitý tovar
 • cestovné kancelárie
 • prechodné položky
 • dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
 • predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ
 • dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
 • dodanie tovaru do iného členského štátu.

Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • v ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
 • v ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane

Prijatá faktúra – problémy v praxi

 • ako postupovať v prípade, ak vyhotoví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
 • ako postupovať v prípade, ak vyhotoví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
 • nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
 • prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)

Fakturácia v cudzej mene

 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
 • používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty

Vybrané problémy

 • faktúry vyhotovené odberateľom za dodávateľa
 • zápočet vzájomných pohľadávok
 • internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
 • miesto dodania služby
 • správne určenie momentu dodania tovaru a služby
 • určenie režimu DPH pri viacerých položkách na faktúre, súčasť základu dane a správna fakturácia sadzieb DPH
 • fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje