Pohľadávky a záväzky od A po Z

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

OBSAH ŠKOLENIA:

Pohľadávky

 • Vznik pohľadávky a jej oceňovanie
 • Analytická evidencia k účtom pohľadávok
 • Vzájomné započítanie pohľadávok (z právneho, účtovného a daňového pohľadu)
 • Inventarizácia pohľadávok
 • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska
 • Odpísanie a postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
 • Podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach (§ 25a ZDPH)

Záväzky

 • Analytická evidencia k účtom záväzkov
 • Inventarizácia záväzkov
 • Odpustenie záväzku a odpísanie záväzku
 • Úprava základu dane z príjmov pri záväzkoch po lehote splatnosti
 • Rozdiely medzi pohľadávkami a záväzkami po splatnosti z pohľadu úpravy
  základu dane z príjmov
 • Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53 b ZDPH)
 • Rezervy ako súčasť záväzkov účtovnej jednotky

Omeškanie dlžníka

 • Splatnosť záväzku a omeškanie dlžníka
 • Dôsledky omeškania dlžníka (úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov
  spojených s uplatnením pohľadávky)
 • Príslušenstvo k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska
 • Premlčanie pohľadávky a jej dôsledky z právneho, účtovného a daňového
  hľadiska

Vybrané problémy z praxe v praktických príkladoch

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Fakturačné údaje