Pohľadávky a záväzky

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Hoci pohľadávky a záväzky sú každodennou súčasťou podnikateľského života, ich právne aspekty a daňová i účtovná problematika sú rozsiahle a relatívne komplikované. Premlčanie pohľadávok, započítanie pohľadávok (oznámenie o započítaní vs. dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok), omeškanie dlžníka s plnením finančného záväzku a s tým súvisiace povinnosti, tvorba opravných položiek k pohľadávkam, odpis, postúpenie pohľadávky, vymáhanie pohľadávok, nevymožiteľné pohľadávky z poskytnutých preddavkov, z ktorých bola odpočítaná DPH, zvyšovanie základu dane o záväzky po lehote splatnosti sú témou tohto video školenia.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hodín
 • obdržíte na stiahnutie študijné materiály a príklady
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 13.10.2021
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH57,50 

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Pohľadávky

 • Vznik pohľadávky a jej oceňovanie
 • Analytická evidencia k účtom pohľadávok
 • Vzájomné započítanie pohľadávok (z právneho, účtovného a daňového pohľadu)
 • Inventarizácia pohľadávok
 • Tvorba opravných položiek k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska
 • Odpísanie a postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
 • Podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach (§ 25a ZDPH)

Záväzky

 • Analytická evidencia k účtom záväzkov
 • Inventarizácia záväzkov
 • Odpustenie záväzku a odpísanie záväzku
 • Úprava základu dane z príjmov pri záväzkoch po lehote splatnosti
 • Rozdiely medzi pohľadávkami a záväzkami po splatnosti z pohľadu úpravy
  základu dane z príjmov
 • Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53 b ZDPH)
 • Rezervy ako súčasť záväzkov účtovnej jednotky

Omeškanie dlžníka

 • Splatnosť záväzku a omeškanie dlžníka
 • Dôsledky omeškania dlžníka (úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov
  spojených s uplatnením pohľadávky)
 • Príslušenstvo k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska
 • Premlčanie pohľadávky a jej dôsledky z právneho, účtovného a daňového
  hľadiska

Vybrané problémy z praxe v praktických príkladoch

Možno by sa Vám páčilo…