Najčastejšie chyby v DPH a vybrané problémy z praxe

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie dňa 26.10.2023,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť – Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD – na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

OBSAH školenia:

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM v porovnaní s minulým rokom.

1) Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby

2) Miesto dodania tovaru v praktických príkladoch – vybrané príklady

 • Pohyblivá / nepohyblivá dodávka tovaru
 • Dodanie tovaru v rámci tuzemska
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu a preukazovanie oslobodenia od dane
 • Dodanie tovaru s inštaláciou / montážou
 • Dokončovacie práce na tovare pred jeho dodaním

3) Miesto dodania služby v praktických príkladoch

 • Postavenie odberateľa ako rozhodujúci faktor na určenie miesta dodania služby
 • Základné pravidlo pre určenie miesta dodania služby (§ 15 zákona o DPH)
 • Osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania služieb (§ 16 zákona o DPH)
 • Osobitné miesto dodania určitých služieb dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe (§ 16a zákona o DPH)
 • Miesto dodania služby v súvislosti s osobitnou úpravou uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry (§ 65 zákona o DPH)

4) Refakturácia služieb z pohľadu zákona o DPH

 • Uplatňovanie princípu obstarania dodania služby vo svojom mene pre inú osobu (§ 9 ods. 4 zákona o DPH)
 • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní obstaranej služby vo svojom mene pre inú osobu (§ 19 ods. 6 zákona o DPH)
 • Chyby pri uplatňovaní režimu „refakturácie“ služieb

5) Čo je a čo nie je predmetom DPH pri dodaní služieb

 • Judikatúra ESD vo veci dodaní služieb, ktoré sú / nie sú predmetom dane z pridanej hodnoty
 • Závery vyplývajúce zo 17. zasadnutia komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.01.2023
 • Posúdenie, či predmetom dane z pridanej hodnoty sú poplatok za márnu jazdu, storno poplatok za nevykonanú jazdu, kompenzácia za prestoje prepravcu, poplatok / pokuta za neskoré vrátenie prepravného kontajnera, poplatok / pokuta za nadmerné znečistenie dopravného prostriedku, poplatok za vydanie upomienky, úrok z omeškania, náhrada ušlého zisku, zmluvná pokuta / poplatok pri predčasnom ukončení od zmluvy, zákazníkom predané, ale nevyužité letenky / vstupenky, storno poplatok pri zrušení rezervácie hotelovej izby, fakturácia poškodeného tovaru prepravcovi.

6) Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Podmienky pre uplatnenie nároku na odpočet DPH
 • V akom zdaňovacom období je možný nárok na odpočet DPH

7) Nesprávne vyhotovená faktúra

 • Nesprávne vyhotovené faktúry z pohľadu dodávateľa a čo z toho vyplýva
 • Nesprávne vyhotovené faktúry z pohľadu odberateľa a čo z toho vyplýva
 • Nesprávne vyhotovené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie)

8) Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch  a ich oprava (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…)
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch a ich oprava (uvádzanie správnych dátumov, nesprávne vykazovanie transakcií v KV DPH a zámena obsahovej náplne jednotlivých častí KV DPH, opravné doklady…)
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch a ich oprava (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod)

9) Vybrané problémy

 • Správne určenie základu dane
 • Správne určenie režimu DPH

10) Čo sa na nás chystá od 01.01.2024 v súvislosti s navrhovanou zmenou zákona o DPH – krátka sumarizácia navrhovaných zmien v ZDPH

11)  Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje