Daňové priznanie k DzP PO za rok 2023 (2-dňové komplexné školenie)


date-icon05.02.2024 - 06.02.2024

place-iconONLINE / prezenčne v Bratislave

lectors-iconPrednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. - daňový poradca

Chcem sa prihlásiť

Videoškolenie

Nestihli ste školenie v termíne? Zo školenia je dostupný k zakúpeniu videozáznam.

Videoškolenia

O školení

Pozývame Vás na pripravované 2-dňové školenie k problematike daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Téma školenia bude preberaná vzhľadom na väčší časový priestor podrobnejšie, s väčším počtom príkladov z praxe.

Lektor na školení priblíži zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa dane z príjmov PO, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2023 + upozorní na zmeny v tlačive a ďalšie dôležité skutočnosti. Taktiež priblíži problematiku odpisov, zásob, pohľadávok, záväzkov, mánk a škôd. Venovať sa bude aj vybraným problémom ako uplatňovaniu odpočtov daňových strát, preddavkom na daň z príjmov a úprave základu dane pri predaji podniku / časti podniku.

Podrobný obsah školenia nájdete nižšie.

Termíny a mestá

05.02. - 06.02.2024 ONLINE (09:00 - 15:30 hod.) Vypredané
05.02. - 06.02.2024 BRATISLAVA, Budatínska 26 v Petržalke (09:00 - 15:30 hod.) Vypredané

Táto téma je obsahom ročných balíkov vzdelávania

 • Obsahuje
 • Neobsahuje

Prednášajúci

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Daniam a účtovníctvu sa venuje viac ako 2 desaťročia. Od roku 2015 je členom Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Orientuje sa na daňové, ekonomické a účtovné poradenstvo. Lektorovaniu odborných školení v oblasti daní a účtovníctva sa aktívne venuje od roku 2008.

Harmonogram a obsah školenia

05.02.2024 - 1. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Coffee break

timer-icon14:00 - 15:30 III. blok prednášky s diskusiou

06.02.2024 - 2. deň - Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

timer-icon09:00 - 11:00 I. blok prednášky

timer-icon11:00 - 12:00 Obedňajšia prestávka

timer-icon12:00 - 13:45 II. blok prednášky

timer-icon13:45 - 14:00 Coffee break

timer-icon14:00 - 15:30 III. blok prednášky s diskusiou

1) Najdôležitejšie zmeny a na čo nezabudnúť pri podávaní DP k DzP PO za rok 2023

 • upozornenie na najdôležitejšie zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa dane z príjmov PO - podnikateľských subjektov
 • zmeny v tlačive daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2023 a ďalšie dôležité skutočnosti

2) Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny rok
 • hospodársky rok
 • iné (zákonom stanovené) obdobie

3) Lehoty na podanie daňového priznania

 • základná lehota na podanie daňového priznania
 • predĺžená lehota na podanie daňového priznania
 • podmienky a spôsob predĺženia lehoty na podanie daňového priznania

4) Základné pojmy nevyhnutné k úprave výsledku hospodárenia na základ dane

 • daňový výdavok (náklad) / nedaňový výdavok (náklad)
 • limitovaný daňový výdavok (náklad) a daňový výdavok (náklad) uznaný až po zaplatení
 • zdaniteľný príjem (výnos)

5) Limitované daňové výdavky

 • rekapitulácia daňových výdavkov, ktoré sú daňovo uznané len v limitovanej výške
 • pravidlá nízkej kapitalizácie (§ 21a ZDP)
 • výdavky na spotrebované pohonné látky v príkladoch

6) Výdavky (náklady) uznané až po zaplatení

 • rekapitulácia daňových výdavkov (nákladov), ktoré sú daňovo uznané až po zaplatení
 • praktické príklady

7) Položky upravujúce základ dane v súvislosti s dlhodobým majetkom v príkladoch

 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi
 • úprava vstupnej ceny dlhodobého majetku pri registrácii za platiteľa DPH a zmene účelu / rozsahu použitia majetku
 • prerušenie daňových odpisov (možnosť / povinnosť)
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • odpisovanie samostatných hnuteľných vecí v ocenení do 1 700 €
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • uplatňovanie výdavkov na prenájom luxusných automobilov
 • daňové odpisy majetku poskytnutého na prenájom
 • spätný finančný prenájom dlhodobého hmotného majetku
 • porušenie podmienok finančného prenájmu (odobratie predmetu finančného prenájmu a predčasné ukončenie lízingovej zmluvy)
 • odkúpenie majetku prenajatého formou operatívneho prenájmu
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 • inventarizačné prebytky odpisovaného majetku

8) Položky upravujúce základ dane v súvislosti s pohľadávkami v príkladoch

 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty

9) Položky upravujúce základ dane v súvislosti so záväzkami v príkladoch

 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • odpis záväzkov
 • rezervy (účtovné / daňové)

10) Manká a škody v príkladoch

 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní

11) Zásoby a vplyv na základ dane

 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • stratné v maloobchodnej predajni

12) Odpočítateľné položky - položky znižujúce základ dane

 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy)
 • príjmy oslobodené od dane (§ 13, § 13a - 13c ZDP)
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok

13) Opravy chýb minulých účtovných období

14) Vybrané problémy z praxe

 • uplatňovanie odpočtov daňových strát
 • preddavky na daň z príjmov
 • špecifiká pri vyčíslení základu dane v komanditnej spoločnosti a verejnej obchodnej spoločnosti
 • úprava základu dane pri predaji podniku / časti podniku

15) Diskusia - odpovede na otázky účastníkov

Účastnícky poplatok

ONLINE školenie:Prezenčné školenie (v Bratislave):
138 € s DPH (115 € bez DPH)168 € s DPH (140 € bez DPH)
132 € s DPH (110 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK160 € s DPH (133,33 € bez DPH) - zľavnená cena pre členov ZÚSK

Možnosti účasti

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie v dňoch 05.02. - 06.02.2024,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.
i

Organizačné pokyny pre ONLINE formu účasti na školení:

 • Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

--------------------------------------------------

Organizačné pokyny pre prezenčnú formu účasti na školení:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť - Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 - 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD - na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

Prihláška

Máte ku školeniu nejaké otázky? Neváhajte nás kontaktovať:

0949 500 370

vzdelavanie@martintuzinsky.sk

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje