Zmeny v legislatíve od 01.01.2021 – DzP, DPH, účtovníctvo v praktických príkladoch – vysielanie 10.12.2020

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Videoškolenie na tému „Zmeny v legislatíve od 01.01.2021“:

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Popis produktu

 

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.10.2020 a od 01.01.2021

 • Rozšírenie prípadov, kedy zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku nadobudne postavenie platiteľa dane zo zákona.
 • Zmeny týkajúce sa registrácie zahraničných osôb v tuzemsku.
 • Zavedenie možnosti opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane uskutočňujúci tieto dodania nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a s tým súvisiace zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň na strane dlžníka.
 • Zmeny týkajúce sa zásielkového predaja tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie).
 • Možnosť platiteľa dane preukázať odoslanie alebo prepravu ním dodávaného tovaru do miesta určenia na území tretích štátov inými dôkazmi.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 €.
 • Zmeny týkajúce sa zahraničných osôb pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH v daňovom priznaní.
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené povinnosti.
 • Úprava týkajúca sa určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb v prípade, ak sú dodané inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Rozšírenie možností použitia osobitných úprav jedného kontaktného miesta (§ 68a až § 68c ZDPH a novo doplnený § 68cb ZDPH) pri cezhraničných službách dodaných nezdaniteľným osobám a taktiež pri cezhraničných dodaniach tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2021 a od 01.01.2022

 • Spresnenie jedného z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike.
 • Úprava definície fyzickej osoby ako daňového rezidenta Slovenskej republiky a úprava postupu pri konflikte dvojitej rezidencie.
 • Spresnenie definície príjmov (výnosov) mikrodaňovníka a daňovníka (FO / PO), ktorý môže uplatňovať sadzbu dane 15 %.
 • Daňová uznateľnosť odpisu pohľadávky u mikrodaňovníkov.
 • Zoznamy spolupracujúcich / nespolupracujúcich štátov a ich zverejňovanie.
 • Legislatívna úprava týkajúca sa reverzného hybridného subjektu pri hybridných nesúladoch (článok 9a smernice ATAD 2).
 • Zavedenie CFC pravidiel (pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti uplatňované na fyzické osoby).
 • Zavedenie oslobodenia od zdanenia plnení poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a s tým súvisiace povinnosti daňovníka.
 • Zavedenie tzv. protiúnikových opatrení pri príjmoch umelcov, športovcov, artistov alebo spoluúčinkujúcich osôb vyplácané prostredníctvom sprostredkovateľa.
 • Zavedenie zdrojovosti pri príjmoch z predaja virtuálnej kryptomeny.
 • Daňová uznateľnosť úrokov z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií a obchodných podielov u ktorých je možné uplatniť oslobodenie podľa § 13c ZDP.
 • Zmeny v uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky za zdaňovanie obdobie roku 2020.
 • Upozorňovanie na zmeny v daňovom odpisovaní majetku a ich zaokrúhľovaní pri uplatňovaní daňových odpisov hmotného majetku za zdaňovacie obdobie roku 2020.
 • Úprava lehôt na uplatňovanie nárokov na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane, vyplývajúce z vyhlásenia zamestnanca po ukončení pracovno-právneho vzťahu.
 • Zmena týkajúca sa žiadosti zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti a spresnenie postup výpočtu dane prostredníctvom ročného zúčtovania.
 • Použitie správcom dane naviac zaplatených preddavkov na daň zo závislej činnosti alebo preplatkov vyplývajúcich z ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti.
 • Platenie preddavkov na daň počas roku 2020 a ich vysporiadanie po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 a po podaní daňového priznania za rok 2020.
 • Zrušenie povinnosti doplatiť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania rozdiel v zaplatených preddavkov na daň z príjmov PO.
 • Povinnosť oznámenie výšky a splatnosti preddavkov na daň z príjmov daňovníkovi zo strany FR SR.
 • Úprava v zdaňovaní podielov na výsledku podnikania vyplácaných tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielov na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podielov spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, ak ide o FO.
 • Možnosť považovať zrážkovú daň zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, za preddavok na daň.
 • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov Slovenskej republiky z činností osobne vykonávaných na území Slovenskej republiky a platenie dane týmito daňovníkmi.
 • Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne zo zmluvných vzťahov (obchodných kontraktov), „spätný“ vznik stálej prevádzkarne a s tým súvisiace povinnosti zahraničného zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov s miestom výkonu práce v Slovenskej republike.
 • Posunutie účinnosti registrácie daňovníkov z úradnej moci.
 • Zmeny týkajúce sa asignácie dane v prípade, ak PO chce „darovať“ 2 % zo zaplatenej dane.
 • Rozšírenie obsahovej náplne osvedčovania splnenia podmienok prijímateľov dane notárskou komorou.
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti (§ 51h, § 51i).
 • Prechodné ustanovenia a z toho vyplývajúce aplikácie jednotlivých zmien ZDP (§ 52zzi, § 52zzj).
 • Mikrodaňovník v legislatíve platnej od 01.01.2021.

Zmeny v účtovníctve

 • Zmena podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom v praktickom príklade.
 • Zavedenie pravidiel účtovania opravy odpočtu dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby.
 • Spresnenie účtovania prirodzených úbytkov
 • Ďalšie spresnenia postupov účtovania vyvolané potrebami praxe.

Ďalšie zmeny

 • Predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly.
 • Zrušenie povinnosti zverejniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného e-kasou.
 • Zavedenie primeranej legisvakancie a nadobúdanie účinnosti zákonov upravujúcich dane alebo odvody.
 • Virtuálne kryptomeny (z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a podnikania).
 • Zvyšovanie základného imania z nerozdeleného zisku spoločnosti.
 • Posunutie termínov na zápis zmien v OR SR.

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska

  cena bez DPH18,75 
  • Videoškolenia

  Automobil a problémy z praxe

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH25,00 
  • Praktické pomôcky a vzory
  Zľava

  Dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom

  cena bez DPH 8,00