Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2021 (termín 17.1.2022)

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Video školenie na tému „Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľského subjektu za rok 2021.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 5 hodín 14 min.
 • na stiahnutie podrobné študijné materiály
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie)
 • termín natáčania: 17.01.2022

Popis produktu

OBSAH ONLINE / VIDEO ŠKOLENIA

Rekapitulácia zmien v účtovníctve, novinky a s tým súvisiace účtovné prípady
Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami
Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy
Interné smernice v oblasti účtovníctva
 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené
Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy)
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch
 • rezervy v príkladoch
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
 • podsúvahová evidencia
Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov
Vybrané položky účtovnej závierky
 • otvorenie účtov (syntetických a analytických)
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach
Oprava chýb minulých účtovných období
Register účtovných závierok
 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok
Vybrané problémy a účtovné prípady súvisiace s COVID-19
 • úprava podmienok (kritérií) posudzovania povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom
 • výročná správa
 • nariadenie dodatočnej likvidácie a s tým spojené účtovné / zdaňovacie obdobie
 • účtovné prípady v súvislosti s COVID-19 (dotácie na nájomné, príspevky na podporu zamestnanosti…)

Diskusia

 

Možno by sa Vám páčilo…

  • Praktické pomôcky a vzory
  Zľava

  Dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom

  cena bez DPH 8,00 
  • Videoškolenia

  Opravné faktúry z účtovného a daňového hľadiska

  cena bez DPH18,75 
  • Videoškolenia

  Automobil a problémy z praxe

  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. cena bez DPH25,00