DUO BALÍK školení na tému Daňová optimalizácia so zvýhodnenou cenou

icon
Videoškolenia
Zľava

Lektori videoškolení:

 • Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca
 • Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Balík 2 videoškolení:

 • Daňová optimalizácia PO v roku 2018 (trvanie: 5 hodín 17 min)
 • Daňová optimalizácia FO v roku 2018 (trvanie: 5 hodín 20 min)

cena bez DPH 60,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

 

Ukážka z videoškolenia Daňová optimalizácia právnických osôb v roku 2018:

 

Ukážka z videoškolenia Daňová optimalizácia fyzických osôb 2018 / 2019:

 

OBSAH školenia Daňová optimalizácia právnických osôb v roku 2018:

Daňová optimalizácia vs. daňový únik:

 • vymedzenie pojmu daňová optimalizácia a daňový únik / krátenie dane,
 • daňová optimalizácia a ako ju nerobiť (fiktívne faktúry, reklamné služby, sprostredko-
  vanie, krátenie tržieb),
 • spochybnenie skutočného obsahu právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej
  pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane pri daňovej kontrole.

Daňový výdavok:

 • vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
  paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca,
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia,
 • reklamné predmety a obchodné vzorky,
 • sporné výdavky podľa názoru FR SR v konfrontácii so zákonmi,
 • technické zhodnotenie majetku alebo oprava majetku.

Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO:

 • koniec príležitostných príjmov FO a ako ich „nahradiť“,
 • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO,
 • paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom,
 • príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
 • využitie špecifického postavenia volených / menovaných orgánov spoločnosti
  (konatelia, členovia predstavenstva, prokuristi…).

Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu
a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem:

 • operatívny/finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia
  výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre
  platiteľov/neplatiteľov DPH),
 • registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový
  výdavok,
 • argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka,
  bicykel, kolobežka, korčule…).

Pohľadávky a záväzky v účtovníctve:

 • opravné položky k pohľadávkam,
 • odpísanie pohľadávky,
 • postúpenie pohľadávky,
 • príslušenstvo k pohľadávkam,
 • záväzky po lehote splatnosti – ako na ne? (zdaňovanie, úhrada, zápočet, novácia, urovnanie vzájomných pohľadávok)

Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií:

 • spotrebiteľské súťaže,
 • zamestnanecké súťaže,
 • darovanie a na čo si treba dávať pozor po posledných zmenách v zdaňovaní podielov na zisku / dividend,
 • podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva.

Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti
v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa
vyhnúť daňovej strate:

 • transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti,
 • transakcie s majetkom,
 • transakcie so záväzkami,
 • pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia,
 • kapitálové fondy z príspevkov spoločníkov / akcionárov po 01.01.2018.

Občianske združenia a podnikanie:

 • oslobodenie od dane pri príjmoch z reklamy po 01.01.2018,
 • zdaňovaná / nezdaňovaná činnosť občianskych združení alebo čaro členských
  príspevkov,
 • občianske združenia a DPH,
 • dobrovoľnícka činnosť a občianske združenia,
 • iné výhody (z pohľadu ERP, prijímania podielu zaplatenej dane a pod.)

 

OBSAH školenia Daňová optimalizácia fyzických osôb 2018 / 2019:

Prvotné zváženie možností:

 • Pracovný pomer / mimopracovný pomer,
 • Príkazná zmluva (výhody / nevýhody),
 • Mandátna zmluva (výhody / nevýhody),
 • Podnikanie,
 • Autorské honoráre,
 • Zamestnanie alebo podnikanie – porovnanie nákladnosti jednotlivých foriem z pohľadu zamestnávateľa / zamestnanca / podnikateľa.

Začatie podnikania a čo život podnikateľa prinesie:

 • Výdavky pred začatím podnikania,
 • Byť či nebyť … platiteľom DPH,
 • Nechcem byť platiteľom DPH, ale prekročil som obrat na účely povinnej registrácie za platiteľa DPH,
 • Časovanie príjmov,
 • Živnosť alebo s.r.o. (porovnanie daňového zaťaženia).

Preradenie majetku v súkromnom vlastníctve do obchodného majetku a naopak:

 • Výhody / nevýhody.
 • Správne načasovanie preradenia majetku a určenie vstupnej ceny na účely jeho odpisovania.
 • Nárok na odpočítanie DPH z majetku preradeného do obchodného majetku.
 • Preradenie majetku z obchodného majetku a daňové dôsledky.

Ukončenie podnikania:

 • Prerušenie / ukončenie podnikania a s tým spojené daňové dôsledky.
 • Kedy má zmysel prerušiť / ukončiť podnikanie ?
 • Čo s neuhradenými pohľadávkami a ako ich nezdaniť pri ukončení podnikania?
 • Úmrtie daňovníka a s tým spojené povinnosti.
 • Pokračovanie v podnikaní po zomrelom daňovníkovi.
 • Prechod SZČO na s. r. o. cez tzv. predaj podniku / časti podniku a postupnosť krokov pre zníženie daňovo – odvodových dôsledkov predaja podniku / časti podniku.

Prenájom nehnuteľnosti, ak ide o príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov:

 • Uplatňovanie preukázateľných výdavkov (ktoré áno a ktoré nie).
 • Odpisovanie prenajatej nehnuteľnosti.
 • Kedy si môže FO uplatniť pri prenájme nezdaniteľnú časť základu na daňovníka (nepísaný fígeľ) ?
 • Ako zdaňovať iba nevyhnutné.
 • Výhody prenajímania nehnuteľnosti v BSM.
 • Ako neplatiť / znížiť dane pri prenájme nehnuteľností.

 Predaj nehnuteľnosti:

 • Predaj prenajímanej nehnuteľnosti.
 • Predaj nehnuteľnosti a optimalizácia základu dane.

Transakcie vo vlastnom imaní z pohľadu fyzickej osoby:

 • Podiely na zisku – kedy ich zdaňovať a kedy podliehajú zdravotným odvodom.
 • Čaro kapitálových fondy z príspevkov spoločníkov / akcionárov.
 • Zvýšenie / zníženie základného imania a o tom prečo a kedy to má zmysel.

Predaj obchodného podielu:

 • Kedy sa príjem z predaja obchodného podielu / akcií zdaňuje ?
 • Kedy je príjem z predaja obchodného podielu / akcií oslobodený od dane ?

Dary, likvidačné zostatky a iné neznáme:

 • Obdaruj a budeš obdarovaný alebo ak niečo niekomu dáš, tisíc ráz sa ti to vráti späť.
 • Likvidačný zostatok – čaro nepoznaného (?)
 • Ostatné príjmy FO.

Mýty a fakty o transferovom oceňovaní, transferovej dokumentácii a úprave základu dane FO:

 • Ktorých príjmov FO sa transferové oceňovanie týka (modelové situácie)?
 • Ktorých príjmov FO sa transferové oceňovanie netýka (modelové situácie)?
 • Ako sa vysporiadať s povinnosťou viesť transferovú dokumentáciu.

 

 

Študijné materiály sú súčasťou videoškolenia (sú nahraté priamo vo videoškolení). Materiály na stiahnutie v elektronickej podobe z dôvodu ochrany autorských práv neposkytujeme. V prípade záujmu o študijný materiál v tlačenej podobe, možno ku každému videu osobitne dokúpiť tlačenú brožúru vo zvýhodnenej cene 5 € bez DPH 3 € poštovné (objednávky na vzdelavanie@profuturion.sk alebo telefonicky 0949 500 370).

Možno by sa Vám páčilo…