Daňové priznanie k DzP PO za rok 2022 (2-dňové komplexné školenie)

icon
Videoškolenia

Video školenie je zamerané na zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2022, obsahovú náplň tlačiva + upozorní na zmeny v tlačive. Podrobne vysvetľuje problematiku odpisov, zásob, pohľadávok, záväzkov, mánk a škôd. Obsahuje i výklad k vybraným výdavkom (nákladom) z praxe ako: pracovné oblečenie, reklamné predmety, sponzoring, pitný režim zamestnancov a podobne.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 10 hod. 37 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • obdržíte na stiahnutie doplnkový materiál – Výpočet základu dane a podklad k DP; DP DzP PO 2022; Zoznam pripočítateľných položiek; Zoznam odpočítateľných položiek; Dodatočné praktické informácie k DP,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 26.01.-27.01.2023.

cena bez DPH77,50 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

 • Zdaňovacie obdobie a určenie konca zdaňovacieho obdobia v špecifických prípadoch (napr. v prípade vstupu do likvidácie) v príkladoc
 • Zmena zdaňovacieho obdobia
 • Lehoty na podanie daňového priznania
 • Druhy daňových priznaní
  • riadne
  • opravné
  • dodatočné
  • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze
 • Tlačivo daňového priznania, obsahová náplň, upozornenie na zmeny v tlačive
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2022 a ďalšie dôležité skutočnosti
 • Položky upravujúce základ dane
  • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnost
  • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
  • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
  • daňové výdavky uznané až po zaplatení.
 • Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku
  • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
  • daňové odpisy prenajatého majetku
  • odpisovanie SHV v ocenení do 1 700 €
  • metódy odpisovania
  • prerušenie daňových odpisov
  • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
  • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
  • zmarené investície
  • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
 • Zásoby
  • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
  • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
  • pohonné látky
  • reklamné predmety
  • stratné v maloobchodnej predajni
 • Pohľadávky a príslušenstvo k pohľadávkam
  • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
  • odpis pohľadávky
  • postúpenie pohľadávky
  • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
  • premlčané pohľadávky
  • zmluvné pokuty
  • úroky z omeškania
  • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
  • penále a pokuty
 • Záväzky
  • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
  • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
  • rezervy (účtovné / daňové)
 • Manká a škody
  • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
  • náhrady škôd od poisťovní
 • Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov
  • daň z príjmu
  • DPH
  • daň z motorových vozidiel
  • ostatné dane
 • Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
 • Odpočítateľné položky od základu dane
  • príjem získaný darovaním
  • podiely na zisku (dividendy)
  • príjmy oslobodené od dane
  • príjmy zdanené zrážkou
  • inkaso odpísaných pohľadávok
 • Opravy chýb minulých účtovných období
 • Vybrané výdavky (náklady) z praxe v príkladoch
  • pracovné oblečenie zamestnancov
  • pitný režim zamestnancov
  • reklamné predmety a obchodné vzorky
  • náklady na reklamu a propagáciu
 • Vyplnenie tlačiva daňového priznania
  • obsahová náplň vybraných častí tlačiva v konkrétnych príkladoch
  • zoznam položiek upravujúcich základ dane a ich „smerovanie“ do konkrétnych riadkov daňového priznania
  • špecifiká pri vypĺňaní daňového priznania daňovníkmi nezaloženými / nezriadenými na podnikanie
  • postup pri vyplnení daňového priznania v prípade existencie stálej prevádzkarne v zahraničí
 • Odpovede na otázky účastníkov online vysielania

Možno by sa Vám páčilo…