Daňové priznanie k DzP PO – podnikateľského subjektu za rok 2021 (termín 15.02.2022)

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Videoškolenie na tému „Daňové priznanie k DzP PO – podnikateľského subjektu za rok 2021„.

Termín natáčania: 15. februára 2022 o 09:00 hod.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

Lehoty na podanie daňového priznania
Druhy daňových priznaní
 • riadne
 • opravné
 • dodatočné
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze
Tlačivo daňového priznania, obsahová náplň, upozornenie na zmeny v tlačive
Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2021 a ďalšie dôležité skutočnosti
Položky upravujúce základ dane
 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení.
 Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku
 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • daňové odpisy prenajatého majetku
 • odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €
 • metódy odpisovania
 • prerušenie daňových odpisov
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
Zásoby
 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • pohonné látky
 • reklamné predmety
 • stratné v maloobchodnej predajni
Pohľadávky a príslušenstvo k pohľadávkam
 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty
Záväzky
 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • rezervy (účtovné / daňové)
Manká a škody
 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní
Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov
 • daň z príjmu
 • DPH
 • daň z motorových vozidiel
 • ostatné dane
Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
Odpočítateľné položky od základu dane
 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy)
 • príjmy oslobodené od dane
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok
Opravy chýb minulých účtovných období

Diskusia

Možno by sa Vám páčilo…