Daňová optimalizácia v roku 2019

icon
Tlačené študijné materiály

Autori publikácie: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca & Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

cena bez DPH9,90 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Daňová optimalizácia vs. daňový únik
 • vymedzenie pojmu daňová optimalizácia a daňový únik / krátenie dane
 • daňová optimalizácia a ako ju nerobiť (fiktívne faktúry, reklamné služby, sprostredko-
  vanie, krátenie tržieb)
 • spochybnenie skutočného obsahu právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej
  pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane pri daňovej kontrole
 • uveriteľnosť / obhájiteľnosť nákladu (výdavku)
Daňový výdavok
 • vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
 • upozornenie na pripravované legislatívne zmeny od 01.01.2020 v súvislosti s daňovými výdavkami uznanými až po zaplatení
Nehnuteľnosť a jej využívanie na podnikanie
 • sídlo spoločnosti a možnosti zahrnutia nákladov do daňových výdavkov
 • obstaranie nehnuteľnosti na finančný prenájom (lízing) a účtovno-daňové dôsledky a riziká z pohľadu DPH (ako je vnímaný princíp takto obstarávaného majetku na účely DPH)
 • ako postupovať pri postúpení / odobratí / predčasnom odkúpení nehnuteľnosti obstaranej na finančný prenájom (lízing)
 • vyvolané investície a bezodplatné odovzdanie nehnuteľnosti mestu / obci alebo odpredaj za „symbolické“ euro
 • ako správne postupovať pri predaji nehnuteľnosti a dopad na daň z príjmov a DPH
 • prenájom nehnuteľnosti FO (§ 6 ods. 3 ZDP), upozornenie na dôležité skutočnosti
 • nehnuteľnosť v BSM a možnosť delenia príjmov na účely DPH a dane z príjmov
 • ďalšie tipy na zníženie dane z príjmov FO pri prenájme nehnuteľnosti
 • zaradenie / nezaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku u fyzickej osoby a daňové dôsledky
 • preradenie majetku z obchodného majetku FO do osobného vlastníctva a daňové dôsledky
 • predaj prenajímanej nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti a optimalizácia základu dane u FO vrátane poukázania na problematiku transferového oceňovania
Spoločník / konateľ na pracovnej ceste
 • výdavky daňovo uznané súvisiace s pracovnou cestou
 • právo na odpočítanie DPH pri pracovnej ceste
 • vzťahujú sa princípy pracovných ciest aj na spoločníka / konateľa – kto spadá pod tento princíp a v ktorých prípadoch je možné uplatniť si právo na cestovné náhrady, ktoré sú daňovo uznaným výdavkom
 • právo na odpočet DPH pri zahraničnej pracovnej ceste a daňová uznateľnosť výdavku
 • nevyúčtovanie pracovnej cesty spoločníkom/konateľom a možné daňové riziká
Pohľadávky a záväzky v účtovníctve
 • pripravované legislatívne zmeny v súvislosti s odpisom pohľadávok a čo je potrebné spraviť do 31.12.2019,
 • odpísanie pohľadávky / postúpenie pohľadávky
 • príslušenstvo k pohľadávkam
 • co s neuhradenými pohľadávkami a ako ich nezdaniť pri ukončení podnikania FO?
 • záväzky po lehote splatnosti – ako na ne? (zdaňovanie, úhrada, prevzatie dlhu / záväzku, zápočet, novácia, urovnanie vzájomných pohľadávok, odpustenie dlhu / záväzku)
 • pripravované legislatívne zmeny v súvislosti so zdaňovaním záväzkov po lehote splatnosti
Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií
 • využitie rozdielov / výnimiek / oslobodení v zdaňovaní FO
 • spotrebiteľské súťaže,
 • zamestnanecké súťaže,
 • darovanie a na čo si treba dávať pozor po posledných zmenách v zdaňovaní podielov na zisku / dividend,
Vybrané problémy na záver
 • pripravované legislatívne zmeny v súvislosti s daňovými stratami a ich započítavaním
 • daňová strata a ako o ňu „neprísť“
 • započítanie kladného rozdielu daňovej licencie z minulých zdaňovacích období a ako oň neprísť
 • výhody a nevýhody postavenia mikrodaňovníka v právnej úprave od 01.01.2020
 • rozdiely v zdaňovaní (daňové výhody) mikrodaňovníka v porovnaní s ostatnými daňovníkmi
 • základné porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia jednotlivých foriem podnikania

Možno by sa Vám páčilo…

  • Videoškolenia

  Daňovo-odvodové porovnanie foriem podnikania 2019/2020 – TIPY A TRIKY

  cena bez DPH32,50 
  • Praktické pomôcky a vzory

  Štatút zamestnaneckej súťaže

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH7,50 
  • Praktické pomôcky a vzory
  Zľava

  Príspevky na rekreáciu (interná smernica)

  icon
  Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
  cena bez DPH 12,00