Daňové priznanie k DzP PO – podnikateľského subjektu za rok 2022

icon
Videoškolenia

Obľúbené praktické školenie rekapituluje postup pri zostavovaní daňového priznania k DzP PO za rok 2022.
V rámci školenia sa podrobne venujeme jednotlivým položkám upravujúcim ZD, zmenám v zákone o DzP, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní za rok 2022, mankám, pohľadávkam, záväzkom, nepeňažným príjmom, odpisom, zásobám i opravám chýb minulých období.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Bližšie informácie:

 • dĺžka video školenia: 6 hod. 9 min.,
 • obdržíte na stiahnutie podrobné študijné materiály,
 • obdržíte na stiahnutie doplnkový materiál -Výpočet ZD a podklad k DP, Zadanie príkladu a Praktické príklady k DP,
 • sledovanie je možné kedykoľvek potrebujete (z domu / z kancelárie),
 • termín natáčania: 01.12.2022.
Spustiť videoukážku školenia

cena bez DPH60,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

OBSAH VIDEO ŠKOLENIA

1. Lehoty na podanie daňového priznania
Druhy daňových priznaní
 • riadne
 • opravné
 • dodatočné
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze
2. Tlačivo daňového priznania, obsahová náplň, upozornenie na zmeny v tlačive
3. Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2022 a ďalšie dôležité skutočnosti
Položky upravujúce základ dane
 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení.
 4. Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku
 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • daňové odpisy prenajatého majetku
 • odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €
 • metódy odpisovania
 • prerušenie daňových odpisov
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
5. Zásoby
 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • pohonné látky
 • reklamné predmety
 • stratné v maloobchodnej predajni
6. Pohľadávky a príslušenstvo k pohľadávkam
 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty
7. Záväzky
 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • rezervy (účtovné / daňové)
8. Manká a škody
 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní
9. Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov
 • daň z príjmu
 • DPH
 • daň z motorových vozidiel
 • ostatné dane
10. Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
11. Odpočítateľné položky od základu dane
 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy)
 • príjmy oslobodené od dane
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok
12. Opravy chýb minulých účtovných období
13. Odpovede na otázky účastníkov online vysielania

 

Možno by sa Vám páčilo…