Vybrané problémy DPH a pripravované legislatívne zmeny – 2dňové školenie

Registrácia na školenie

Cena školenia:

177 Eur s DPH (147,50 Eur bez DPH) pri prihlásení do 10.09.2019,
204 Eur s DPH (170 Eur bez DPH) pri prihlásení po 10.09.2019,
168 Eur s DPH (140 Eur bez DPH) – pre členov ZÚSK bez obmedzenia dátumu prihlásenia.

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijné materiály a písacie potreby, občerstvenie.

Na školenie sa prihlásite prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formuláru.

Ubytovanie v hoteli Kontakt**** je momentálne plne obsadené. Účasť na školení je možná bez ubytovania v hoteli Kontakt**** ; v prípade záujmu o ubytovanie  je možné sa ubytovať individuálne v okolí napr. v blízkosti sú: hotel Lesná (450 metrov), hotel Horizont (200 metrov).


Obsahová náplň školenia:

I. deň (09:30 – 16:00 h)

 

Obrat na účely DPH

 • Na čo sa najčastejšie zabúda pri sledovaní obratu, čo do obratu na účely DPH patrí a čo nepatrí?
 • Sledovanie obratu po 01.01.2019.
 • Prekročenie obratu a zákonná registrácia pre DPH.
 • Oneskorená registrácia pre DPH, dofakturovanie DPH odberateľom, ktorí sú platitelia DPH a postup pri podaní DP k DPH za obdobie, v ktorom mala byť zdaniteľná osoba platiteľom DPH.

 

Určenie miesta dodania tovarov / služieb

 • Prečo je dôležité správne určenie miesta dodania tovaru / služby.
 • Najčastejšie chyby pri určovaní miesta dodania tovaru / služby.

 

Najčastejšie chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH

 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri tovare.
 • Nesprávne určenie zdaniteľného obdobia pri službách.

 

Nesprávne vystavená faktúra

 • Nesprávne vystavené faktúry dodávateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry odberateľom a čo z toho vyplýva.
 • Nesprávne vystavené faktúry za tovar  / služby z iného členského štátu.
 • „Opravy“ chýb vo faktúrach (ako áno / ako nie).

 

Najčastejšie chyby pri zostavovaní výkazov DPH

 • Najčastejšie chyby pri zostavení DP k DPH v konkrétnych príkladoch (chýbajúce / vynechané údaje a vplyv na podanie opravného / dodatočného daňového priznania k DPH, správne smerovanie transakcií do jednotlivých riadkov DP k DPH, objektívne / subjektívne opravy dokladov…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení KV k DPH v konkrétnych príkladoch (uvádzanie správnych dátumov, obsahová náplň, KV k DPH, opravné doklady…).
 • Najčastejšie chyby pri zostavení SV k DPH v konkrétnych príkladoch (prijatie platby pred dodaním služby do iného členského štátu, odberateľ z iného členského štátu v procese prideľovania IČ DPH, dodanie tovaru do iného členského štátu, trojstranný obchod).
 • Opravy chýb v jednotlivých výkazoch k DPH.

 

Vybrané problémy

 • Paušalizácia výdavkov z pohľadu ZDP a nadväznosť na ZDPH.
 • Správne uplatňovanie kurzov pri prepočte cudzej meny na euro z pohľadu ZDPH.
 • Správne určenie základu dane.
 • Správne určenie režimu DPH.

 

II. deň (09:00 – 15:00 h)

Pripravované zmeny v DPH od 01.01.2020 v kocke

 • Zmena v definícii obratu podľa § 4 ods. 4 ZDPH
 • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
 • Priradenie prepravy v reťazci dodaní „prostrednou“ osobou (dodávateľom)
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru
 • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň
 • Úprava ubytovacích služieb na účely režimu DPH a zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb
 • Úprava podmienok uplatnenia oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43 ZDPH)
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade
 • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku
 • Úprava / doplnenie týkajúce sa úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku
 • Zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu do ZDPH vyplývajúcich z rozsudku ESD
 • Vedenie záznamov a rozšírenie obsahovej náplne záznamov na účely ZDPH
 • Prechodné ustanovenia účinné od 01.01.2020

 

Oprava základu dane

 • Oprava základu dane
 • Oprava odpočítanej dane
 • Objektívne vs. subjektívne dôvody na opravu základu dane

 

Pomerné / čiastočné odpočítanie dane a úprava odpočítanej dane v praktických príkladoch

 • Pomerné odpočítanie DPH
 • Zmena účelu použitia majetku
 • Zmena rozsahu použitia majetku a zmeny pri hnuteľnom majetku (napr. autá) od 01.01.2019
 • Bezodplatné dodanie služby v súvislosti s poskytnutím hnuteľného majetku na iný účel ako podnikanie
 • Odlišnosti legislatívy platnej do 31.12.2018 a po 01.01.2019
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 • Problémy v praxi

 

Poukazy od 01.10.2019

 • Jednoúčelové a viacúčelové poukazy
 • Princípy DPH uplatňované pri poukazoch na predaj služieb a tovaru
 • Poukazy z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov
 • Poukazy a ERP

 

Diskusia

 

 

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje