Zmeny v legislatíve od 01.01.2020 – DzP, DPH, účtovníctvo v praktických príkladoch

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Zmeny v DPH od 01.01.2020

 • Zmena v definícii obratu podľa § 4 ods. 4 ZDPH.
 • Zavedenie režimu call-off stock a s tým spojené povinnosti uvádzania skutočností v daňovom priznaní k DPH a súhrnnom výkaze.
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.
 • Priradenie prepravy v reťazci dodaní „prostrednou“ osobou (dodávateľom).
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 € vrátane a dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok na účely určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru.
 • Úprava vymedzenia sumy, z ktorej sa odvádza DPH pri zrušení registrácie pre daň.
 • Úprava ubytovacích služieb na účely režimu DPH a zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb.
 • Úprava podmienok uplatnenia oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43 ZDPH).
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb súvisiacich s týmto tovarom, ktorý je prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo je v osobitnom sklade.
 • Zavedenie oslobodenie od dane v colnom sklade, v osobitnom sklade a v daňovom sklade.
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku.
 • Úprava / doplnenie týkajúce sa úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku.
 • Zavedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu do ZDPH vyplývajúcich z rozsudku ESD.
 • Vedenie záznamov a rozšírenie obsahovej náplne záznamov na účely ZDPH.
 • Prechodné ustanovenia účinné od 01.01.2020.
 • Praktické príklady týkajúce sa vyššie popísaných zmien.

 

Zmeny v DzP od 01.01.2020

Všeobecné zmeny a zmeny týkajúce sa fyzických osôb (FO) ako aj právnických osôb (PO)

 • Úpravy vo vymedzení základných pojmov (nespolupracujúci štát, mikrodaňovník…).
 • Zavedenie nového pojmu „mikrodaňovník“ a s tým spojené výhody / nevýhody a osobitosti (odpisovanie majetku vrátane majetku poskytnutého na prenájom, zahrnovanie tvorby opravných položiek do základu dane, odpočet daňovej straty) v praktických príkladoch.
 • Rozšírenie pojmu vklad a úpravy v zdaňovaní v súvislosti s povinným príplatkom do rezervného fondu, nedeliteľného fondu družstva a emisného ážia) pri znížení základného imania alebo výplate podielu na zisku.
 • Významná zmena týkajúca sa pravidiel zaokrúhľovania naprieč celým zákonom.
 • Rozšírenie vymedzenia príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR.
 • Zmena týkajúca ukončenia obstarávania dlhodobého finančného majetku a jeho zahrnutia do základu dane.
 • Zavedenie obsahovej náplne oznámenia podávanom FR SR pri vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 ZDP.
 • Zmeny týkajúce sa tvorby rezerv na lesnú pestovnú činnosť.
 • Zmeny týkajúce sa majetku poskytnutého inému daňovníkovi na využívanie formou výpožičky.
 • Zásadné zmeny týkajúce sa peňažných a nepeňažných plnení medzi držiteľom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
 • Rozšírenie okruhu subjektov, ktorým je možné bezodplatne darovať potraviny z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti a daňová uznateľnosť likvidácie takéhoto tovaru.
 • Výmena akcií daňovníka zrušeného bez likvidácie za akcie právneho nástupcu a daňové dôsledky.
 • Zavedenie novej odpisovej skupiny 0, doba odpisovania, výhody / nevýhody a na čo si treba dať pozor.
 • Zmeny týkajúce sa uplatňovania (odpočtu) daňovej straty.
 • Úprava pravidiel odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.
 • Zmeny týkajúce sa zamestnancov a zamestnávateľov (§ 35 – § 40 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zrážkovej dane (§ 43 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zamedzenia dvojitého zdanenia (§ 45 ZDP).
 • Nové pravidlá týkajúce sa registračnej a oznamovacej povinnosti (§ 49a ZDP).
 • Aplikácia prechodných a záverečných ustanovení týkajúcich sa prijatých legislatívnych zmien.

Schválené zmeny týkajúce sa FO.

 • Rozšírenie okruhu nezdaňovaných zamestnaneckých benefitov (vzdelávanie zamestnanca, lekárska preventívna prehliadka, nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom do 500 EUR) a zmena v brutovaní nepeňažných benefitov poskytnutých zamestnancom od zamestnávateľa.
 • Úprava vymedzenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy a ubytovania a zvýšenie limitov, ktoré sa budú považovať za príjem oslobodený od dane z pohľadu zamestnanca.
 • Úprava oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh / obdobný zahraničný regulovaný trh.
 • Zmena v oslobodení od dane pri príjmoch prijatých ako náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnení poskytovaných na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti alebo plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu.
 • Zrušenie nezdaniteľnej časti týkajúcej sa dobrovoľných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia a s tým spojené povinnosti.
 • Úprava týkajúca sa nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť.
 • Úprava základu daňovníka s príjmami podľa § 6 ZDP pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti alebo družstva.
 • Zmena okruhu príjmov, z ktorých platí FO preddavky na daň, zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej je FO povinná platiť preddavky na daň z príjmov a zjednodušenie výpočtu preddavkov na daň z príjmov.

Schválené zmeny týkajúce sa PO (prípadne FO účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva)

 • Zavedenie nových pravidiel pri oslobodení príjmov od dane z príjmov v súvislosti s výplatou plnení medzi daňovníkmi s EÚ a nová úprava týkajúca sa zrážkovej dane.
 • Úprava týkajúca sa oslobodenia od dane z príjmov pri predaji akcií PO.
 • Zmeny týkajúce sa okruhu výdavkov (nákladov) uznaných až po zaplatení (§ 17 ods. 19 ZDP; napr. zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania a paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky u dlžníka, provízie za sprostredkovanie, náklady na získanie noriem a certifikátov, marketingové a iné štúdie a prieskum trhu…).
 • Úprava zahrňovania pohľadávok do daňových výdavkov pri ich postúpení alebo odpísaní a zmena v posudzovaní nepremlčanosti pohľadávky nie ku dňu tvorby opravnej položky, alebo ku dňu odpisu alebo postúpenia pohľadávky, ale k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom dochádza k tvorbe opravnej položky, postúpeniu pohľadávky alebo odpisu pohľadávky (§ 17 ods. 28, § 17a ods. 7, § 17b ods. 6 a § 17e ods. 14 ZDP).
 • Zmeny týkajúce sa zdaňovania záväzkov po lehote splatnosti (§ 17 ods. 32 ZDP).
 • Úprava zahrnovania precenenia cenných papierov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu účtovaného ako náklad alebo výnos prostredníctvom účtov 564 resp. 664, alebo 566 resp. 666 postupov účtovania do základu dane.
 • Obsiahla úprava týkajúca sa hybridných nesúladov zavedené do doplneného § 17i ZDP.
 • Úprava tvorby opravných položiek k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní vrátane pohľadávky z istiny z nesplateného úveru u vybraných daňovníkov a ich zahrňovania do základu dane.
 • Zmena výšky poslednej známej daňovej povinnosti, z ktorej je PO povinná platiť preddavky na daň z príjmov a zmena vo výpočte výšky preddavkov na daň.

Aplikácia vybraných zmien na praktických príkladoch

 

 

  Prihláška na školenie

  Som členom Združenie účtovníkov Slovenska

  Nie som podnikateľ, objednávku chcem uskutočniť ako FO - nepodnikateľ

  Fakturačné údaje

  Oboznámil som sa s podmienkami spracovania osobných údajov a záväzne si objednávam školenie v celkovej sume .

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.