Zmeny v legislatíve od 01.01.2024 – DPH, DzP, účtovníctvo

Registrácia na školenie

Novinka

Videoškolenia z pohodlia domova

Chceli by ste absolvovať naše školenia s odborníkmi, no nevyhovuje Vám miesto alebo termín? Vyskúšajte našu novinku a absolvujte videoškolenie z pohodlia domova.

Videoškolenia

Možnosti účasti:

1. ONLINE formou:

Online forma školenia zahŕňa:

 • online školenie,
 • študijné materiály,
 • možnosť doplňujúcej otázky na lektora priamo počas online školenia,
 • video záznam zo školenia, aby ste sa k téme vedeli vrátiť i neskôr.

Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.


2. prezenčnou formou:

Prezenčná forma školenia zahŕňa:

 • osobná účasť na školení v Bratislave,
 • tlačené študijné materiály + video záznam zo školenia,
 • teplý dvojchodový obed,
 • občerstvenie (káva, čaj, voda, zákusok, chlebíček),
 • bezplatné parkovanie pred školiacou miestnosťou a v blízkom okolí.

Organizačné pokyny:

 • Miesto konania: školiaca miestnosť – Budatínska 26 v Petržalke, Bratislava.
 • Príchod účastníkov od 08:30 – 08:55 hod. Začiatok prednášky o 09:00 hod.
 • Parkovanie – pri školiacej miestnosti je možnosť parkovania na vyhradených parkovacích miestach, ktoré sú pre účastníkov školenia bezplatné. Prípadne možnosť parkovania v blízkom okolí školiacej miestnosti.
 • MHD – na školenie sa viete pohodlne dostať autobusmi č. 99, 98, 93. Vystúpite na zástavke ZŠ Budatínska a školiaca miestnosť sa nachádza cca 200 m od zástavky.
 • Počet osôb na školení je limitovaný na 20 účastníkov.

OBSAH školenia:

1)  Základné veličiny na rok 2024 a ich porovnanie s veličinami platnými v roku 2023 vrátane aplikácie § 33 ods. 8 ZDP (navýšenie základu dane o základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa) na konkrétnych príkladoch

2)  Rekapitulácia zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré nadobudli účinnosť počas roka 2023

 • rozšírenie daňových výdavkov o daň z osobitnej stavby
 • rozšírenie daňových výdavkov (nákladov) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na o výdavky na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
 • úprava rozsahu príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v súvislosti s výnosmi z dlhopisov a pokladničných poukážok a na to nadväzujúcej dane vyberanej zrážkou
 • zmena týkajúca sa možnosti považovať daň vyberanú zrážkou za preddavok na daň u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou z výnosov z dlhopisov a postup vyplývajúci z prechodných ustanovení týkajúci sa daňového priznania podávaného za zdaňovacie obdobie roku 2023
 • pravidlá vyplývajúce z prechodných ustanovení týkajúcich sa daňovníka, ktorému bolo do 31.12.2022 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa osobitného predpisu, a ktorý si môže uplatňovať úľavu na dani podľa rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci aj po 31. decembri 2022
 • zmena týkajúca sa súbehu daňového bonusu na vyživované dieťa a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • zrušenie CFC pravidiel pri zdaňovaní príjmov FO (osobitný základ dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby) a postup vyplývajúci z prechodných ustanovení

3)  Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2024, od 01.03.2024 a od 01.04.2024

 • nové pravidlá daňového bonusu na zaplatené úroky a pravidlá pomoci so splácaním úverov na bývanie
 • opätovné zavedenie minimálnej dane (daňovej licencie)
 • zvýšenie limitu zdaniteľných príjmov (výnosov) pre uplatnenie nižšej sadzby dane z príjmov 15 %
 • úprava limitu zdaniteľných príjmov (výnosov) v súvislosti s mikrodaňovníkom
 • zvýšenie sadzby dane pri výplate podielov na zisku
 • zmeny týkajúce sa zdaňovania príjmov športovcov a športových odborníkov
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov pri nepeňažnom plnení nadobudnutom zamestnancom formou zamestnaneckých akcií / obchodného podielu
 • rozšírenie povinnosti o vedenie evidencie o finančnom majetku u daňovníka uplatňujúceho preukázateľné daňové výdavky
 • zavedenie oslobodenia od dane z príjmov pri nepeňažnom plnení nadobudnutom daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP formou akcie / obchodného podielu v súvislosti s jeho výkonom činnosti, z ktorej dosahuje príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal,
 • uplatňovanie výdavkov pri prevode (predaji) akcií / obchodných podielov nadobudnutých formou nepeňažného plnenia u zamestnancov a daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP
 • postup zamestnávateľa pri zrazení preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak pri príjmoch oslobodených od dane neboli splnené podmienky na oslobodenie od dane
 • zavedenie nových pravidiel o obmedzení úrokových nákladov, väzba na pravidlá nízkej kapitalizácie a pravidlá vyplývajúce z prechodných ustanovení zákona
 • úprava oslobodenia od dane pri príjmoch FO z prevodu cenných papierov
 • úprava oslobodenia od dane z príjmu (výnosu) z reklám na tzv. „charitatívne účely“
 • zmeny v ZDP v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • úprava § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu ZDP (budovy a iné stavby, ktoré sú odpisovaným hmotným majetkom) a postupy vyplývajúce z prechodných ustanovení

4)   Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty účinné od 01.01.2024 a od 01.03.2024

 • zavedenie nových pravidiel pre poskytovateľov platobných služieb
 • vymedzenie novej rozhodujúcej skutočnosti, ktorou je prechod hmotného / nehmotného majetku platiteľa, ktorý sa rozdelil odštiepením / cezhraničným odštiepením, ako dôvodu na vznik platiteľa dane a s tým spojené povinnosti
 • rozšírenie § 5 zákona o DPH o nové prípady, v ktorých sa zahraničná osoba stáva platiteľom dane a s tým spojené povinnosti zahraničnej osoby
 • úprava § 10 a § 54b zákona o DPH v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • úprava sadzby dane na reštauračné služby spojené s podávaním alkoholických nápojov

5)  Zmeny v zákone o správe daní účinné od 01.01.2024

 • zmena v ukladaní pokút, ktorých výšku je možné určiť v rámci ustanoveného rozpätia
 • zmena vo vyrubovaní úrokov z omeškania
 • vydanie vyrubovacieho rozkazu po doručení záverečnej správy zo spoločnej kontroly podľa osobitného predpisu

6) Stručná informácia o zákone o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnom od 01.03.2024

7) Zmeny v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania pre podnikateľov od 01.01.2024 a od 01.03.2024

 • úprava pojmov v zákone o účtovníctve v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • vymedzenie momentu, do ktorého je povinná viesť účtovníctvo účtovná jednotka zanikajúca premenou alebo rozdeľovaná odštiepením
 • vymedzenie povinnosti otvoriť účtovné knihy nástupníckou účtovnou jednotkou
 • vymedzenie povinnosti uzavretia účtovných kníh pri cezhraničnej zmene právnej formy pri zmene sídla do iného cieľového štátu
 • postup nástupníckej účtovnej jednotky pri premene a cezhraničnej premene, ak nástupnícka účtovná jednotka nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou
 • prípady, v ktorých je účtovná jednotka povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku, ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti zmeny právnej formy
 • oceňovanie reálnou hodnotou v prípade premeny zanikajúcej účtovnej jednotky alebo odštiepenia rozdeľovanej účtovnej jednotky
 • prechodné ustanovenia v súvislosti s účtovaním zániku bez likvidácie zlúčením, splynutím alebo rozdelením, ak bol schválený návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí a návrh projektu rozdelenia pred 01.03.2024

8) Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 01.03.2024

 • zmeny v Obchodnom zákonníku v súvislosti so zavedením zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • právna úprava priemernej ceny akcie pri odkúpení akcie na žiadosť akcionára, ak spoločnosť neudelila akcionárovi súhlas na prevod akcií
 • zavedenie finančnej asistencie, v súvislosti s cieľom nadobúdať akcie spoločnosti treťou osobou

9) Diskusia – odpovede na otázky účastníkov

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje