Transferové oceňovanie – ako nastaviť transakcie so závislými osobami na minimalizovanie súvisiacich daňových rizík

Registrácia na školenie

Prínos školenia:

Získajte informácie o tom, ako správne aplikovať metódy transferového oceňovania a ako pripraviť dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Odporučíme Vám, ako nastaviť transakcie so závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká. Naučíme Vás, ako pripraviť dokumentačný balík k transferovým cenám a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu. Načrtneme Vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferových cien.

Cieľ školenia:

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferových cien, ktoré Vám pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie medzi závislými osobami a zároveň priebežne dokumentovať tieto transakcie pre prípad daňovej kontroly. Teoretické východiská budú doplnené o praktické príklady buď formou prípadovej štúdie alebo skutočného prípadu z praxe (judikát alebo správa z daňovej kontroly).

Komu je školenie určené:

Konateľom, finančným riaditeľom, ekonómom, pracovníkom ekonomického oddelenia, daňovým špecialistom. Seminár je taktiež vhodný pre zástupcov firiem, ktorí sú súčasťou nadnárodných skupín, sú či majú dcérsku spoločnosť alebo organizačnú zložku.

Obsah školenia:

Legislatívny rámec transferových cien

 • Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy
 • EU Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU (2006/C 176/01)
 • Zákon o dani z príjmov, usmernenie Ministerstva financií SR
 • Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (tzv. Dohovor o arbitráži)
 • Definícia závislých osôb a riadenej transakcie

Využitie transfer pricingových metód pri kalkulácii cien

 • Transfer pricingové metódy
 • Praktická aplikácia transfer pricingových metód pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo
 • Vzťah rizika a cenovej kalkulácie
 • Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD
 • Prípadová štúdia

Daňová kontrola transferovej ceny a dokumentácia o transferovom oceňovaní

 • Typický priebeh daňovej kontroly
 • Dokumentácia pre nadnárodné skupiny spoločností pôsobiacich v rámci EÚ
 • Náležitosti dokumentácie o transferovom oceňovaní pre účely daňového úradu
 • Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substance test, benefit test, arm’s length test)
 • Prípadová štúdia

Vybraná judikatúra a nálezy z daňových kontrol

 • Judikatúra súdov a Najvyššieho súdu v oblasti transferových cien
 • Vybrané nálezy slovenského daňového úradu v oblasti transferových cien

Diskusia

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje