Mzdy a personalistika v praxi, 3-dňová konferencia v hoteli GRAND**** v Starom Smokovci

Registrácia na školenie

Účastnícky poplatok

Účasť na 3 dňoch konferencie:

 • 282 € s DPH (235 € bez DPH)
 • 264 € s DPH (220 € bez DPH) – pre členov Združenia účtovníkov Slovenska (bez obmedzenia času, do vypredania vstupeniek).

Na konferenciu sa treba prihlásiť vopred prostredníctvom registračného formuláru (viď nižšie).

V cene je zahrnuté: účasť na odbornom programe (3 dni), obedy, občerstvenie, študijné materiály a písacie potreby.

Ubytovanie si účastník rezervuje individuálne (v ľubovoľnom zariadení), príp. do hotela dochádza.

 


PROGRAM KONFERENCIE (3 dni)

Mgr. Andrea Domény + Júlia Pšenková:

 • Úvod a základné pojmy v pracovnom práve
 • Vznik pracovno-právneho vzťahu (druhy pracovno-právnych vzťahov, predzmluvné vzťahy a inzerovanie pracovných miest, zamestnávanie cudzích štátnych príslušníkov).
 • Pracovný pomer (pracovná zmluva, druhy pracovného pomeru, skúšobná doba, vysielanie zamestnancov, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa v rámci pracovného pomeru (monitorovanie zamestnancov, ochrana osobných údajov (GDPR)), preradenie zamestnanca na inú prácu, strata zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, porušenia pracovnej disciplíny vo svetle aktuálnej rozhodovacej praxe súdov, pracovná cesta, zákaz výkonu konkurenčnej činnosti zamestnancom, konkurenčná doložka, skončenie pracovného pomeru a povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi pri a po skončení pracovného pomeru, neplatnosť skončenia pracovného pomeru – na čo si dať pozor)
 • Pracovný čas zamestnanca (spôsoby rozvrhnutia pracovného času, plán pracovných zmien, prestávky v práci, evidencia dochádzky, konto pracovného času, práca nadčas, práca cez víkendy a sviatky, nočná práca, pracovná pohotovosť a príslušné príplatky (zmena od 01.05.2019), dovolenka)
 • Mzda (druhy mzdy, náhrada mzdy, priemerný zárobok, stupne náročnosti práce a minimálne mzdové nároky, výplata a splatnosť mzdy, zrážky zo mzdy)
 • Prekážky v práci (prekážky v práci na strane zamestnanca a na strane zamestnávateľa)
 • Sociálna politika zamestnávateľov (zabezpečenie pracovných podmienok, stravovanie zamestnancov, rekreácia zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, materská a rodičovská dovolenka, zabezpečenie lekárskych prehliadok, zamestnávanie mladistvých zamestnancov)
 • Náhrada škody v pracovno-právnych vzťahoch (všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, rozsah a spôsob náhrady škody, forma dohody o náhrade škody, spory o náhradu škody voči zamestnancovi, dohody o hmotnej zodpovednosti, zodpovednosť zamestnanca za zverené predmety, zodpovednosť zamestnávateľa za škody a pri pracovnom úraze a chorobe z povolania, bezdôvodné obohatenie v pracovnoprávnych vzťahoch)
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (forma, vznik, povinnosti, odmena za vykonanú prácu, osobitosti dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov)

 

RNDr. Jana Motyčková:

 • Riadenie pracovného času (pracovný čas; rovnomerné rozvrhnutie; nerovnomerné rozvrhnutie; pružný pracovný čas; konto pracovného času; nepretržitý denný odpočinok; nepretržitý odpočinok v týždni; prestávky v práci; kedy možno dohodnúť a kedy možno nariadiť prácu nadčas; nadčas za náhradné voľno; práca vo sviatok; náhradné voľno za prácu vo sviatok; podmienky práce nadčas v dňoch pracovného pokoja; mzda za nadčas, príplatky).
 • Dovolenka (výpočet nároku na dovolenku; krátenie dovolenky; dodatková dovolenka; dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase; určenie čerpania dovolenky, podmienky; preplatenie nevyčerpanej dovolenky; prečerpanie dovolenky – vysporiadanie v mzde).
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (druhy dohôd, charakteristika; povinné náležitosti dohody, ukončovanie dohôd; povinná evidencia; odmena na dohodu, posúdenie minimálnej mzdy, povinné príplatky; poistné z dohôd, pravidelný, nepravidelný príjem; prihlasovanie do SP, ZP; dohody dôchodcov a DoBPŠ – uplatnenie výnimky, oznamovacie povinnosti voči SP; vykazovanie dohôd s pravidelným a dohôd s nepravidelným príjmom)
 • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka (materská a rodičovská dovolenka podľa Zákonníka práce; podmienky nároku na materské matky, otca; oznamovacie povinnosti voči SP a ZP – materské matky, otca, rodičovská dovolenka, matka na MD bez materského (dávky); práca popri MD a RD – platenie poistného a vykazovanie; čerpanie dovolenky pred nástupom MD, po ukončení RD.)

 

Júlia Pšenková:

 • Zákonník práce z pohľadu miezd (minimálna mzda a minimálne mzdové nároky; nadčas – čerpanie náhradného voľna, preplatenie; nočná práca  – nárok , sadzba , výpočet; práca vo sviatok – čerpanie náhradného voľna, preplatenie; práca v sobotu, nedeľu – nárok, sadzba, výpočet; rizikové pracovisko – nárok, sadzba, výpočet; kumulatív príplatkov – nárok, výpočet; odstupné – nárok, výpočet; odchodné – nárok, výpočet; pracovná pohotovosť – typy pohotovosti, preplatenie; 13. 14. plat – podmienky vyplatenia , daň, odvody; rekreačné poukazy – preplatenie; príklady a problémy aplikačnej praxe)
 • Daň zo mzdy (príjmy podliehajúce dani; príjmy oslobodené od dane; nezdaniteľná časť daňovníka – nárok, uplatnenie; daňový bonus na deti – nárok, uplatnenie; výpočet dane – postup, sadzba, pásma; brutácia nepeňažného príjmu; ročné zúčtovanie dane – nárok, výpočet, odpočty na daň, preplatky a nedoplatky; mesačné a ročné povinnosti)
 • Sociálny fond (tvorba – percentá, vymeriavací základ; základné pravidlá čerpania , smernica; účel čerpania – jednotlivé typy; príklady čerpania; daň a odvody z čerpania SF)

 

Súčasťou každej prednášky je aj diskusia a odpovede na Vaše otázky!

Zmena programu vyhradená.

 

Časový harmonogram:

1.deň 13.05.2019

registrácia účastníkov: 09:00 – 09:30 hod.

prednáška: 09:30 – 15:30 hod.

 

2. deň 14.05.2019 a 3. deň 15.05.2019

prednáška: 09:00 – 14:30 hod.

 

 

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje