Legislatívne zmeny od 01.01.2021 – 3dňová konferencia v hoteli PERMON****

Registrácia na školenie

Pozrite si videoukážku z predchádzajúceho ročníka konferencie, ktorú sme organizovali v hoteli PERMON****:


Program konferencie:

I. deň: pondelok 07.12.2020 (prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca)

Zmeny v Zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2021 a od 01.01.2022:

 • Spresnenie jedného z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike.
 • Úprava definície fyzickej osoby ako daňového rezidenta Slovenskej republiky a úprava postupu pri konflikte dvojitej rezidencie.
 • Spresnenie definície príjmov (výnosov) mikrodaňovníka a daňovníka (FO / PO), ktorý môže uplatňovať sadzbu dane 15 %.
 • Daňová uznateľnosť odpisu pohľadávky u mikrodaňovníkov.
 • Zoznamy spolupracujúcich / nespolupracujúcich štátov a ich zverejňovanie.
 • Legislatívna úprava týkajúca sa reverzného hybridného subjektu pri hybridných nesúladoch (článok 9a smernice ATAD 2).
 • Zavedenie CFC pravidiel (pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti uplatňované na fyzické osoby).
 • Zavedenie oslobodenia od zdanenia plnení poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a s tým súvisiace povinnosti daňovníka.
 • Zavedenie tzv. protiúnikových opatrení pri príjmoch umelcov, športovcov, artistov alebo spoluúčinkujúcich osôb vyplácané prostredníctvom sprostredkovateľa.
 • Zavedenie zdrojovosti pri príjmoch z predaja virtuálnej kryptomeny.
 • Daňová uznateľnosť úrokov z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií a obchodných podielov u ktorých je možné uplatniť oslobodenie podľa § 13c ZDP.
 • Zmeny v uplatňovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky za zdaňovanie obdobie roku 2020.
 • Upozorňovanie na zmeny v daňovom odpisovaní majetku a ich zaokrúhľovaní pri uplatňovaní daňových odpisov hmotného majetku za zdaňovacie obdobie roku 2020.
 • Úprava lehôt na uplatňovanie nárokov na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane, vyplývajúce z vyhlásenia zamestnanca po ukončení pracovno-právneho vzťahu.
 • Zmena týkajúca sa žiadosti zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti a spresnenie postup výpočtu dane prostredníctvom ročného zúčtovania.
 • Použitie správcom dane naviac zaplatených preddavkov na daň zo závislej činnosti alebo preplatkov vyplývajúcich z ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti.
 • Platenie preddavkov na daň počas roku 2020 a ich vysporiadanie po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 a po podaní daňového priznania za rok 2020.
 • Zrušenie povinnosti doplatiť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania rozdiel v zaplatených preddavkov na daň z príjmov PO.
 • Povinnosť oznámenie výšky a splatnosti preddavkov na daň z príjmov daňovníkovi zo strany FR SR.
 • Úprava v zdaňovaní podielov na výsledku podnikania vyplácaných tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielov na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podielov spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti, ak ide o FO.
 • Možnosť považovať zrážkovú daň zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne, za preddavok na daň.
 • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov Slovenskej republiky z činností osobne vykonávaných na území Slovenskej republiky a platenie dane týmito daňovníkmi.
 • Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarne zo zmluvných vzťahov (obchodných kontraktov), „spätný“ vznik stálej prevádzkarne a s tým súvisiace povinnosti zahraničného zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov s miestom výkonu práce v Slovenskej republike.
 • Posunutie účinnosti registrácie daňovníkov z úradnej moci.
 • Zmeny týkajúce sa asignácie dane v prípade, ak PO chce „darovať“ 2 % zo zaplatenej dane.
 • Rozšírenie obsahovej náplne osvedčovania splnenia podmienok prijímateľov dane notárskou komorou.
 • Kontrolované zahraničné spoločnosti (§ 51h, § 51i).
 • Prechodné ustanovenia a z toho vyplývajúce aplikácie jednotlivých zmien ZDP (§ 52zzi, § 52zzj).
 • Mikrodaňovník v legislatíve platnej od 01.01.2021.

 

II. deň: utorok 08.12.2020 (prednášajúci: Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy a odvody & Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca)

Najčastejšie chyby pri vyúčtovaní pracovných ciest

 • Pracovná cesta versus pracovný čas a nadčas.
 • Plnenia pri tuzemskej pracovnej ceste / Plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste.
 • Kombinácia tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty v jeden deň.
 • Kombinácia výkonu práce na pracovisku a vyúčtovanie služobnej cesty.
 • Kedy je možné zamestnancovi poskytnúť miesto cestovnej náhrady stravný lístok.
 • Paušalizácia cestovných náhrad.
 • Súbeh pracovného pomeru a výkonu funkcie (napr. konateľa) a správne určenie nástupu na pracovnú cestu (miesto výkonu práce vs. miesto bydliska konateľa).
 • Miesto výkonu práce (nesprávne vymedzenie vs. častá zmena pracoviska vyplývajúca z osobitnej povahy povolania).
 • Správne používanie kurzov na prepočet zahraničnej meny.
 • Preddavky na pracovné cesty (kedy áno / nie, preddavok poskytnutý vo forme služobnej platobnej karty).
 • DPH vs. vyúčtovanie pracovnej cesty.
 • Zaokrúhľovanie.
 • Cena pohonnej látky a kedy je možné použiť priemernú cenu vyhlásenú ŠÚ SR.
 • Zmluva o použití súkromného vozidla na služobné účely.
 • Použitie súkromného vozidla na pracovnú cestu, ak nie je havarijne poistené.
 • Cestovný príkaz a vyúčtovanie pracovnej cesty (náležitosti / povinnosti).
 • Vzdanie sa práva na cestovnú náhradu zamestnancom a s tým súvisiace riziká, nepredloženie vyúčtovania pracovnej cesty a zohľadnenie tejto skutočnosti v účtovníctve.

Vybrané zmeny týkajúce sa daní, SP / ZP a ročné zúčtovanie dane z príjmov

 • Základné veličiny platné pre rok 2021 (NČZD, minimálna mzda, odvody do SP / ZP…).
 • Vybrané zmeny v ZDP týkajúce sa FO, zamestnancov a zamestnávateľov od 01.01.2021.
 • Zmeny týkajúce sa SP / ZP a zmeny v Zákonníku práce od 01.01.2021.
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2020.

 

III. deň: streda 09.12.2020 (prednášajúci: daňoví poradcovia Ing. Soňa Ugróczy & Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.)

Zmeny v Zákone o účtovníctve:

 • Zmena podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom v praktickom príklade.
 • Zavedenie pravidiel účtovania opravy odpočtu dane z pridanej hodnoty pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby.
 • Spresnenie účtovania prirodzených úbytkov
 • Ďalšie spresnenia postupov účtovania vyvolané potrebami praxe.

Zmeny v DPH od 01.01.2021:

 • Rozšírenie prípadov, kedy zdaniteľná osoba usadená v tuzemsku nadobudne postavenie platiteľa dane zo zákona.
 • Zmeny týkajúce sa registrácie zahraničných osôb v tuzemsku.
 • Zavedenie možnosti opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane uskutočňujúci tieto dodania nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou a s tým súvisiace zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú daň na strane dlžníka.
 • Zmena obsahovej náplne kontrolného výkazu od 01.01.2021.
 • Zmeny týkajúce sa zásielkového predaja tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie).
 • Možnosť platiteľa dane preukázať odoslanie alebo prepravu ním dodávaného tovaru do miesta určenia na území tretích štátov inými dôkazmi.
 • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok s hodnotou nepresahujúcou sumu 22 €.
 • Zmeny týkajúce sa zahraničných osôb pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH v daňovom priznaní.
 • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené povinnosti.
 • Úprava týkajúca sa určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb v prípade, ak sú dodané inej ako zdaniteľnej osobe.
 • Rozšírenie možností použitia osobitných úprav jedného kontaktného miesta (§ 68a až § 68c ZDPH a novo doplnený § 68cb ZDPH) pri cezhraničných službách dodaných nezdaniteľným osobám a taktiež pri cezhraničných dodaniach tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

Ďalšie zmeny:

 • Predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly.
 • Zrušenie povinnosti zverejniť vyobrazenie pokladničného dokladu vyhotoveného e-kasou.
 • Zavedenie primeranej legisvakancie a nadobúdanie účinnosti zákonov upravujúcich dane alebo odvody.
 • Virtuálne kryptomeny (z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a podnikania).
 • Zvyšovanie základného imania z nerozdeleného zisku spoločnosti.
 • Posunutie termínov na zápis zmien v OR SR.

V prípade ďalších prijatých legislatívnych zmien alebo ďalších návrhov zmien v platných právnych predpisoch, budeme obsah školenia aktualizovať.Účastnícky poplatok:

A) Cena 3-dňovej konferencie:

 • 324 € s DPH (270 € bez DPH) – zvýhodnená cena na prihlášky do 30.09.2020
 • 306 € s DPH (255 € bez DPH) – zvýhodnená cena pre členov ZÚSK – Združenia účtovníkov Slovenska
 • 339 € s DPH (282,50 € bez DPH) – cena po 30.09.2020

Cena zahŕňa: účasť na 3-dňovej konferencii, 3x obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov, rozsiahle študijné materiály, písacie potreby, občerstvenie.

Konferencie sa možno zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním. V cene konferencie nie je zahrnuté ubytovanie v hoteli PERMON. Účastník konferencie (príp. rodinný príslušník, ktorý bude s Vami v izbe ubytovaný) majú na ubytovanie v Grand hotel Permon**** dohodnutú zvýhodnenú cenu ubytovania.

Cena ubytovania a stravovania (raňajky a večere formou švédskych stolov) v hoteli PERMON**** počas konferencie:

Počet nocí 2-lôžková / 3- lôžková / 4-lôžková izba Chcem byť ubytovaný sám na izbe
Ubytovanie 2 noci (07.12.-09.12.2020) 158,20 € s DPH/ osoba 198,20 € s DPH/ osoba
Ubytovanie 3 noci (od nedele 06.12.-09.12.2020) 226,40 € s DPH/ osoba 286,40 s DPH/ osoba

Ubytovanie + stravovanie (raňajky, večere)  si účastník konferencie rezervuje individuálne e-mailom na firmy@hotelpermon.sk .


B) V prípade záujmu o účasť len na vybranom dni konferencie, účastnícky poplatok na konferenciu je nasledovný:

 • 1. deň konferencie (pondelok) 07.12.2019: 115 € s DPH
 • 2. deň konferencie (utorok) 08.12.2019: 109 € s DPH
 • 3. deň konferencie (streda) 09.12.2019: 115 € s DPH

Cena zahŕňa: účasť na vybranom dni konferencie, 1x obed v hotelovej reštaurácií formou švédskych stolov, študijné materiály k preberanej téme, písacie potreby, občerstvenie.


Ďalšie informácie:

1) Časový harmonogram prednášok:

 • 07.12.2020: 09:30 – 16:00 hod. (ubytovaných hostí čaká od 19:00 hod. účtovnícky večerný program s hudbou a večerou).
 • 08.12.2020: 09:00 – 15:30 hod.
 • 09.12.2020: 09:00 – 15:30 hod.

2) Čo je zahrnuté v cene ubytovania:

 • ubytovanie v hoteli PERMON**** (podľa zvoleného počtu nocí);
 • miestny poplatok;
 • raňajky a večere formou švédskych stolov;
 • nápoje počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k večeri (káva, džúsy, 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo);
 • parkovanie;
 • neobmedzený vstup do wellness komplexu;
  • AQUA paradise: veľký bazén (25×12 m) s plaveckou dráhou, vodnými chrličmi, masážnymi tryskami, perličkou, vírivka pre 12 osôb s výhľadom na majestátny štít Kriváňa, dojazdový bazén pre 63 m dlhý obrázkový tobogán a širokú šmýkačku (dlhú 10 m), infrasauna
  • SPA paradise: Bylinková inhalácia, Ľadové osvieženie, Cesta Dr. Kneippa, Rímsky parný kúpeľ, Tatranská sprcha, Eukalyptová inhalácia, Vitálny dážď, Fínska sauna, Kúpeľ odvahy, Ľadová sprcha, Medvedí brloh, Ľadopád, Soľná jaskyňa, Mätová inhalácia, Pstruhový kúpeľ, Pastierska izba, Šomravá voda, Prameň pod Kriváňom, Tepidárium, Svištia lúka, Duša vody, Infrasauna Pravek, Masážne ležadlá, Divoká rieka, Parná sprcha, Masážna fontána, Perličkový kúpeľ, Líščia nora, Perličkové kúpele, Oddychová zóna, Vydrí brloh, Terasa na jazere, Masážne ležadlá, Orlí výhľad.
 • pri ubytovaní na minimálne 2 noci: 1 klasická masáž (25 min.) v zľavnenej cene 10 € zameraná na odstránenie stresu, napätia a regeneráciu krčného a chrbtového svalstva;
 • doplnkové služby (fitness centrum, biliard, stolný tenis);

3) Rezervácia:

 • na konferenciu sa prosím, prihlásite vyplnením prihlášky (viď nižšie)
 • ak sa chcete počas konferencie ubytovať v hoteli, izbu si treba zarezervovať vopred e-mailom na firmy@hotelpermon.sk, kde uveďte:
  • počet nocí (2 noci: 07.12. – 09.12.) alebo príchod od nedele, t.j. deň pred konferenciou (3 noci: 06.12.-09.12.2020);
  • počet osôb na izbe + mená ubytovaných hostí;
  • informáciu, že ste účastníkom konferencie PROFUTURION Legislatívne zmeny (v prípade, ak s Vami na pobyt nastupuje sprievodná osoba, ktorá sa nezúčastňuje na konferencii (manžel, partner, deti…) stravovanie má sprievodná osoba zabezpečené ako polpenziu. Ak si prosíte, doobjednať pre sprievodnú osobu i 3x obedy v cene 30 €, uveďte túto informáciu hotelu pri rezervácií izby. Účastník konferencie má počas dňa obed zabezpečený na konferencii.);
  • fakturačné údaje.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje