3-dňová konferencia: Zmeny v legislatíve od 01.01.2022 a vybrané problémy – s lektormi Tužinský & Ozimý & Pšenková

Registrácia na školenie

PROGRAM PREDNÁŠOK:

I. deň: pondelok 06.12.2021 od 09:00 – 15:30 hod.(prednášajúci: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca)

Prehľad najdôležitejších veličín platných na rok 2022

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2022

 • Zníženie poplatkov za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pre daňovníkov, ktorí sú považovaný za vysoko spoľahlivých
 • Uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníkov
 • Zdaňovanie podielových listov
 • Oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov
 • Ďalšie navrhované a schválené zmeny v zákone o dani z príjmov 

Zmeny v zákone o správe daní od 01.01.2022

 • Zavedenie povinnosti predvolanej osoby predložiť s ospravedlnením dôkazy preukazujúce tieto dôvody alebo okolnosti
 • Povinnosť správcu dane sprístupniť spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti o nazretie do spisu
 • Zavedenie možnosti vypočutia svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie
 • Zverejňovanie (nových) aktualizovaných zoznamov na webovom sídle FR SR
 • Zníženie poplatkov za záväzné stanoviská vydávané FR SR
 • Úprava indexu daňovej spoľahlivosti
 • Rozhodnutie o vylúčení

Zmeny v účtovníctve a postupoch účtovania od 01.01.2021

 • Zmena obsahovej náplne účtovného dokladu
 • Zmeny týkajúce sa výročných správ
 • Register účtovných závierok, jeho obsah a osoby povinné uložiť dokumenty do registra účtovných závierok
 • Zavedenie povinnosti dodržania podmienky zákazu vrátenia vlastných zdrojov a definície spoločnosti v kríze
 • Digitalizácia účtovníctva a s tým súvisiace vymedzenie účtovného záznamu, preukázateľnosti účtovného záznamu, transformácie účtovného záznamu
 • Uchovávanie účtovných záznamov a oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu
 • Úprava deliktov a s nimi súvisiacich sankcií (pokút)

Stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 (z pohľadu zákonníka práce, sociálneho fondu a zákona o dani z príjmov)

 • Vlastné stravovacie zariadenie
 • Stravovacie poukážky
 • Finančný príspevok

Ďalšie zmeny

 • Zavedenie pojmu rodinný podnik, legislatívna úprava, podmienky a výhody s rodinnými podnikmi spojené
 • Znižovanie administratívnej záťaže
 • Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny týkajúce sa podnikateľov a účtovníkov

 

II. deň: utorok 07.12.2021 od 09:00 – 15:30 hod. (prednášajúci Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca)

Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01.2022 a od 01.07.2022

 • Zmeny týkajúce sa registrácie skupiny pre DPH
 • Zrušenie povinnosti správcu dane vydávať osvedčenie o registrácii pre daň vo forme „kartičiek“
 • Zavedenie osobitnej oznamovacej povinnosti týkajúcej sa oznamovania účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb alebo u zahraničných poskytovateľov platobných služieb, ktoré budú používané na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa ZDPH
 • Rozšírenie ručenia za DPH z predchádzajúceho stupňa
 • Zavedenie osobitného spôsobu úhrady dane
 • Úprava definície základu dane, do ktorého sa nebude zahŕňa záloh na jednorazový obal na nápoje
 • Úpravy a doplnenia týkajúce sa § 53b ZDPH (opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke)

Vybrané problémy a časté chyby v oblasti DPH

Ďalší program tohto dňa lektor pripravuje.

 

III. deň: streda 08.12.2021 od 09:00 – 14:30 hod. (prednášajúci –  Júlia Pšenková – odborníčka na mzdy a odvody)

Zákonník práce
 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
 • Príplatky ku mzde
Sociálna poisťovňa
 • Vymeriavacie základy pre odvody poistného a pre PN-ky
 • Administratívne zmeny
Zdravotné poistenie
 • Administratívne zmeny
Daň zo závislej činnosti
 • Odpočet na daň
 • Daňový bonus na deti
 • Zmeny v RZD
Povinnosti na prelome rokov

V prípade ďalších prijatých legislatívnych zmien alebo ďalších návrhov zmien v platných právnych predpisoch, budeme obsah školenia aktualizovať.


Na konferenciu sa prosím, prihlásite vyplnením prihlášky (viď nižšie).

  Prihláška na školenie

  Zdvorilo Vás v zmysle § 1 ods. 4 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, oprávňujúcej organizátora hromadného podujatia požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností v tzv. režime OTP, prosíme o informáciu, ktorú z nasledujúcich skutočností budete spĺňať v deň konania školenia: Uvedená informácia je pre nás dôležitá, aby sme Vám včas dali vedieť, či sa podujatie uskutoční a ak áno, za akých podmienok podľa aktuálnej farby okresu (napr. maximálny možný počet účastníkov). Nie sme nadšení tým, že štát tendenčne preniesol zodpovednosť na podnikateľov, avšak bez tejto informácie nevieme podujatie zorganizovať tak, aby sme naplnili literu vyhlášky. Ďakujeme Vám za pochopenie.

  Fakturačné údaje