Daňové priznanie k DzP PO za rok 2022 (2-dňové komplexné školenie)

Registrácia na školenie

OBSAH 2-dňového školenia:

Zdaňovacie obdobie a určenie konca zdaňovacieho obdobia v špecifických prípadoch (napr. v prípade vstupu do likvidácie) v príkladoch
 
Zmena zdaňovacieho obdobia
 
Lehoty na podanie daňového priznania
Druhy daňových priznaní
 • riadne
 • opravné
 • dodatočné
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze
Tlačivo daňového priznania, obsahová náplň, upozornenie na zmeny v tlačive
Zmeny v zákone o dani z príjmov, ktoré treba zohľadniť v daňovom priznaní podanom za r. 2022 a ďalšie dôležité skutočnosti
Položky upravujúce základ dane
 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení.
Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku
 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
 • daňové odpisy prenajatého majetku
 • odpisovanie SHV v ocenení do 1 700 €
 • metódy odpisovania
 • prerušenie daňových odpisov
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
 • zmarené investície
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku
Zásoby
 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby
 • pohonné látky
 • reklamné predmety
 • stratné v maloobchodnej predajni
Pohľadávky a príslušenstvo k pohľadávkam
 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
 • odpis pohľadávky
 • postúpenie pohľadávky
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
 • premlčané pohľadávky
 • zmluvné pokuty
 • úroky z omeškania
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • penále a pokuty
Záväzky
 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
 • rezervy (účtovné / daňové)
Manká a škody
 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
 • náhrady škôd od poisťovní
Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov
 • daň z príjmu
 • DPH
 • daň z motorových vozidiel
 • ostatné dane
Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
Odpočítateľné položky od základu dane
 • príjem získaný darovaním
 • podiely na zisku (dividendy)
 • príjmy oslobodené od dane
 • príjmy zdanené zrážkou
 • inkaso odpísaných pohľadávok
Opravy chýb minulých účtovných období

Vybrané výdavky (náklady) z praxe v príkladoch

 • pracovné oblečenie zamestnancov
 • pitný režim zamestnancov
 • reklamné predmety a obchodné vzorky
 • náklady na reklamu a propagáciu

Vyplnenie tlačiva daňového priznania

 • obsahová náplň vybraných častí tlačiva v konkrétnych príkladoch
 • zoznam položiek upravujúcich základ dane a ich „smerovanie“ do konkrétnych riadkov daňového priznania
 • špecifiká pri vypĺňaní daňového priznania daňovníkmi nezaloženými / nezriadenými na podnikanie
 • postup pri vyplnení daňového priznania v prípade existencie stálej prevádzkarne v zahraničí

Odpovede na otázky účastníkov online vysielania


Informácie k pripojeniu sa na ONLINE školenie Vám budú zaslané 3 dni pred konaním. Inštalácia žiadnych aplikácií nie je potrebná. Budete potrebovať len PC s reproduktorom alebo notebook a stále pripojenie na internet.

  Prihláška na školenie

  Fakturačné údaje