Zmeny v DzP a účtovníctve od 01.01.2022

icon
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
icon
Videoškolenia

Online prenos na tému „Zmeny v DzP a účtovníctve od 01.01.2022“ sa uskutoční dňa 10. decembra 2021 o 09:00 hod.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, člen SKDP

Popis produktu

OBSAH  VIDEO ŠKOLENIA

Prehľad najdôležitejších veličín platných na rok 2022

Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 01.01.2022

 • Zníženie poplatkov za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pre daňovníkov, ktorí sú považovaný za vysoko spoľahlivých
 • Uplatňovanie daňových strát u mikrodaňovníkov
 • Zdaňovanie podielových listov
 • Oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov
 • Ďalšie navrhované a schválené zmeny v zákone o dani z príjmov

Zmeny v účtovníctve a postupoch účtovania od 01.01.2022

 • Zmena obsahovej náplne účtovného dokladu
 • Zmeny týkajúce sa výročných správ
 • Register účtovných závierok, jeho obsah a osoby povinné uložiť dokumenty do registra účtovných závierok
 • Zavedenie povinnosti dodržania podmienky zákazu vrátenia vlastných zdrojov a definície spoločnosti v kríze
 • Digitalizácia účtovníctva a s tým súvisiace vymedzenie účtovného záznamu, preukázateľnosti účtovného záznamu, transformácie účtovného záznamu
 • Uchovávanie účtovných záznamov a oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu
 • Úprava deliktov a s nimi súvisiacich sankcií (pokút)

Ďalšie zmeny

 • Stravovanie zamestnancov od 01.01.2022 (z pohľadu zákonníka práce, sociálneho fondu a zákona o dani z príjmov)
 • Zavedenie pojmu rodinný podnik, legislatívna úprava, podmienky a výhody s rodinnými podnikmi spojené
 • Znižovanie administratívnej záťaže
 • Vybrané ďalšie najdôležitejšie zmeny týkajúce sa podnikateľov a účtovníkov