Výpočet základu dane 2022

icon
Praktické pomôcky a vzory

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2022 s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Tabuľka je vo formáte EXCEL. 

UPOZORNENIE: tabuľka je funkčná iba v kancelárskom balíku MS Office Excel 2010 a vyššom (nie je kompatibilná s inými kancelárskymi balíkmi ako napr. LibreOffice, OpenOffice a pod.).

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH15,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane za zdaňovacie obdobie roku 2022:

 • Tradícia od roku 2015: Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Výsledkom je výpočet splatnej dane z príjmov (vrátane určenia sadzby dane z príjmov) a výpočet preddavkov na daň z príjmov.
 • V porovnaní s minulým rokom došlo k doplneniu pripočítateľných položiek, úprave výpočtov (napr. v súvislosti s odpočtom daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období, výpočtom rozdielu v daňových odpisoch počítaných zo vstupnej ceny a limitovanej vstupnej ceny pri luxusných osobných automobiloch patriacich do odpisovej skupiny 0), ako aj úprave riadkov v daňovom priznaní na aktuálne tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Nech sa páči, tu je krátky video návod s vysvetlením funkcionality tabuľky na výpočet základu dane (video návod je nahrávaný začiatkom roka 2020, ale je platný aj pre aktuálnu tabuľku na výpočet základu dane, resp. jej funkcionalít):

Aktuálny návod vo formáte pdf Vám bude zaslaný spolu so zakúpeným produktom (tabuľkou).

Interaktívna tabuľka na výpočet základu dane obsahuje:

 • Základné informácie o daňovníkovi za účelom výpočtu výsledku hospodárenia pred zdanením a určenia sadzby dane (15 % / 21 %) v závislosti od výšky zdaniteľných príjmov.
 • Výpočet základu dane / daňovej straty a výšky preddavkov na daň s automatickými výpočtami a možnosťou sumarizácie položiek upravujúcich základ dane,ktoré si užívateľ vyberá z predvyplneného rolovacieho zoznamu a ktoré sa automaticky spočítajú a premietnu do podkladu na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov PO. Nemusíte teda rozmýšľať, ktorá položka upravujúca základ dane patrí na ktorý riadok daňového priznania, máte všetky položky upravujúce základ dane zosumarizované v prehľadnej tabuľke a sčítané podľa jednotlivých riadkov tak, aby ste mohli rovno vyplniť daňové priznanie (tzn. preniesť sumy na príslušné riady daňového priznania).
 • Pomocné výpočty k tabuľke B daňového priznania (odpisy hmotného majetku) s určením výšky pripočítateľnej / odpočítateľnej položky k základu dane z príjmov a praktickými vysvetlivkami k obsahovej náplni jednotlivých riadkov.
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom týkajúcich sa luxusných osobných automobilov (uplatňovanie daňových odpisov a nákladov na prenájom luxusných automobilov).
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom (členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva a vybrané alkoholické nápoje poskytnuté ako reklamné predmety).
 • Tabuľka so sumarizáciou položiek upravujúcich základ dane podľa jednotlivých riadkov daňového priznania, ktorá je podkladom k zostaveniu daňového priznania.
 • Sumarizácia pripočítateľných položiek z riadku 180 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Sumarizácia odpočítateľných položiek k riadku 290 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Zoznam pripočítateľných položiek k základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Zoznam odpočítateľných položiek od základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Praktické informácie k uplatňovaniu odpočtu daňových strát pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 s rozlíšením, či ide o mikrodaňovníka alebo nie.

Možno by sa Vám páčilo…