Výpočet základu dane 2020

icon
Praktické pomôcky a vzory

Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Tabuľka je vo formáte EXCEL. 

UPOZORNENIE: tabuľka je funkčná iba v kancelárskom balíku MS Office Excel 2010 a vyššom (nie je kompatibilná s inými kancelárskymi balíkmi ako napr. Libre Office, Open Office.)

Autor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

cena bez DPH15,00 

Tento produkt už nie je možné zakúpiť.

Popis produktu

Tradícia od roku 2015: Interaktívna tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane s automatickými prepočtami, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Výsledkom je výpočet splatnej dane z príjmov, so zohľadnením daňovej licencie pri zápočte kladného rozdielu daňovej licencie z minulých zdaňovacích období a výpočet preddavkov na daň z príjmov po zmenách v legislatíve účinných od 01.01.2020.

V porovnaní s minulým rokom došlo k úprave niektorých položiek upravujúcich základ dane, ako aj úprave výpočtov, vrátane výpočtu preddavkov na daň z príjmov so zohľadnením zmien účinných od 01.01.2020 + úpravy sadzby dane pri zdaniteľných príjmoch nepresahujúcich sumu 100 000 €.

Nech sa páči, tu je krátky video návod s vysvetlením funkcionality tabuľky na výpočet základu dane (video návod je nahrávaný začiatkom roka 2020, ale je platný aj pre aktuálnu tabuľku na výpočet základu dane):

Interaktívna tabuľka na výpočet základu dane obsahuje:

 • Základné informácie o daňovníkovi za účelom určenia výšky minimálnej dane (tzv. „hypotetickej“ daňovej licencie na účely kladného zápočtu DL z minulých zdaňovacích období), výpočtu výsledku hospodárenia pred zdanením a určenia sadzby dane (15 % / 21 %) v závislosti od výšky zdaniteľných príjmov.
 • Výpočet základu dane / daňovej straty a výšky preddavkov na daň s automatickými výpočtami a možnosťou sumarizácie položiek upravujúcich základ dane,ktoré si užívateľ vyberá z predvyplneného rolovacieho zoznamu a ktoré sa automaticky spočítajú a premietnu do podkladu na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa jednotlivých riadkov daňového priznania k dani z príjmov PO.
 • Pomocné výpočty k tabuľke B daňového priznania (odpisy hmotného majetku) s určením výšky pripočítateľnej / odpočítateľnej položky k základu dane z príjmov a praktickými vysvetlivkami k obsahovej náplni jednotlivých riadkov vrátane bonusu v podobe praktického príkladu v pdf.
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom týkajúcich sa luxusných osobných automobilov (uplatňovanie daňových odpisov a nákladov na prenájom luxusných automobilov).
 • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom (členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva a vybrané alkoholické nápoje poskytnuté ako reklamné predmety).
 • Tabuľka so sumarizáciou položiek upravujúcich základ dane podľa jednotlivých riadkov daňového priznania, ktorá je podkladom k zostaveniu daňového priznania.
 • Sumarizácia pripočítateľných položiek z riadku 180 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Sumarizácia odpočítateľných položiek k riadku 290 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznania u dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti VII – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
 • Zoznam pripočítateľných položiek k základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Zoznam odpočítateľných položiek od základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadku v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
 • Praktické príklady na vyplnenie tabuľky B – Odpisy hmotného majetku a tabuľky I – Transakcie závislých osôb daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb v pdf formáte.